Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4267. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
4330. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije
4331. Uredba o spremembi uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
4332. Uredba o dopolnitvi uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Odloki

4333. Odlok o dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije

Sklepi

4334. Sklep o javni razgrnitvi

Drugi akti

4268. Cenik storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

MINISTRSTVA

4269. Odredba o obliki in vsebini nalepke, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za potrošniško kreditiranje
4270. Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati dajalec kreditov za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
4271. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
4272. Odredba o protieksplozijski zaščiti
4273. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o protieksplozijski zaščiti
4274. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
4275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4276. Odločba o soglasju k ustanovitvenemu aktu Gradu Kostel ustanove - fundacije za ureditev in oživitev grajskega naselja
4277. Odločba o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove "Poti Kulturne dediščine"
4278. Odločba o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije "Lumen Patriae", umetnostno kulturne ustanove
4279. Soglasje k aktu o ustanovitvi Slovenske odškodninske fundacije - ustanove za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega nasilja
4335. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

BANKA SLOVENIJE

4280. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
4281. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 13. do 19. 11. 2000
4336. Sklep o uskladitvi zneskov najnižjega osnovnega kapitala banke, zajamčene vloge in najnižjega osnovnega kapitala hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4282. Statut Agencije za energijo
4283. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
4284. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
4285. Dogovor o načinu in rokih uskladitve plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije
4337. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2000
4338. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 2000

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4286. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4287. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije "Sotla"

Bled

4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2000

Idrija

4289. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln

Kamnik

4290. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

Kobilje

4291. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje

Krško

4292. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu o preimenovanju naselja Podbočje

Laško

4293. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Rimske Toplice, št. proj. 1/70
4294. Program priprave ureditvenega načrta za območje zdravilišča Rimske Toplice

Mislinja

4295. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Mislinja

Murska Sobota

4296. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje gramoznice Krog

Novo mesto

4297. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev

Puconci

4298. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Dankovci
4299. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Kuštanovci
4300. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Mačkovci
4301. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Moščanci
4302. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Otovci
4303. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Pečarovci
4304. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Poznanovci
4305. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Prosečka vas
4306. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Puževci

Ribnica

4307. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica
4308. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
4309. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ribnica
4310. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
4311. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
4312. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica
4313. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica
4314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica
4315. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa v gostinskih obratih in na kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Sevnica

4316. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2000
4317. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o Stanovanjskem skladu občine Sevnica in prenosu premoženja Stanovanjskega sklada občine Sevnica na Občino Sevnica
4318. Odlok o zaščiti in zavarovanju vodnega vira z vrtino KRM - 1/98 pri Krmelju
4319. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-1990
4320. Sprememba in dopolnitev statuta Občine Sevnica
4321. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica
4322. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra

Sežana

4323. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, vrednosti stavbnega zemljišča, faktorjih za vrednotenje funkcionalne ugodnosti lokacije stavbnega zemljišča in koeficientih uporabne vrednosti stavbnega zemljišča
4324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UP21 "Mehanizacija" v Sežani
4325. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
4326. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Sežana
4327. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč Sežana zahod funkcionalna enota E

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4328. Poslovnik Občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Škofljica

4329. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Škofljica in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica (programska zasnova za rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in G2-260 z R3-646/1194)

POPRAVKI

1. Popravek zakona o javnih naročilih (ZJN-1)
2. Popravek poročila o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor
3. Popravek odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje
4. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
5. Popravek sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Moravske Toplice
6. Popravek odloka o izračunu komunalnega prispevka v Občini Škofljica
7. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti