Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4306. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Puževci, stran 10889.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 83. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Svet KS Zenkovci na seji dne 19. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Puževci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Puževci za obdobje štirih let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 3. decembra 2000 od 7. do 19. ure v gasilskem domu Puževci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– modernizacijo javnih poti,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– vzdrževanje objektov KS,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– ostale sprotne potrebe.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni 10,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo 6,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Puževci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Puževci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Zenkovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST ZENKOVCI – naselje Puževci
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 3. decembra 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Puževci, ki se uporablja za:
– modernizacijo javnih poti,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– vzdrževanje objektov KS,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– ostale sprotne potrebe.
g l a s u j e m
»ZA«            »PROTI«
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za naselje Puževci.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Zenkovci.
9. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Zenkovci.
10. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija KS Zenkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zenkovci.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-18/2000
Puconci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta KS Zenkovci
Milovan Jakovljević l. r.

AAA Zlata odličnost