Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5314. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2001, stran 11985.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/97 in 56/98) zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) ter odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2001 je Občinski svet občine Vojnik na 26. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2001
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2001 (Uradni list RS, št. 21/01), tako da se glasi:
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji
----------------------------------------------------------------
                            (v sit):
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov:
1.  Skupaj prihodki                772.315.600
2.  Skupaj odhodki                 774.330.600
3.  Primanjkljaj (1-2)               -2.015.000
II.  Račun finančnih terjatev in naložb
1.  Prejeta vračila danih posojil          4.200.000
2.  Dana posojila                      -
3.  Razlika (1-2)                 + 4.200.000
III. Račun financiranja
1.  Zadolževanje                       -
2.  Odplačila dolgoročnih kreditov           500.000
3.  Neto zadolževanje (1+2)             – 500.000
   Povzetek I.+ II. + III.            + 1.685.000
----------------------------------------------------------------
Analitični pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta njegov sestavni del.
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti in načrt razvojnih programov.
2. člen
3. člen odloka se dopolni z naslednjo vsebino:
Župan občine je pooblaščen, da skladno z določili zakonodaje odloči o dokončni višini sredstev za posamezni funkcionalni namen, kar mora biti usklajeno z razpoložljivimi viri proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Vojnik prejela do konca proračunskega leta 2001.
3. člen
Analitični prikaz načrtovanih postavk proračuna po strukturi prihodkov in funkcionalnih namenih porabe je priloga k temu odloku.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2001.
Št. 1266-12/2001-1
Vojnik, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti