Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5260. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2002, stran 11924.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/200 in 79/01) statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/2000) je Občinski svet občine Ig na 24. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ig za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
------------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                  Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          1.568.159.220,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  532.530.858,00
70  DAVČNI PRIHODKI                      348.635.000,00
700  Davki na dohodek in dobiček                308.957.000,00
703  Davki na premoženje                    34.326.000,00
704  Domači davki na blago in storitve              5.352.000,00
706  Drugi davki                             0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     183.895.858,00
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       35.332.419,00
711  Takse in pristojbine                    2.568.000,00
712  Denarne kazni                         189.000,00
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev             616.439,00
714  Drugi nedavčni prihodki                  145.190.000,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI                         0,00
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                0,00
721  Prihodki od prodaje zalog                      0,00
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja     0,00
73  PREJETE DONACIJE                          0,00
730  Prejete donacije iz domačih virov                  0,00
731  Prejete donacije iz tujine                     0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   1.035.628.362,00
740  Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                1.035.628.362,00
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            1.648.859.223,00
40  TEKOCI ODHODKI                      189.832.575,00
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim             39.368.518,00
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost         5.565.675,00
402  Izdatki za blago in storitve               118.031.792,00
403  Plačila domačih obresti                       0,00
409  Rezerve                          26.866.590,00
41  TEKOČI TRANSFERI                     195.549.359,00
410  Subvencije                         3.040.000,00
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom         127.791.711,00
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      23.942.239,00
413  Drugi tekoči domači transferi               40.775.409,00
414  Tekoči transferi v tujino                      0,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  1.253.269.289,00
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev           1.253.269.289,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  10.208.000,00
430  Investicijski transferi                  10.208.000,00
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     -80.700.003,00
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        0,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    0,00
750  Prejeta vračila danih posojil                    0,00
751  Prodaja kapitalskih deležev                     0,00
752  Kupnine iz naslova privatizacije                  0,00
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                  0,00
44  DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           0,00
440  Dana posojila                            0,00
441  Povečanja kapitalskih deležev in naložb               0,00
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije           0,00
   VI. PREJETA POSOJILA - DANA
   POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         0,00
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  80.700.003,00
50  ZADOLŽEVANJE                        80.700.003,00
500  Domače zadolževanje                    80.700.003,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   80.700.003,00
55  ODPLAČILA DOLGA                      80.700.003,00
550  Odplačila domačega dolga                  80.700.003,00
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VIII.-II.-V.-VIII.)                -80.700.003,00
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)           80.700.003,00
   XI. NETO FINANCIRANJE (IV.+X.)               80.700.003,00
------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in bodo skupaj z odlokom objavljeni v Uradnih objavah občinskega glasila.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem odstavku 43. člena ZJF.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan polletno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračuna za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 0% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
V letu 2003 0% navedenih pravic porabe in
V ostalih prihodnjih letih 0% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerve se v letu 2002 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 10.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 80,700.003 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 0,00 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-100
Ig, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti