Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5235. Odlok o zazidalnem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Hrastina v Brežicah, stran 11901.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, in 59/99 – odločba US) ter 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 29. seji dne 3. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Hrastina v Brežicah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah, ki ga je izdelal CRP, d.o.o. Brežice pod številko SDZN-026-UB/2001. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah je bil sprejet dne 1. 4. 1966 (Uradni vestnik Celje, št. 11/66), spremembi sta bili objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 22/75 in 6/88.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev,
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij,
3. Odlok
B) Grafičnim delom:
– izsek iz prostorskega plana Občine Brežice       1:5000
– izsek iz veljavnega zazidalnega načrta         1:1000
– katastrski načrt                    1:1000
– geodetska podloga                    1:500
– situacija obstoječega stanja               1:500
– arhitektonsko zazidalna situacija            1:500
– situacija infrastrukture                 1:500
– prometna situacija                    1:500
– zakoličbena situacija                  1:500
– načrt gradbenih parcela                 1:500
– ukrepi za obrambo in zaščito               1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta poteka po naslednjih parcelah št.: 1497, 996, 953, 961 in 962, k.o. Brežice. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na parcelno št.: 965, k.o. Brežice.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
4. člen
Doda se nov 4.a člen, ki glasi:
Zazidalni načrt se spremeni tako, da se na parc. št. 965, k.o. Brežice zgradi trinadstropni poslovno-stanovanjski objekt – mestna vila - dimenzij 16 × 10 m (tolerance ±1 m). Vertikalni gabarit je max do 14.50 m. Dovoljeno je dodajanje manjših volumnov do 16 m2 na osnovni gabarit objekta. Objekt je potrebno oblikovati kot mestno vilo v vrtnem naselju. Oblikovno je potrebno ločiti pritlični del, ki je namenjen strankam ob ulici, osrednji poslovni del in stanovanjski del objekta.
Streha objekta je ravna ali štirikapna v blagem naklonu do 25, kritina je temno rdeče ali rjave barve. Zadnja etaža se lahko oblikuje kot del podstrešja, fasada zadnje etaže je lahko del strehe (ki je v tem primeru večjega naklona do 70). Na strehi je dovoljena uporaba centralnoosne frčade, ki je lahko orientirana na vsaki fasadi objekta. Ob njej so dovoljene manjše frčade, ki so ji oblikovno in gabaritno podrejene. Prepovedana je uporaba večjega števila manjših frčad. V sklopu objekta je potrebno oblikovno poudariti glavne vhode. Dovoljene so nadstrešnice, ki so del oblikovanja samega objekta.
Kota pritličja je 162,75 m s tolerancami 0,30 m.
Fasada je omet svetle barve v kombinaciji s steklom. Možna je kombinacija več barv. Dovoljena je uporaba fasadnih in strešnih elementov, ki prispevajo k dinamiki in zazelenitvi objekta oziroma fasade. Odprtine se svobodno oblikujejo.
Na severni strani predvidenega objekta, ob Bizeljski cesti se tlakuje površina za pešce in se zasadijo visoka drevesa. Na vzhodu in jugu objekta se tudi tlakuje peš površina. Parkirišča so asfaltirana. Ostali del parcele se zatravi.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ENERGETSKO IN TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE PROSTORA
5. člen
Doda se nov 4.b člen, ki glasi:
Obstoječi priključek na Bizeljsko cesto se ukine. Nov priključek se predvidi na Gregorčičevo cesto. Priključek je lahko maksimalnega vzdolžnega naklona 3% na dolžini 5,0 m.
Na južnem delu obravnavanega območja, na dvorišču se uredi 14 asfaltiranih parkirišč za osebna vozila, od katerih je vsaj eno rezervirano za invalide.
Parkirišča se postavijo pravokotno na objekt, so širine 2,4 in 3,5 m (za invalide). Globina parkirišč je 5 m. Radij horizontalne zaokrožitve na vhodu na parkirišče je 2 m. Padec parkirnih površin je 1% proti sredini dvorišča.
Obstoječi vodovodni priključek se obnovi, zgradi se novi vodomerni jašek, v katerem se uredi merilno mesto ločeno za poslovne dejavnosti in gospodinjstva. Na vogalu Gregorčičeve in Bizeljske ceste (nasproti predvidenega objekta) se postavi podzemni hidrant.
Obstoječi priključni elektro kablovod se obnovi in zaščiti pod prometnimi površinami s položitvijo v zaščitno cev tudi na križanjih z vodovodnim in kanalizacijskim priključkom (na vsako stran po 2 m).
Opusti (in odstrani) se obstoječa greznica. Fekalne vode predvidenega objekta se odvajajo preko novega kanalizacijskega priključka v jašek KKp na mešanem kanalu BC 30 cm v Gregorčičevi ulici.
Meteorne vode s strešnih in parkirnih površin se stekajo v obstoječo mešano kanalizacijo, s parkirnih površin pa preko lovilca olj.
Posode za zbiranje komunalnih odpadkov se postavijo na jugozahodni strani parcele ob parkirišču za osebna vozila. Velikost posode za odpadke določi izvajalec odvoza komunalnih odpadkov (120 l ali 700 l).
Ogrevanje poslovno stanovanjskega objekta bo s centralno kurjavo na zemeljski plin. V prvi fazi se plinska cisterna vkoplje na zahodni strani objekta ob parkirišču. V drugi fazi se objekt priključi na mestno plinovodno omrežje.
Za zaščito obstoječih telefonskih kablov in izvedbo novih telefonskih priključkov za potrebe poslovno stanovanjskega objekta se dogradi dvocevna telefonska kabelska kanalizacija iz kabelskega jaška KJ 9/1 (na križišču Bizeljske in Cankarjeve ulice) ob Bizeljski cesti po trasi obstoječega kabla do križišča z Gregorčičevo ulico ter nadaljevanjem po Gregorčičevi do meje parcele št. 965 k.o. Brežice.
Na križišču Bizeljske ceste in Gregorčičeve ulice se na trasi nove kabelske kanalizacije zgradi kabelski jašek KJ 9/2 (dim. 1.1*1.8*1.9) z odcepom do predvidenega poslovno stanovanjskega objekta kjer se kanalizacija zaključi v kabelskem jašku (dim. 0.6*0.6*1.0) pod zunanjo kabelsko omarico Z-020.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Doda se novi 4.c člen, ki glasi:
Konstrukcije objektov je potrebno dimenzionirati za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MCS.
Potrebno je postaviti nadzemni javni hidrant v bližini obravnavanega območja, v notranjosti objekta pa gasilne aparate in na fasadah speljati strelovodno zaščito.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za poslovno-stanovanjsko-trgovsko območje.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi tehnološkimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje. Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno spuščati v kanalizacijo le preko lovilcev olj in maščob.
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
Doda se nov 4.d člen, ki glasi:
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
Investitor je dolžan postaviti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Če bi zaradi gradnje ali kasnejše uporabe objektov prišlo do onesnaženja ceste, mora investitor cesto in priključek takoj očistiti.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-548/00
Brežice, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti