Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5297. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2002, stran 11971.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odl. US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep US), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01), je Občinski svet občine Škocjan na 31. redni seji dne 11. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Škocjan za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov                   v SIT
------------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki
   (70+71+72+73+74)                       398,054.000
   Tekoči prihodki (70+71)                   206,744.000
70  Davčni prihodki                       112,664.000
   700 Davki na dohodek in dobiček                92,813.000
   703 Davki na premoženje                    4,461.000
   704 Domači davki na blago in storitve             15,390.000
   706 Drugi davki                            –
71  Nedavčni prihodki                       94,080.000
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja                   90,390.000
   711 Takse in pristojbine                     990.000
   712 Denarne kazni                         20.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               –
   714 Drugi nedavčni prihodki                  2,680.000
72  Kapitalski prihodki                          –
73  Prejete donacije                            –
74  Transferni prihodki                     191,310.000
   740 Transferni prihodki
   iz drugih javnofinančnih institucij             191,310.000
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 401,734.885
40  Tekoči odhodki                        87,128.885
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             22,876.295
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                      3,671.590
   402 Izdatki za blago in storitve               59,581.000
   403 Plačila domačih obresti                      –
   409 Rezerve                          1,000.000
41  Tekoči transferi                       151,906.000
   410 Subvencije                        28,070.000
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                       41,100.000
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam                  19,735.000
   413 Drugi tekoči domači tranferi               63,001.000
   414 Tekoči transferi v tujino                     –
42  Investicijski odhodki                    112,600.000
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev                      112,600.000
43  Investicijski transferi                    50,100.000
   430 Investicijski transferi                  50,100.000
III. Proračunski presežek (I-II)
   (Proračunski primanjkljaj)                   3,680.885
------------------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb                 v SIT
------------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)               3,680.885
75  Prejeta vračila danih posojil                 3,680.885
   750 Prejeta vračila danih posojil               3,680.885
   751 Prodaja kapitalskih deležev                    –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                  –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)                   –
44  Dana posojila in povečanje kapitalski deležev             –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)           3,680.885
------------------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja                         v SIT
------------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                           –
50  Zadolževanje                              –
VIII. Odplačilo dolga                            –
55  Odplačilo dolga                            –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       –
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)                   –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)                   3,680.885
------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami, v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna in o tem obvesti občinski svet.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01).
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) do višine 1,000.000 župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopki izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škocjan, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 5,000.000 SIT.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/01
Škocjan, dne 28. novembra 2001.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti