Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5312. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče, stran 11984.

Na podlagi ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01) je Občinski svet občine Turnišče na 17. seji dne 13. 12. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Turnišče
1. člen
V statutu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99 in 9/01) se črta 10. člen.
2. člen
Drugi odstavek 21. člena se nadomesti z besedilom:
»Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva z funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
3. člen
Drugi odstavek 33. člena se nadomesti z besedilom »Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
4. člen
Naslov pod točko 4. Občinski odbori se črta.
5. člen
V 38. členu se črta točka 4. Odbor za izvensodno poravnavo sporov.
6. člen
V 39. členu se besedilo »občinski odbor za gospodarstvo« nadomesti z besedilom »odbor občinskega sveta za gospodarstvo«.
7. člen
V 40. členu se besedilo »občinski odbor za infrastrukturo« nadomesti z besedilom »odbor občinskega sveta za infrastrukturo«.
8. člen
V 41. členu se besedilo »občinski odbor za negospodarstvo« nadomesti z besedilom »odbor občinskega sveta za negospodarstvo«.
9. člen
42. člen se v celoti črta.
10. člen
V 43. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
11. člen
Besedilo 63. člena se v celoti spremeni in glasi:
»Krajevne skupnosti opravljajo naslednje naloge:
– vzdrževanje krajevnih cest in javnih površin;
– upravljanje premoženja, namenjenega za potrebe krajevnega prebivalstva;
– pospeševanje kulturne in drugih dejavnosti.
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim delom občine določijo z odlokom«.
12. člen
V 64. členu se črta tretja alinea.
13. člen
V 74. členu se v drugem odstavku besedilo »v skladu z načrtom delovnih mest občinske uprave, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana« nadomesti z besedilom »v skladu s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Turnišče, ki ga sprejme župan«.
14. člen
75. člen se črta.
15. člen
V 111. členu se besedilo »uradnem glasilu« nadomesti z besedilom »Uradnem listu RS«.
16. člen
V 116. členu se v prvem stavku črta besedilo »oziroma občinski odbor«.
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 219/01-17
Turnišče, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti