Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2001 z dne 27. 12. 2001

Kazalo

5257. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje, stran 11921.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), določil pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) ter na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na nadaljevanju 32. seje dne 12. 12. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri pristojnem organu občine. Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega organa občine, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, določijo obratovalni čas samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
4. člen
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Gostinec mora prvi prijavi obratovalnega časa priložiti fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma prijavni list.
5. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
2. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
6. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 23/00).
Gostinski obrati na območju občine Grosuplje, ki so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih, in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko določijo podaljšan obratovalni čas največ kot sledi:
– gostinski obrati, ki gostom nudijo jedi in pijače (gostilne, restavracije, izletniške kmetije) od ponedeljka do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– gostinski obrati, ki gostom nudijo enostavne jedi in pijače (slaščičarne, okrepčevalnice, bari) od ponedeljka do četrtka najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure,
– nočni bari in diskoteke ob petkih in sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne,
– gostinski lokali, ki gostom nudijo jedi in pijačo ter imajo v lokalu glasbo za ples ob petkih in sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od ponedeljka do četrtka najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovni objekti) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje alinee.
Dan pred praznikom se lahko uporablja petkov oziroma sobotni delovni čas.
V primeru, če za podaljšanje obratovalnega časa zaproša gostinski lokal, ki sodi v zadnjo alineo prvega odstavka tega člena, mora vlogi priložiti veljavni hišni red objekta oziroma pisno soglasje upravitelja objekta.
7. člen
Obratovalni čas gostinskega lokala se začne, ko gostje lahko vstopijo v lokal oziroma ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve, konča pa se, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski lokal oziroma ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.
Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem lokalu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski lokal streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (slaščičarne, okrepčevalnice bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi.
8. člen
Organ občine, ki poda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata, mora pri tem upoštevati:
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski lokal ali kmetija,
– potrebe po razvoju turizma v občini,
– potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih društev z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb ter
– vrsto in lokacijo gostinskega obrata.
9. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata organ občine poda v obliki pisnega soglasja, ki je priloga obrazcu prijave obratovalnega časa, in ga lahko veže na izpolnjevanje določenih pogojev, obvezno pa na izpolnjevanje pogoja glede motenja javnega reda in miru. Ob neizpolnjevanju pogojev občina soglasje takoj prekliče. Gostinski obrat od preklica do konca koledarskega leta obratuje v rednem obratovalnem času, kot ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00). Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina izda za eno koledarsko leto.
3. PRITOŽBA ZOPER OBRATOVANJA V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
10. člen
Pritožba zoper obratovanja v podaljšanem obratovalnem času gostinskega lokala se upošteva v primeru, če je podpisana s strani najmanj treh sosedov, kolikor se gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski hiši v stanovanjskem naselju, oziroma v primeru, če je podpisana s strani najmanj treh stanovanjskih enot, če se gostinski obrat nahaja v objektu z več stanovanjskimi enotami. Podpisniki pritožbe morajo imeti na lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno prebivališče, na pritožbi pa morajo biti imena podpisnikov napisana čitljivo. Pritožba zoper obratovalnega časa se upošteva, če je pritožbi priložen seznam podpisnikov, potrjen s strani Upravne enote Grosuplje. Pritožba se vloži pisno na naslov Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
11. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko prekliče in odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas v primeru pisne pritožbe sosedov v skladu z določili prejšnjega člena tega pravilnika ali v naslednjih primerih:
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– da je bil zoper kršitve javnega reda in miru ali kršitve urnika obratovalnega časa gostinskega obrata podan predlog inšpekcijskim službam oziroma sodniku za prekrške ali drugemu ustreznemu organu.
12. člen
V primeru odvzema soglasja na podlagi določil 10. in 11. člena tega pravilnika je gostincu odvzeta možnost pridobitve soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času najmanj za dobo enega leta.
4. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
13. člen
Občinska uprava lahko posameznemu gostincu na podlagi 17. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala in sicer:
– gostinskemu obratu, ki gostom nudi jedi in pijače (gostilna, restavracija, izletniška kmetija) ob petkih najdlje do 2. ure naslednjega dne in ob sobotah najdlje do 3. ure naslednjega dne,
– gostinskemu obratu, ki gostom nudi enostavne jedi in pijače (slaščičarna, okrepčevalnica, bar) ob petkih najdlje do 1. ure naslednjega dne in ob sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– gostinskemu obratu, ki gostom nudi jedi in pijače ter ima v lokalu glasbo za ples ob petkih najdlje do 3. ure naslednjega dne in ob sobotah najdlje do 5. ure naslednjega dne,
– gostinskemu obratu, ki je v večnamenskem objektu (trgovsko-poslovni objekt) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje alinee.
Dan pred praznikom se lahko uporablja petkov oziroma sobotni delovni čas.
V primeru, če za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa zaproša gostinski lokal, ki sodi v zadnjo alineo prvega odstavka tega člena, mora vlogi priložiti veljavni hišni red objekta oziroma pisno soglasje upravitelja objekta.
14. člen
Odločba o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.). V primeru da se prireditev izvaja izven lokala in je ozvočena, mora gostinec vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega časa priložiti tudi potrdilo Upravne enote Grosuplje o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve in dovoljenje istega organa o uporabi zvočnih naprav.
15. člen
Gostincu se odobri izjemno podaljšanje obratovalnega časa le enkrat na mesec, razen gostinskemu obratu, ki gostom nudi jedi in pijačo ter ima v lokalu glasbo za ples. Slednjim se lahko odobri izjemno podaljšanje obratovalnega časa največ štirikrat na mesec. Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala mora gostinec zaprositi z vlogo, ki jo oddajo na naslov Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
16. člen
Gostinec mora za izdajo odločbe o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega lokala zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala.
17. člen
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru ali posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu lokalu najmanj 3 mesece od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
5. NADZOR
18. člen
Nadzor nad uresničevanjem teh določil opravljajo tržna inšpekcija in policija ter občinski komunalni redar – inšpektor.
6. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Grosuplje št. 306-23/99 z dne 28. 11. 1999.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-23/99-1
Grosuplje, dne 12. decembra 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti