Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5316. Odlok o zazidalnem načrtu Konjsko, stran 11987.

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) dne 19. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Konjsko
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Zazidalni načrt Konjsko, ki ga je izdelal Razvojni center IUP Celje d.o.o. pod št. proj. 36/00 in je sestavni del tega odloka, je v skladu s prostorskim planom Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 99/99) in prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Konjsko (Uradni list SRS, št. 10/89).
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta Konjsko vključuje obstoječo stanovanjsko zazidavo ob cesti Konjsko–Višnja vas, območje nekdanje hmeljske sušilnice in Štolnarjev hrib.
3. člen
Meja obodne parcelacije se začne v izhodiščni točki na meji med k.o. Višnja vas in k.o. Vojnik okolica v južnem vogalu parcele št. 138/3 k.o. Višnja vas. Od tu se nadaljuje proti severu, zaobide parcelo št. 138/3, teče po zahodnem robu parcel 137/3 in 137/4, nato se obrne proti severozahodu po jugozahodnem robu parcele št. 142 in se nadaljuje po jugozahodni in zahodni meji parcele št. 136/1 do ceste na Konjsko – parcela št. 1553/1. Severna meja ureditvenega območja poteka po severnem robu ceste parcela št. 1553/1 do meje s k.o. Vojnik okolica in se nadaljuje v tej k.o. po severnem robu parcel št. 10/3 (cesta) in 10/2, zahodni meji parcele št. 23/1, prečka vogal parcele št. 25 in se nadaljuje po južni meji parcele št. 26, zahodni meji parcele št. 22/1 in zaobide parcelo št. 22/1 do ceste 1173/1. Vzhodna meja ureditvenega območja teče po vzhodnem robu ceste sušilnica – Višnja vas parcela št. 1173/1 v smeri proti jugu, zaobide kompleks nekdanje sušilnice parceli št. 738/1 in 738/2 ter se nadaljuje po južnem robu ceste parc. št. 1173/1 do uvoza k objektu parc. št. 7. Tu se meja obrne proti severu ob vzhodnem robu parcele št. 7, prečka parcelo št. 17 in se v oddaljenosti ca. 10 m od roba parcele št. 7 obrne proti zahodu preko parcele št. 15 do severozahodnega vogala parcele št. 30. Tu spremeni smer proti severu v oddaljenosti ca. 15 m od roba parcele št. 15 in teče po njenem zahodnem robu do izhodiščne točke na meji med k.o. Vojnik okolica in k.o. Višnja vas.
Ureditveno območje meri 12,22 ha.
III. NAMEMBNOST OBMOČJA
4. člen
Območje zazidalnega načrta je namenjeno usmerjeni gradnji stanovanjskih objektov, na območju nekdanje hmeljske sušilnice pa poslovno-stanovanjski gradnji.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Na območju zazidalnega načrta so predvidene naslednje ureditve:
– rekonstrukcija obstoječe ceste Konjsko–Višnja vas;
– rekonstrukcija obstoječe ceste na Konjsko;
– ureditev servisnih dovoznih cest;
– gradnja 72 enodružinskih stanovanjskih hiš;
– gradnja 2 poslovno-stanovanjskih hiš;
– za objekte nekdanje hmeljske sušilnice je dovoljena sprememba namembnosti v stanovanjski, trgovski, gostinski, servisni ali poslovni objekt, skladno z usmeritvami zazidalnega načrta in po predhodni strokovni preveritvi;
– za obstoječe stanovanjske objekte je dovoljena sprememba namembnosti v poslovno-stanovanjske objekte pod pogojem, da dejavnost ne bo prekomerno onesnaževala okolja in bistveno poslabšala bivalnih pogojev v stanovanjski soseski; za vsako spremembo namembnosti je treba predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo mogoče presojati o ustreznosti posega v prostor;
– gradnja pomožnih objektov (garaže, shrambe za orodje, ute, ....) kot prizidki k obstoječim objektom ali kot samostojni objekti v sklopu obstoječih funkcionalnih zemljišč v velikosti do 30 m2 in bazenov do velikosti 40 m2 za lastne potrebe po predhodni strokovni prostorski preveritvi;
– izvedba prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
6. člen
Za oblikovanje objektov, horizontalne in vertikalne gabarite veljajo naslednji pogoji:
Enodružinska stanovanjska hiša
Tlorisne dimenzije: 12 x 10 m
Etažnost: K+P, (K+P+IP)
Garaže (kot prizidek k objektu)
Tlorisna dimenzija: 5 x 6 m
Etažnost: P, (K+P)
Poslovno-stanovanjski objekt
Tlorisne dimenzije: 15 x 12 + 10 x 8 (poslovni del)
Etažnost: K+P+1 (K+P+IP) stanovanjski del
P (poslovni del), (K+P)
Objekti bodo grajeni klasično ali montažno. Gradnja na terenu v naklonu pogojuje obvezno podolgovato zasnovo objektov.
Strešna konstrukcija bo dvokapnica s smerjo slemena kot je prikazana v grafični prilogi, z možno izvedbo čopov, frčad, strešnih oken, 30–35° naklonom in obvezno temno kritino.
Arhitektonsko oblikovanje objektov mora biti zaradi vedutno izpostavljene lokacije na hribu še posebno skrbno. Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani, kar velja za elemente fasade, izbiro materialov pri obdelavi fasad, enotno kritino, nerefleksno stavbno pohištvo. Pri oblikovanju je treba upoštevati elemente tipologije regionalne arhitekture.
Zaključeni nizi objektov ob servisnih cestah morajo biti realizirani po enotnem projektu. Pri načrtovanju projektov je za posamezne skupine objektov v nizu tako mogoče upoštevati skupne interese investitorjev in zagotoviti faznost gradnje.
Pri gradnji vseh objektov je treba upoštevati pogoje predhodno izdelanega geološko-geomehanskega poročila za pogoje temeljenja.
7. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v zazidalnem načrtu iz 1. člena tega odloka in so obvezni.
Pred pričetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na terenu.
8. člen
Kot toleranca je dovoljeno:
– povečanje skupnih tlorisnih gabaritov + 25% pod pogojem, da se ohrani podolgovata zasnova objekta v minimalnem razmerju 1,2:1 m, da to dopuščajo velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu z zakoni, predpisi, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja;
– zmanjšanje skupnih tlorisnih gabaritov do 30% ob obveznem upoštevanju podolgovate zasnove objektov v minimalnem razmerju 1,2:1 m;
– sprememba višinskih gabaritov kot posledica sprememb tlorisnih gabaritov ob upoštevanju z zazidalnim načrtom določenega naklona strešin;
– meje funkcionalnih zemljišč so okvirne, možne so manjše korekcije pri zakoličbi na terenu;
– sprememba zasnove prometne, komunalne in energetske infrastrukture na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter in ekonomičnejša investicijska vlaganja.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
9. člen
Promet
Območje zazidalnega načrta je prometno vezano na cesti Vojnik–Konjsko in Konjsko–Višnja vas.
Kot javne ceste so predvidene ceste A, B, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6 in B1, B2 ter B3.
Širina vozišča cest A, B, C, C2, C3, C5 in C6 je 5 m, cest C1, C4, B1, B2 in B3, pa 4 m.
Parkiranje bo urejeno v sklopu funkcionalnih zemljišč.
10. člen
Vodovod
Preko ureditvenega območja zazidalnega načrta potekajo glavni vodovod LŽ Ø 400 ter javni vodovodi salonit Ø 80 in Ø 200. Na Štolnarjevem hribu je obstoječa črpalnica.
Za oskrbo predvidene zazidave bo zgrajen vodovod DN 100, ki bo priključen na dve tlačni coni. Za zagotovitev požarne varnosti bodo izvedeni na predvidenih vodih nadzemni hidranti DN 80.
11. člen
Kanalizacija
Skladno s pogoji upravljalca je za območje Konjsko predviden ločen sistem kanalizacije. Vse odpadne vode se preko zbirnih fekalnih kanalov vodijo na javni kanalizacijski zbiralnik ob Hudinji in nato do čistilne naprave v Škofji vasi.
Odpadne vode iz objektov se vodijo na predvideno fekalno kanalizacijo. Posamezni objekti se lahko priključijo na kanalizacijsko omrežje samo preko jaška z enim priključkom. Interna kanalizacija v objektih, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
Meteorne vode s strešin se odvodnjavajo preko peskolovov ter predvidene meteorne kanalizacije v površinski odvodnik.
Padavinske vode s povoznih površin se vodijo preko cestnih rešetk in lovilcev olj v meteorno kanalizacijo in nato v površinski odvodnik.
12. člen
Elektrika
Energija za napajanje stanovanjskih hiš je na voljo na obstoječih NN zbiralnicah TP. V primeru, da bi obstoječe nizkonapetostno elektro omrežje oviralo izgradnjo predvidenega, je to potrebno ustrezno preurediti v skladu s pogoji upravljalca. Za potrebe realizacije novih objektov bo potrebno izdelati detajlno projektno dokumentacijo.
13. člen
Telefon
Za priključitev predvidenih objektov na TT omrežje je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s pogoji soglasodajalca.
14. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo iz lastne kotlovnice na lahko kurilno olje. Po izgradnji plinovodnega omrežja je predvideno ogrevanje z zemeljskim plinom.
15. člen
Odpadki
Predvideni objekti bodo vključeni v javni odvoz odpadkov. Za vsak objekt je potrebno zagotoviti ustrezen prostor za namestitev zabojnika in odjemno mesto za zabojnik v skladu s soglasjem upravljalca.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA
Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
16. člen
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v II. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA.
Pričakovati je, da predvideni posegi v prostor ne bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni.
17. člen
Vojnik je v skladu z odlokom o razvrstitvi območij v RS v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS št. 19/88) razvrščen v II. območje.
Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka sta kot energetski vir predvidena zemeljski plin ali lahko kurilno olje.
18. člen
Odpadne in meteorne vode bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode z manipulativnih površin in parkirišč bodo pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje predhodno očiščene v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj.
Varstvo naravne in kulturne dediščine, krajinskih značilnosti, plodne zemlje
19. člen
V mejah ureditvenega območja ni varovanih območij ali objektov naravne in kulturne dediščine.
Na jugovzodnem pobočju Štolnarjevega hriba so manjše gozdne površine, ki jih uvrščamo med krajinske značilnosti, poleg tega pa imajo še protihrupno in vizualno funkcijo, zato jih je treba ohraniti.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.
20. člen
Pri izvedbi zazidalnega načrta je treba upoštevati pogoje s področja varstva pred požari.
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmik med objekti preprečujejo širjenje požara.
Oskrba za gašenje z vodo bo zagotovljena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
21. člen
Etapnost izvajanja
Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje. Etapna gradnja se bo izvajala v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Kot etapa se smatra zaključen niz objektov ob servisni cesti.
Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo z ničemer poslabšale ekološkega stanja. Komunalna, prometna, vodnogospodarska in energetska ureditev, ki lahko vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje.
VII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni z zazidalnim načrtom.
Do pričetka gradnje predvidenih objektov ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
23. člen
Poleg določil tega odloka je treba upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, komunalnega in energetskega omrežja je treba upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih zazidalnega načrta in 1. člena tega odloka.
24. člen
Zazidalni načrt je na vpogled na Občini Vojnik.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 597-12/2001
Vojnik, dne 20. decembra 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti