Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4313. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica, stran 10895.

Na podlagi 4. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, Uradni list RS, št. 50/90, 10/91, 13/99, 31/00) ter 14. in 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 11. redni seji dne 17. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica
1. člen
V odloku o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 58/95) se besedne zveze v vseh sklonih “Javno komunalno podjetje Ribnica d. o. o.” nadomesti z besedno zvezo v vseh sklonih “Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d. o. o.”
2. člen
V drugem stavku prvega odstavka 17. člena se črta besedilo druge alinee “– lokacijsko dovoljenje”.
3. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se za besedo “kanalizacije” nadaljuje z besedilom “in lokacijsko dovoljenje”.
4. člen
Prvi stavek prvega odstavka 20. člena se dopolni tako, da se za besedo “investitorja” namesto pike doda vejico in stavek nadaljuje z besedilom “lahko investitor sam oziroma izvajalec investitorja pod nadzorom upravljavca kanalizacije”.
5. člen
Drugi odstavek 32. člena se spremeni in dopolni tako, da glasi:
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, ki stori prekršek iz 7., 15., 18., 20., 24., 27., 28. in 31. člena tega odloka.
V celoti se črta besedilo zadnjega odstavka 32. člena.
6. člen
Besedilo 33. člena se razveljavi in nadomesti z novim:
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, ki je nosilec dejavnosti, če:
– odvaja v javno kanalizacijo vode v nasprotju z določilom 6. člena,
– ne gospodari z objekti in napravami tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
– za gradnjo greznice ne pridobi ustreznega dovoljenja pristojnega državnega organa,
– spelje odtok iz greznice v površinsko vodo,
– prazni pretočne greznice na območjih iz 10. člena brez ali v nasprotju s soglasjem zdravstvene inšpekcije,
– ne uredi obveznega odvodnjavanja gnojišča v gnojnično jamo ali ga odvodnjava v nasprotju z določili drugega odstavka 11. člena,
– ne odvaža gnojevke in odpadkov iz gnojišč v roku iz 13. člena oziroma jih odvaža na nekmetijske površine,
– izvede priključek na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca v nasprotju z izdanim soglasjem oziroma ne priključi objekta na javno kanalizacijo, pa so za to izpolnjeni pogoji,
– ne pridobi pred izdajo lokacijskega dovoljenja za hišni priključek načelnega soglasja upravljavca javne kanalizacije,
– ne predloži upravljavcu pred priključitvijo novega objekta na javno kanalizacijo dokumentacije iz 19. člena,
– izvede hišni priključek na javno kanalizacijo v nasprotju z 20. členom,
– ne izvede hišnega priključka na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev po izgradnji javne kanalizacije,
– upravljavcu ne predloži analize iztoka,
– ne prilagodi hišnega priključka novim pogojem iz 23. člena,
– ne prenese novozgrajene javne kanalizacije v upravljanje upravljavcu po 24. členu,
– v javno kanalizacijo odvaja nedovoljene snovi iz 29. člena,
– ne poravna upravljavcu stroške prekinitve in ponovne priključitve na javno kanalizacijo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 24, 28. in 29. člena tega odloka.
7. člen
Določba 34. člena se spremeni in na novo glasi:
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 24., 28. in 29. člena.
8. člen
V 36. členu se odpravi redakcijsko napako in za besedo “... predložiti” dodati besedo “Občinskemu”...
9. člen
37. člen se v celoti spremeni in nadomesti z novim besedilom:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-352-01-4/00
Ribnica, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost