Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje, stran 11913.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 12. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99 in 38/01) se dopolni po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 540/2001 in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
2. člen
V odloku o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99 in 38/01) se 1. člen dopolni tako, da se na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:
»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje objektov Mohorjevega atrija, ki zajema parceli 2399 in 2400, obe k.o. Celje in jih je pod št. 540/2001 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.«
3. člen
3. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se na koncu druge alinee doda:
»Objekte ob Mohorjevem atriju je možno na podlagi strokovnega mnenja o dotrajanosti in nefunkcionalnosti predvideti za rušitev in na njihovem mestu izgraditi nadomestne objekte.
Tlorisni gabariti nadomestnih objektov so približno enaki obstoječim, z grafičnim delom projekta je podana maksimalna gradbena linija objektov. Etažnost objektov je pritličje in dve etaži.
Objekti so med seboj fizično povezani, možna je izvedba steklene strehe na atrijskem dvorišču. Ob skrajni južni parcelni meji je predvidena nadstrešnica nad parkirnimi mesti. Objekti so dostopni preko pasaže glavnega objekta in z dvoriščne strani.
Oblikovanje novih objektov mora biti usklajeno z obstoječim okoljem. Streha nad objektom okoli atrija mora biti enokapnica, ki s slemenom ne presega požarnih zidov (12.35). Kritina bo opečna. Za primernost oblikovanja in uporabljene materiale mora pred izdajo dovoljenj za gradnjo dati soglasje pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Objekti bodo priključeni na obstoječe komunalne vode.«
4. člen
7. člen odloka se dopolni z novim besedilom, ki glasi:
»Kompleks objektov Mohorjev atrij leži v območju arheološkega območja Celje – Keltsko rimska naselbina, zato so na tem mestu obvezne predhodne zavarovalne arheološke raziskave. Na lokaciji celotne gradbene jame in območij, ki jih bodo tangirali komunalni vodi, je investitor dolžan zagotoviti arheološki izkop.
Ob odkritju nepremičnih najdb izjemnega pomena lahko pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediščine na podlagi mnenja arheološke komisije zahteva prezentacijo na mestu odkritja z vključitvijo v ureditev atrija.«
5. člen
Na koncu 8. člena se besedilo dopolni:
»Tolerance za tlorisne gabarite so možne v okviru razpoložljivega prostora med obstoječimi zidovi. Višinski gabarit je omejen na višino 12,35 m.
Tolerance veljajo za razmestitev komunalnih ter energetskih vodov in naprav.«
6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-14/2000-8
Celje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti