Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4271. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, stran 10809.

Na podlagi 20. člena zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, ki jih morajo za opravljanje kreditnega posredovanja pri sklepanju kreditnih pogodb iz 2. člena zakona o potrošniških kreditih izpolnjevati kreditni posredniki vseh dajalcev kreditov, razen kreditnih posrednikov bank in hranilnic, za katere predpiše pogoje Banka Slovenije.
2. člen
Kreditni posrednik je lahko fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica opravlja posredovanje pri sklepanju kreditnih pogodb v okviru dejavnosti dajalca kredita.
Za kreditnega posrednika se ne šteje fizična ali pravna oseba, ki je od dajalca kredita pooblaščena, da v imenu in za račun dajalca kredita sklepa pogodbe o potrošniškem kreditiranju.
Za kreditnega posrednika se ne šteje fizična oseba, ki posreduje pri sklepanju kreditnih pogodb za dajalca kredita, pri katerem je zaposlena.
3. člen
Kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega posredovanja le na podlagi pooblastila v pisni pogodbi, ki jo je sklenil z dajalcem kredita.
Ob sklenitvi pogodbe o kreditnem posredovanju izda dajalec kredita posameznemu kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere je razviden njegov status.
Pred pričetkom opravljanja posameznega posla kreditnega posredovanja, se mora kreditni posrednik potrošniku izkazati s pisno izjavo dajalca kredita, za katerega posreduje.
V poslovnih prostorih kreditnega posrednika mora biti na vidnem mestu objavljena izjava dajalca kredita, za katerega posreduje.
4. člen
Kreditni posrednik od potrošnika ne sme zahtevati plačilo storitve kreditnega posredovanja ali nadomestilo stroškov, ki jih je imel v zvezi s posredovanjem.
Kreditni posrednik ne sme zahtevati in ne sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun dajalca kredita, za katerega je posredoval pri sklepanju kreditne pogodbe.
5. člen
Če kreditni posrednik pri kreditnem posredovanju prekorači pooblastila ali kako drugače povzroči škodo potrošniku, sta dajalec kredita in kreditni posrednik za škodo odgovorna solidarno. Klavzula o solidarni odgovornosti mora biti sestavni del pogodbe iz 3. člena tega pravilnika.
6. člen
Dajalec kredita mora voditi evidenco o svojih kreditnih posrednikih ter o vrsti (prodaji na obroke, gotovinskih posojilih, kreditnih karticah s kreditno opcijo, lizingu blaga in morebitnih drugih) in obsegu (številu in skupnem znesku) posameznih vrst kreditnih poslov, sklenjenih z njihovim posredovanjem.
7. člen
Dajalec kredita mora vsako leto do 31. marca za preteklo poslovno leto Uradu Republike Slovenije za varstvo potrošnikov poslati seznam kreditnih posrednikov, s katerimi je sklenil pogodbo za posredovanje, ter podatke o vrsti in skupnem obsegu posameznih vrst kreditnih poslov, sklenjenih preko posameznih kreditnih posrednikov.
Seznam in podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se hranijo najmanj pet let po preteku poslovnega leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Nadzor nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki glede izpolnjevanja določb tega pravilnika izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
9. člen
Dajalci kreditov in kreditni posredniki se morajo uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje do 30. aprila 2001.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4002-3/00
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj

AAA Zlata odličnost