Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4329. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Škofljica in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica (programska zasnova za rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in G2-260 z R3-646/1194), stran 10915.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 8/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Škofljica je Občinski svet občine Škofljica na 18. seji dne 26. 10. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Škofljica in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica (programska zasnova za rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in G2-260 z R3-646/1194)
1. člen
1. Vsebina programa priprave
S tem programom se določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana za območje Občine Škofljica in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica (v nadaljevanju PPOŠ), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOŠ, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave.
Ta program določa še nosilca oziroma koordinatorja strokovnih aktivnosti priprave PPOŠ ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici in se pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela v skladu z določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93, v nadaljevanju: ZUPr), zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, v nadaljevanju ZUNPP), navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine se nanašajo na poglavja:
– 9.6. načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Škofljica,
– prikaze v kartografskem delu planskih aktov,
– programsko zasnovo za rekonstrukcijo dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in G2-260 z R3-646/1194,
– besedilo odloka, kjer bo to zahtevala vsebina oziroma obseg sprememb,
– 15. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko V9 Škofljica,
– prikaze v kartografskem delu prostorskih ureditvenih pogojev.
3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi z neposrednim naročilom strokovni organizaciji v skladu s 69. členom ZUNPP in po postopku, ki ga določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejema se določi župan Občine Škofljica oziroma njegov pooblaščeni predstavnik.
4. člen
4. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOŠ so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za gozdove RS,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,
– JP Vodovod–Kanalizacija, Vodovod,
– JP Vodovod–Kanalizacija, Kanalizacija,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo.
5. Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PPOŠ ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka tega člena posredujejo na podlagi tega programa in poziva pripravljalca, pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PPOŠ, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb ni dopolnitev PPOŠ upoštevati pri izdelavi in bodo podlage za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.
Organi, organizacije in skupnosti morajo skladno s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od poziva. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev oziroma soglasij, se tolmači, da ni potrebna zaščita oziroma uveljavljanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.
5. člen
6. Terminski plan in postopek sprejemanja:
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve PPOŠ se prične po podpisu pogodbe s strokovno organizacijo – izvajalcem del,
– predhodne pogoje pridobi strokovna organizacija v roku 45 dni po podpisu pogodbe,
– osnutek sprememb in dopolnitev PPOŠ se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku dveh mesecev od podpisa pogodbe s strokovno organizacijo,
– Občinski svet občine Škofljica sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PPOŠ; sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Škofljica v trajanju 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu občine,
– občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti in drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve sprememb in dopolnitev PPOŠ,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnih stališč, ki jih pripravi strokovna organizacija v roku 10 dni,
– v roku 15 dni po prejetju stališč do pripomb in predlogov pripravljalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PPOŠ,
– občinska strokovna služba pristojna za prostor posreduje tako pripravljen osnutek – dopolnjen osnutek s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje,
– Občinski svet občine Škofljica po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PPOŠ z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev PPOŠ občinskemu svetu v obravnavo in sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS,
– v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS pripravljalec dostavi naročniku končni eleborat.
6. člen
7. Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev PPOŠ bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Škofljica.
7. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 01505/01/2000/25-1
Škofljica, dne 27. oktobra 2000.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost