Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5270. Program priprave zazidalnega načrta območja D 02/3 - Šolski center Zlato polje, stran 11937.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je župan Mestne občine Kranj dne 12. 12. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Kranj je območje opredeljeno z oznako D 02/3 – Šolski center in je namenjeno razvoju srednjega in visokega šolstva s spremljajočimi športnimi objekti ter dijaškimi in študentskimi domovi.
Za območje je bil sprejet zazidalni načrt Šolski center Zlato polje (ZN), odlok objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 15/75. Veljavnost ZN je bila na osnovi zakona o urejanju prostora v prehodnem obdobju podaljšana z odlokom o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov z družbenim planom občine Kranj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/86).
Programska preveritev ZN Šolski center, ki jo je v septembru 2000 izdelal Domplan, d.d. je pokazala, da določila ZN niso v skladu z načrtovanimi posegi v to območje, zato je ZN potrebno spremeniti oziroma v skladu z 82. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor izdelati nov ZN.
2. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Za organizacijo priprave zazidalnega načrta se kot nosilec določi Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Kranj. Variantne strokovne rešitve se ne izdelajo.
Za izvajalca je bil na podlagi zbiranja ponudb izbran Domplan, d.d.
Sredstva za izdelavo zazidalnega načrta se zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj.
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in podjetja, ki dajejo pogoje in soglasja k zazidalnemu načrtu so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Gorenjske,
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju,
– Direkcija RS za ceste,
– Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne službe,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE Vodovod,
– Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., EE ČN in kanalizacije,
– Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
– Domplan, d.d., PE Energetika,
– TELE-TV, d.o.o.,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
Pred pričetkom priprave zazidalnega načrta morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati pogoje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od prejema zahteve. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje da jih nimajo.
V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
4. člen
Posebne strokovne podlage
Zazidalni načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag:
– veljavni ZN Šolski center,
– geodetski posnetek območja,
– programska preveritev ZN Šolski center Zlato polje,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih objektih in napravah,
– preveritev trase severne obvoznice,
– posestna analiza,
– idejne rešitve objektov in naprav,
– idejni projekt rekonstrukcije ceste R2-410, pododsek Kidričeva ulica,
– strokovna ocena obremenitve okolja.
5. člen
Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt območja D 02/3 – Šolski center bo obsegal:
a) Odlok o zazidalnem načrtu
b) Tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Kranj,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo,
– opis funkcionalnih in oblikovalskih rešitev objektov in naprav,
– opis potrebnih prilagoditev obstoječih in izgradnje novih prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav zvez,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o lastništvu, površini in vrsti rabe,
– ocena stroškov za realizacijo,
– opis etap izvajanja.
c) Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov v m 1:5000,
– prikaz širšega območja urejanja v m 1:5000,
– ureditvena situacija v m 1:500 s prikazom:
· meje ureditvenega območja,
· funkcionalnih in oblikovalskih rešitev objektov naprav,
· idejnih rešitev prometnega, komunalnega, energetskega omrežja in omrežja zvez,
· zasnove ureditve zelenih površin,
· prostorskih rešitev za obrambo in zaščito,
· etap izvajanja zazidalnega načrta,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnični elementi za zakoličbo objektov in naprav.
d) Soglasja organov, organizacij in podjetij.
6. člen
Terminski potek priprave zazidalnega načrta
– pridobitev pogojev k ZN – januar 2002
– obravnava osnutka na Svetu mestne občine Kranj – februar 2002
– javna razgrnitev osnutka ZN – marec 2002
– župan sprejme stališča do pripomb – april 2002
– izdelava dopolnjenega osnutka in pridobitev soglasij – maj 2002
– sprejem predloga na Svetu mestne občine Kranj – junij 2002.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-0005/01-2489-48/02
Kranj, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti