Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4293. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Rimske Toplice, št. proj. 1/70, stran 10871.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 13. seji dne 4. 10. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Rimske Toplice, št. proj. 1/70
I
S tem programom priprave se podrobneje določijo postopek priprave in sprejetja odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Rimske Toplice, način pridobitve strokovne rešitve za obravnavani predel, organi, organizacije oziroma skupnosti, ki bodo sodelovale pri spremembah in dopolnitvah ZN, ter okvirni roki za pripravo in sprejem ZN.
II
Območje sprememb ZN zajema površine znotraj mej ZN, ki jih opredeljujejo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Laško za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana občine Laško za obdobje 1986–1990 za območje Občine Laško. Območje zajema predel med obstoječo OŠ Antona Aškerca in enoto vrtca Rimske Toplice, nadalje območje obstoječih športnih igrišč ob OŠ Antona Aškerca.
Območje sprememb in dopolnitev ZN je podrobneje prikazano na priloženi grafični prilogi “ZN Rimske Toplice št. proj. 1/70” v merilu 1:500.
III
Območje sprememb zavzema šolski kompleks in območje južno od stanovanjskih hiš in vrtca Rimske Toplice. Vzrok za spremembe in dopolnitve ZN je predviden prizidek k vrtcu v Rimskih Toplicah in gradnja telovadnice za osnovno šolo Antona Aškerca.
Nova telovadnica, ki je pogoj za devetletno šolanje je predvidena na lokaciji dosedanjih športnih igrišč, ki se prestavijo na novo lokacijo na S delu šolskega kompleksa.
Obstoječa dovozna cesta-pot do vrtca v Rimskih Toplicah je neprimerna, ob izgradnji prizidka pa se bo promet še povečal. Neobhodno potrebno je takoj pristopiti k načrtovanju poteka nove poti, ki ne bo ovirala individualnih hiš. Edina možna varianta je potek dovozne poti po južni strani stanovanjskih hiš v primerni oddaljenosti.
Po obstoječem ZN so tu predvidene zelene površine, zato je potrebno v spremembah in dopolnitvah ZN spremeniti namen predela. Za potrebe vrtca je potrebno zagotoviti navezavo na novo cesto (dovoz prehrane, ostale servisne službe).
IV
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno v navezavi na obstoječ ZN upoštevati strokovne usmeritve ter že izdelane strokovne podlage:
a) idejne usmeritve Studia list d.o.o. za OŠ Antona Aškerca pri prehodu na devetletni program varianta II;
b) projekti zunanje ureditve prizidka k vrtcu v Rimskih Toplicah.
Vsebina sprememb in dopolnitev ZN načrta bo v skladu z veljavno zakonodajo zajemala:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
V
Naročnik sprememb ZN Rimske Toplice bo Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN bo projektivno podjetje, ki ga bo izbral naročnik ZN.
Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom ureditvenega načrta bo opravljal Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško.
V postopku priprave ureditvenega načrta bodo sodelovali naslednji organi, organizacije in skupnosti:
a) Elektro Celje, Celje;
b) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
c) Pivovarna Laško, Laško;
d) Komunala Laško, Laško;
Navedeni organi, organizacije in skupnosti bodo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor sodelovali v postopku priprave odloka o spremembah in dopolnitvah ZN tako, da bodo pred pripravo osnutka načrta v okviru svojih pristojnosti določili pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi pripravi, ter pred sprejemom načrta podali soglasje k izdelanemu predlogu ZN.
Organi, organizacije in skupnosti morajo določiti pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi pripravi, ter podati soglasje k izdelanemu predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah ZN najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge. V primeru, da posamezen organ, organizacija ali skupnost pogojev ne določi ali soglasja ne izda ali odreče v tem času, se šteje, da je soglasje dano.
VI
Priprava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN bo skladno z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor potekala po naslednjem postopku:
a) priprava in sprejem Programa priprave sprememb in dopolnitev ZN;
b) pridobitev pogojev in smernic organov, organizacij in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri njegovi pripravi;
c) priprava osnutka odloka sprememb in dopolnitev ZN;
d) župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razpravi in se ga objavi v Uradnem listu RS;
e) javna razgrnitev odloka sprememb in dopolnitev ZN, ki traja 30 dni v Krajevni skupnosti Rimske Toplice in na sedežu Občine Laško, ter javna obravnava osnutka odloka sprememb in dopolnitev ZN v Krajevni skupnosti Rimske Toplice;
f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane med javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka odloka sprememb in dopolnitev ZN, priprava stališč do teh pripomb in predlogov, ter sprejem teh stališč na Občinskem svetu občine Laško;
g) priprava predloga odloka sprememb in dopolnitev ZN (dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN z rešitvami v zvezi s predlogi in pripombami iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka, za katere bo odločeno, da jih je potrebno pri nadaljnji izdelavi sprememb in dopolnitev ZN upoštevati);
h) pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti k predlogu odloka sprememb in dopolnitev ZN;
i) sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah ZN na Občinskem svetu občine Laško;
j) objava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN v Uradnem listu RS.
VII
Naročnik in izdelovalec odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, morata aktivnosti organizirati tako, da bo priprava odloka o spremembah in dopolnitvah ZN potekala v naslednjih okvirnih časovnih terminih:
– sprejem programa priprave na seji občinskega sveta: 4. 10. 2000,
– priprava osnutka ZN: oktober, november 2000,
– javna razgrnitev osnutka ZN: december 2000, januar 2001,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na javni obravnavi: februar 2001,
– priprava ZN za sprejetje na Občinskem svetu: marec 2001,
– objava ZN v Uradnem listu RS: marec 2001.
VIII
Ta program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Rimske Toplice začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005/1/2000
Laško, dne 2. oktobra 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost