Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4319. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-1990, stran 10899.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99 in 91/00) je Občinski svet občine Sevnica na 20. redni seji dne 25. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–1990
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94) in srednjeročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94), v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine plana Občine Sevnica, ki se nanašajo na PRIDOBIVANJE STAVBNIH PARCEL ZA OBJEKTE, KI SE RUŠIJO ZA POTREBE GRADNJE HE BOŠTANJ – NADOMESTNI OBJEKTI.
2. člen
Dopolnitve grafičnega dela planskih aktov Občine Sevnica za nadomestne lokacije zaradi gradnje HE, se nanašajo na razširitev območij za pozidavo na petih lokacijah, od tega štiri v Krajevni skupnosti Sevnica (k.o. Šmarje – parc. št.: 444, 446, 443/1, 532, 535) ter ena v KS Boštanj (k.o. Kompolje – parc. št.: 371/1, 371/5).
S posegom nadomestnih lokacij bo v kartografskem delu planskih aktov potrebno s to vsebino dopolniti oziroma razširiti območje za pozidavo na TTN Mokronog 9, 10 (M 1: 5000) in na karti Zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavarovanimi območji Občine Sevnica (M 1: 25000).
V tekstualnem delu pa ni sprememb, ker poseg ne presega meje grafične natančnosti plana.
3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Sevnica se dopolnijo s programskimi zasnovami za PRIDOBIVANJE STAVBNIH PARCEL ZA OBJEKTE, KI SE RUŠIJO ZA POTREBE GRADNJE HE BOŠTANJ – NADOMESTNI OBJEKTI.
PROGRAMSKE ZASNOVE podrobno opredeljujejo predvidene posege in določajo:
Območje po parcelnih številkah
Poseg ni omejen na enotno območje, ampak je razdrobljen na posamezne parcele. V naselju Orehovo so štiri potencialne lokacije locirane tako, da jih lahko glede na točke programske zasnove obravnavamo kot eno območje, to so v k.o. Šmarje parcele št. 444, 446, 443/1, 532 in 535, ena pa je obravnavana posamezno, in sicer v k.o. Kompolje parceli št. 371/1 in 371/5.
Organizacija dejavnosti
Območje, ki je namenjeno za pridobitev novih parcel pomeni nadaljevanje oziroma zaokrožitev naselja, omogočena je opremljenost s komunalnimi vodi in funkcioniranje obstoječih površin oškodovanca v neposredni bližini.
Tehnološki pogoji in omejitve
Pri vseh parcelah gre za stanovanjsko območje. Veže se funkcionalno in oblikovno na obstoječe naselje.
Pri parcelah št. 444, 446 in 443/1, vse k.o. Šmarje bo teren nasipan za ca. 4 m.
Podrobnejša namenska raba površin
Območje urejanja se nahaja v I. in II. območju kmetijskih zemljišč. Poseg pomeni razširitev ureditvenega območja naselja Orehovo.
– območje urejanja naselja Orehovo
 parcele št. 444 del, 446 del, 443/1,
 535 in 532, vse k.o. Šmarje               0,58 ha,
– območje urejanja posameznih parcel
 parceli št. 371/1 in 371/5, vse k.o. Kompolje      0,25 ha,
– Površine urejanja skupaj                0,83 ha.
Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Cesta
V območju naselja Orehovo bodo dostopi do objektov urejeni z regionalne ceste R3-679 skozi Orehovo.
V območju urejanja posameznih parcel se dostop na parcelo št.: 371/1 in 371/5, vse k.o. Kompolje, uredi na obstoječo dovozno pot na glavno cesto G1/5.
Pitna voda
V območju naselja Orehovo se pitna voda zagotovi iz obstoječega vodovodnega omrežja – Zajetje Orehovo.
V območju urejanja posameznih parcel se pitna voda zagotovi iz obstoječega vodovodnega omrežja za parceli št. 371/1 in 371/5, vse k.o. Kompolje – vodovod Šmarčna – Kompolje.
Kanalizacija
V območju urejanja naselja Orehovo in posameznih parcel se odpadne in meteorne vode odvedejo:
– meteorne v odprt odvodnik ali bližnji vodotok,
– odpadne vode v neprepustno greznico na praznjenje.
Energetsko omrežje
V območju naselja Orehovo bodo novi stanovanjski in gospodarski objekti priključeni na obstoječe nizkonapetostno omrežje 0,4 kW, ki se napaja iz TP Orehovo.
V območju urejanja posameznih parcel za parcelo št.: 371/1 in 371/5, vse k.o. Kompolje bo nov stanovanjski in gospodarski objekt priključen na obstoječe nizkonapetostno omrežje 0,4 kW, ki se napaja iz TP Kompolje.
Omrežje zvez
V območju naselja Orehovo imajo novi stanovanjski objekti možnost priključitve na obstoječe telefonsko omrežje – Telekom in na obstoječe kabelsko omrežje KATV Sevnica.
V območju urejanja posameznih parcel za parceli št. 371/1 in 371/5, vse k.o. Kompolje, ima nov stanovanjski objekt možnost priključitve na obstoječe telefonsko omrežje – Telekom in na obstoječe kabelsko omrežje KATV Kompolje.
Komunalni odpadki
V območju naselja Orehovo odvaža komunalne odpadke Komunala Sevnica.
V območju urejanja posameznih parcel za parceli št. 371/1 in 371/5, vse k.o. Kompolje odvaža komunalne odpadke KS Boštanj.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Predvidene objekte je potrebno oblikovati tako, da se prilagajajo značilnostim lokalne krajevne arhitekture ob upoštevanju adekvatnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov.
Pri krajinskem oblikovanju je potrebno upoštevati obstoječe konfiguracije terena, s tem da so posegi v teren minimalni, razen območja, katerega je potrebno zaradi akumulacije dvigniti na višji nivo.
Pri lociranju objektov je potrebno upoštevati značilne vedute in širšo krajinsko sliko obravnavanega območja.
Na zunanjih mejah ureditvenih območij posameznih lokacij zahtevati zasaditev ustrezne avtohtone vegetacije v smislu čim boljše vključitve lokacij v obstoječo krajino.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Obravnavani posegi so izven območij varovanja naravne in kulturne dediščine določene z veljavnimi planskimi akti.
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Pri načrtovanju in izvedbi objektov je potrebno upoštevati predhodna strokovna mnenja.
Objekti morajo biti zgrajeni tako, da preprečujejo prenos požara, zato se predvidijo ukrepi za preprečitev širjenja požara.
Dostop z objektov na cesto mora zagotoviti dostop intervencijskim vozilom.
Sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana Občine Sevnice in programskih zasnov je tudi kartografska dokumentacija na kartah v merilu 1:1000, 1:2880, 1:5000 in 1:25000.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0084/99
Sevnica, dne 25. oktobra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost