Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5269. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002, stran 11933.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 70/01) in 18. in 100. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2002
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Kranj za leto 2002 (v nadaljevanju: odlok), upravljanje s predvidenimi prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki proračuna ter občinskim premoženjem. Odlok ureja tudi obseg zadolževanja, upravljanje dolgov in poroštva Mestne občine Kranj.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo mestni občini prihodki iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju občin, in drugi prejemki v skladu s posebnimi zakoni. Prejemki proračuna obsegajo sredstva za financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog.
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju štirimestnih kontov.
Splošni del proračuna sestavlja skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna so tudi načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.
4. člen
Z odlokom lahko mestna občina odpre proračunski sklad, ki je evidenčni račun v okviru računa proračuna, in sicer zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja posebnega namena.
II. CILJI PRORAČUNA IN NAČELA ODLOKA
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi.
6. člen
Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
7. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini oziroma jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
8. člen
Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Izjema so prejemki, ki jih kot namenske določata zakon o javnih financah in zakon o izvrševanju proračuna RS ter prejemki, ki so v obrazložitvi proračuna vezani na določene izdatke.
9. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila odobrena, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov, ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
V primeru, da se posamezen proračunski uporabnik preneha financirati, opravljanja njegovih nalog pa ne prevzame v celoti ali delno drug uporabnik, o razporeditvi neuporabljenih sredstev na predlog župana odloči Svet mestne občine Kranj.
10. člen
Občinsko premoženje je po zakonu o javnih financah finančno in stvarno. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni skladi in agencije in terjatve. Kapitalske naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
III. OBSEG PRORAČUNA
11. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Kranj so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Splošni del proračuna MO Kranj se za leto 2002 na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
---------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------
skupina/podskupina kontov
---------------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIH. (70+71+72+73+74)           7.011.326
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)              6.014.350
70    DAVČNI PRIHODKI                  4.854.434
700    Davki na dohodek in dobiček            3.564.504
703    Davki na premoženje                 878.440
704    Domači davki nablago in storitve          411.490
71    NEDAVČNI PRIHODKI                 1.159.916
710    Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    392.762
711    Takse in pristojbine                 30.856
712    Denarne kazni                    20.620
713    Prihodki od prodaje blaga in storitev        61.877
714    Drugi nedavčni prihodki               653.801
72    KAPITALSKI PRIHODKI                 921.156
720    Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        314.238
722    Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja              606.918
73    PREJETE DONACIJE                   10.900
730    Prejete donacije iz domačih virov          10.900
74    TRANSFERNI PRIHODKI                 64.920
740    Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij              64.920
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           7.602.199
40    TEKOČI ODHODKI                  1.868.938
400    Plače in drugi izdatki zaposlenim          334.480
401    Prispevki delodajalcev za socialno varnost      46.476
402    Izdatki za blago in storitve           1.422.982
409    Rezerve                       65.000
41    TEKOČI TRANSFERI                 2.540.586
410    Subvencije                     105.824
411    Transferi posameznikom in gospodinjstvom      938.455
412    Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                    113.165
413    Drugi tekoči domači transferi           1.383.142
42    INVESTICIJSKI ODHODKI               2.369.763
420    Nakup in gradnja osnovnih sredstev        2.369.763
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI               822.912
430    Investicijski transferi               822.912
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             -590.873
---------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------
skupina/podskupina kontov
---------------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    112.594
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            112.594
750    Prejeta vračila danih posojil            112.594
751    Prodaja kapitalskih deležev                0
752    Kupnine iz naslova privatizacije             0
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442)                     7.500
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV        7.500
440    Dana posojila                       0
441    Povečanje kapitalskih deležev in naložb       7.500
442    Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     0
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     105.094
---------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------
skupina/podskupina kontov
---------------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (50)                     0
50    ZADOLŽEVANJE0
500    Domače zadolževanje                    0
VIII.   ODPLAČILA DOLGA                      0
55    ODPLAČILO DOLGA                      0
550    Odplačila domačega dolga                 0
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH       -485.779
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         485.779
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             590.873
---------------------------------------------------------------------
12. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5% celotnih prejemkov in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2002 je določen v splošnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 500.000 SIT za posamezni namen in o tem obvešča svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi odloka o zaključnem računu.
Prerazporejena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
14. člen
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se med letom izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna tako, da znašajo ob koncu leta največ 1,5% vseh prejemkov proračuna. Znesek proračunske rezerve je določen v splošnem delu proračuna, ki se med letom povečuje za prejemke od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo:
– za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, potres, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in
– druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča s sklepom župan do višine 1,000.000 SIT in o tem obvesti Svet mestne občine Kranj na prvi naslednji seji in ob predložitvi odloka o zaključnem računu.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
16. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom med uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti oziroma po dvanajstinah letnega načrta, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost obveznosti uporabnikov in likvidnostno stanje proračuna.
17. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2003 največ 70% pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika iz drugega odstavka tega člena za blago in storitve ter tekoče transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.
18. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma in sicer v primerih in na način, ki ga predpiše minister za finance.
19. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, s posebnim sklepom začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži uporabo teh sredstev.
V primeru, da se med izvajanjem začasnega zadržanja uporabe sredstev proračun ne more uravnovesiti, mora župan 15 dni pred iztekom sklepa predložiti svetu ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna (rebalans).
V. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
20. člen
Prerazporejanje proračunskih sredstev je dovoljeno pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.
21. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev posameznega programa na podlagi predloga pristojnega oddelka s sklepom o prerazporeditvi sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka ne sme preseči 10% vseh v sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev posameznega programa.
V drugem odstavku navedena omejitev ne velja za prerazporeditve med konti posameznega podprograma.
22. člen
Župan sme na predlog posameznih oddelkov občinske uprave prerazporejati proračunska sredstva tudi med posameznimi programi, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog in programov, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Obseg prerazporeditev iz prvega odstavka tega člena v primerih zmanjševanja sredstev posameznega programa ne sme presegati 1% sredstev tega programa ob sprejemu proračuna oziroma rebalansa.
23. člen
Sprememba namena in višine sredstev v okviru posameznega programa, ki presegajo pogoje iz 21. in 22. člena tega odloka, se opravijo s spremembo proračuna (rebalansom). Prerazporeditve sredstev med posameznimi programi se praviloma morajo opraviti s spremembo proračuna.
O sklepih o prerazporejanju sredstev med podprogrami in konti mora župan pisno obveščati Svet mestne občine Kranj v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi odloka o zaključnem računu.
24. člen
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih.
VI. ODGOVORNOST ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
25. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan določi pristojne oddelke in strokovne službe, ki so odgovorni za porabo sredstev v skladu s predpisi po posameznih namenih oziroma programih in podprogramih.
Oddelek za finance izvaja finančno poslovanje proračuna in lahko predlaga županu odločitev o začasni uporabi tekoče likvidnosti proračuna.
26. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba. Odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti so predsedniki krajevnih skupnosti oziroma od njih pooblaščene osebe.
VII. NAMENSKI PREJEMKI
27. člen
Namenski prejemki proračuna MOK za leto 2002 so donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj in druge vrste namenskih prihodkov, ki jih kot take opredeljuje zakon o izvrševanju proračuna. Med namenske prejemke se štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
Namenski prejemek so tudi prihodki iz naslova požarne takse po zakonu o varstvu pred požarom ter lastni prihodki krajevnih skupnosti (samoprispevki in drugi lastni prihodki).
28. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Povečanje proračuna evidentira oddelek za finance, župan pa o tem pisno obvešča Svet mestne občine Kranj v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi odloka o zaključnem računu oziroma te prihodke in odhodke vključi v predlog rebalansa proračuna.
VIII. ZADOLŽEVANJE IN OBSEG POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
29. člen
Zadolževanje Mestne občine Kranj je možno na način in v skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
30. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 100,000.000 SIT. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh zadolžitev in poroštev.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je soglasje sveta MO Kranj.
IX. PRORAČUNSKI NADZOR
31. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor mestne občine Kranj.
32. člen
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
Na zahtevo občinske uprave ali nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti potrebne podatke za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9., 17. in 18. členom tega odloka ter drugim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana Svet mestne občine Kranj.
Župan o tem poroča na prvi naslednji seji Sveta mestne občine Kranj.
X. POROČANJE
33. člen
Neposredni uporabniki proračuna Mestne občine Kranj morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložiti županu do 28. februarja tekočega leta.
34. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta.
35. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna Svetu mestne občine Kranj v sprejem. O sprejemu zaključnega računa župan obvesti ministrstvo za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
36. člen
Med letom je župan dolžan o realizaciji proračuna poročati Svetu mestne občine Kranj po zaključenem polletju. Svet mestne občine ali pristojni odbori lahko zahtevajo skrajšana poročila tudi izven polletnega obdobja v primerih, ko oceni, da je to potrebno.
XI. ZAČASNO FINANCIRANJE
37. člen
V obdobju začasnega financiranja MO Kranj v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
XII. KONČNA DOLOČBA
38. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št, 40205-0001/01-45/01
Kranj, dne 20. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti