Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4289. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln, stran 10866.

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 15. seji dne 28. 9. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določitev obratovalnega časa dežurnih prodajaln.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi služba za gospodarske dejavnosti Občinske uprave občine Idrija (v nadaljevanju: pristojna služba).
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri pristojni službi, na predpisanem obrazcu, ki ga dobi v sprejemni pisarni in je objavljen kot priloga pravilniku o spremembah pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 78/98).
Vlogi je potrebno priložiti:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodajalec plačuje davke in prispevke ter neto kvadratura prodajalne, v kateri uvaja dežurno prodajalno.
Pristojna služba ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine Idrija so:
– izvajanje delavno-pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– gostota dežurnih prodajaln glede na število prebivalcev v okolišu prodajalne,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.
5. člen
Dežurna prodajalna je lahko prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost:
– trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili (52.11),
– trgovine na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah (52.2),
– trgovine na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami (52.47),
– cvetličarn (52.482),
– trgovine na drobno s spominki in izdelki domače obrti (52.488)
– dejavnost trgovine na drobno z motornimi gorivi (50.50),
– drugih prodajaln v starem mestnem jedru.
Navedene prodajalne lahko obratujejo od ponedeljka do sobote med 5. in 7. uro in 21. in 24. uro, ob nedeljah med 7. in 18. uro ter praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 15. uro.
Nespecializirane prodajalne na drobno, pretežno z živili (52.11) in specializirane prodajalne na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki (52.2) v mestnem jedru ter prodajalne z motornimi gorivi (50.50) lahko kot dežurne prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 0. in 7. uro in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 0 in 24. uro.
6. člen
Če pristojna služba ugotovi, da je prijava urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega pravilnika, v 15 dneh prijavo urnika dežurstva potrdi. Potrditev velja za tekoče leto.
Kolikor prijava dežurstva prodajalne ni v skladu z določbami tega pravilnika, se jo z odločbo zavrne.
7. člen
Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika sme pristojna služba dovoliti prodajalnam na celotnem področju občine, da obratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 20. uro v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja (kot npr. Čipkarski festival in podobno).
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka.
Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
III. KAZENSKA DOLOČBA
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik za prekršek:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani pristojnega organa,
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje Občinska uprava občine Idrija.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 13005-0023/00
Idrija, dne 28. septembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost