Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5321. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (ZPOMZO-A), stran 12001.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (ZPOMZO-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (ZPOMZO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2001.
Št. 001-22-154/01
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREDPISANI OBRESTNI MERI ZAMUDNIH OBRESTI IN TEMELJNI OBRESTNI MERI (ZPOMZO-A)
1. člen
V drugem odstavku 1. člena zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95 in 83/01 – OZ) se črta besedilo “ali če tako določa poseben zakon”.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je enaka temeljni obrestni meri povečani za 13,5 odstotnih točk.”
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Temeljna obrestna mera je letna obrestna mera za ohranjanje vrednosti denarnih obveznosti in terjatev v domačem denarju.
Temeljno obrestno mero izračunava in objavlja Banka Slovenije v skladu z metodologijo, ki je opredeljena v sklepu Banke Slovenije in je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.”
4. člen
V 4. členu se črta prvi odstavek.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Za denarne obveznosti in terjatve izražene v domačem denarju z rokom dospelosti do 1 leta se ne uporablja temeljna obrestna mera oziroma se denarne obveznosti in terjatve ne revalorizirajo.”
5. člen
Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člena, ki se glasita:
“4.a člen
Stranke lahko v pogodbenih odnosih za določitev spremenljivih obrestnih mer, namesto temeljne obrestne mere uporabljajo tudi izbrane tržne obrestne mere.
4.b člen
Združenje bank Slovenije izračunava in objavlja slovenske medbančne obrestne mere kot ene izmed vrst tržnih obrestnih mer v skladu z metodologijo, ki jo določi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slovenske medbančne obrestne mere so obrestne mere za najeta likvidnostna posojila in najete vezane depozite standardnih značilnosti in ročnosti v domači valuti, ki se oblikujejo na domačem medbančnem denarnem trgu. Subjekti domačega medbančnega denarnega trga so vse poslovne banke, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije in dnevno sklepajo medsebojne posle v domači valuti.
Združenje bank Slovenije izračunava slovenske medbančne obrestne mere za vsak delovni dan in jih objavlja v javnih občilih.”
6. člen
Črta se 5. člen.
7. člen
Ta zakon, razen 4. člena, začne veljati 1. januarja 2002.
4. člen začne veljati 1. julija 2002 in se uporablja za novo sklenjena pogodbena razmerja.
Št. 450-06/95-2/5
Ljubljana, dne 19. decembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti