Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5263. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin, stran 11927.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 1. člena zakona o spremembah zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 8/96), 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/96) so občinski sveti Občine Tolmin na podlagi 17. člena statuta Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/99) na seji dne 17. 7. 2001, Občine Kobarid na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) na seji dne 27. 9. 2001 in Občine Bovec na podlagi 16. člena statuta Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 6/99) na seji dne 14. 6. 2001 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanovitelji ugotavljajo, da so na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 73/98, 75/98), na območju bivše Občine Tolmin nastale Občina Tolmin, Občina Kobarid in Občina Bovec.
S tem odlokom Občina Tolmin, Občina Kobarid in Občina Bovec (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti javni zavod Zdravstveni dom Tolmin (v nadaljnjem besedilu: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Imena ustanoviteljic zavoda so:
– Občina Tolmin, s sedežem v Tolminu, ulica Padlih borcev 2, Tolmin,
– Občina Kobarid, s sedežem v Kobaridu, Trg svobode 2, Kobarid,
– Občina Bovec, s sedežem v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec.
3. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Tolmin.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Tolmin.
Sedež zavoda je: Prešernova 6a, Tolmin.
4. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.
5. člen
Zavod je pravni naslednik Zdravstvenega doma Tolmin, Prešernova 6a in z uveljavitvijo tega odloka prevzame vse njegove pravice, obveznosti in premoženje.
6. člen
Pravni prednik zavoda je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici dne 25. 9. 1991 s številko reg. sklepa Srg 659/91 in številko reg. vložka 1-1798-00 Nova Gorica.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:
N/85.12 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N/85.13 Zobozdravstvena dejavnost
N/85.14 Druga zdravstvena dejavnost
N/85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
K/70.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
K/72.30 Obdelava podatkov
K/72.40 Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
Zavod izvaja dejavnost v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določata zakon ali statut zavoda.
1. Direktor zavoda
9. člen
Direktor zavoda je poslovni in strokovni vodja zavoda.
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter odgovarja za zakonitost in ekonomičnost dela zavoda,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– je odgovoren za strokovnost dela zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda ter letni delovni program,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o sklepanju delovnih razmerji, o disciplinski odgovornosti delavcev na 1. stopnji in izreče ukrepa javni opomin in denarna kazen,
– sprejema splošne akte zavoda iz njegove pristojnosti,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom zavoda.
10. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanoviteljic.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja, določa zakon o zdravstveni dejavnosti.
Mandat direktorja traja 4 leta in se lahko ponovi.
11. člen
Če do prenehanja mandata direktorju svet zavoda ne imenuje direktorja, niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh župan Občine Tolmin v soglasju z županoma Občine Kobarid in Občine Bovec.
2. Svet zavoda
12. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Zavod upravlja devetčlanski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanoviteljic:
– dva iz Občine Tolmin,
– en iz Občine Kobarid,
– en iz Občine Bovec.
– štirje predstavniki delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
13. člen
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo pristojni organi občin ustanoviteljic.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na tajnem glasovanju po postopku, določenim z zakonom in statutom zavoda.
Predstavnike uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
14. člen
Svet zavoda ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji. Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov, odločitev je veljavna, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta zavoda več kot dvakrat zaporedoma.
15. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte iz pristojnosti sveta zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– sprejema program razvoja in dela zavoda ter finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenje o posameznih vprašanjih,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema program reševanja presežnih delavcev zavoda,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev na 2. stopnji,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.
3. Strokovni svet
16. člen
Strokovni svet je kolegijski organ zavoda.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in naloge strokovnega sveta določa statut zavoda.
4. Drugi organi
17. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZAVODA
18. člen
Premoženje je last ustanoviteljic skladno s pogodbo o delitveni bilanci premoženja prejšnje Občine Tolmin na dan 31. 12. 1994, sprejeti na sejah občinskih svetov Občine Bovec dne 9. 12. 1997, Občine Kobarid dne 22. 12. 1997 in Občine Tolmin dne 18. 12. 1997.
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu premoženje in sredstva, s katerimi je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. Zavod samostojno upravlja s sredstvi iz prejšnjega odstavka, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali pa ga obremeniti z bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in od drugih zavarovalnic za opravljene zdravstvene storitve,
– od pravnih in fizičnih oseb za opravljene storitve,
– iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstveni sodelavci koncesionarji,
– od ustanoviteljic za naložbe v osnovna sredstva ter za dogovorjene nadstandardne programe,
– od prodaje storitev na trgu,
– od daril in donacij,
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, se uporablja za kritje stroškov poslovanja in za razvoj dejavnosti zavoda. Za povečano delovno uspešnost zaposlenih se lahko uporablja del sredstev, pridobljenih s prodajo storitev na trgu, po predhodnem soglasju vseh županov občin ustanoviteljic.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije od ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje in iz drugih virov v skladu z zakonom.
Občina ustanoviteljica je dolžna sama zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva, ki so potrebna za dejavnost zavoda le v tej občini. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva skupnega pomena zagotavljajo vse ustanoviteljice skladno s solastniškimi deleži, določenimi s pogodbo o delitveni bilanci premoženja prejšnje Občine Tolmin na dan 31. 12. 1994. O vlaganjih ustanoviteljic v osnovna sredstva skupnega pomena mora biti doseženo predhodno soglasje vseh ustanoviteljic.
21. člen
Osnovna sredstva skupnega pomena se določi s sklepom, ki ga sprejmejo vse ustanoviteljice soglasno.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA IN USTANOVITELJIC
22. člen
Zavod ima do ustanoviteljic naslednje pravice in obveznosti:
– izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju, za katero je ustanovljen,
– predlaga razvojne načrte dejavnosti, ki jih opravlja v skladu z zakonom in tem odlokom,
– poroča o uresničevanju programa, o poslovanju ter predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– zagotavlja ustanovitelju druge podatke v skladu z zakonom in tem odlokom,
– kot dober gospodar upravlja s premoženjem, katerega so izročile ustanoviteljice zavoda v uporabo po tem odloku v skladu z omejitvami iz tega odloka.
23. člen
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost programov zavoda z občinskimi plani in smernicami ter dajejo k njim soglasje,
– odločajo o statusnih spremembah,
– imenujejo predstavnike v svet zavoda,
– dajejo soglasje k statutu zavoda, spremembam in razširitvi dejavnosti zavoda,
– dajejo soglasje k imenovanju direktorja zavoda,
– dajejo soglasje k najetju dolgoročnih kreditov,
– uresničujejo druge pravice in obveznosti v skladu z zakonom.
Če ustanoviteljice zavodu ne posredujejo soglasja k statutu zavoda in k imenovanju direktorja zavoda v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje izdano.
24. člen
Za oddajo osnovnih sredstev v najem koncesionarjem oziroma zasebnikom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, mora zavod imeti soglasje ustanoviteljice, na območju katere je osnovno sredstvo, ki ga zavod daje v najem.
25. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela in porabo javnih sredstev opravljajo ustanoviteljice in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami nadzirajo ustanoviteljice.
VII. SPLOŠNI AKTI
26. člen
Zavod ima statut, s katerim podrobneje določi zlasti:
– organizacijo in način poslovanja zavoda,
– dejavnost zavoda in lokacije, na katerih izvaja dejavnost,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– postopek in način izvolitve oziroma imenovanja, trajanje mandata ter druge naloge in pristojnosti organov zavoda.
S statutom zavod podrobneje ureja tudi druge zadeve, pomembne za organizacijo in dejavnost zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin (Uradno glasilo, št. 6/91).
28. člen
Zavod mora v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka:
– uskladiti organizacijo in organe zavoda s tem odlokom,
– predložiti ustanoviteljicam v soglasje statut zavoda.
29. člen
Mandat direktorja zavoda traja do izteka dobe, za katero je bil imenovan.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi.
Župan
Občine Tolmin
Julijan Šorli l. r.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti