Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4282. Statut Agencije za energijo, stran 10859.

Na podlagi 85. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in drugega odstavka 12. člena sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo (Uradni list RS, št. 54/00) je vršilec dolžnosti direktorja sprejel
S T A T U T
Agencije za energijo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Agencija za energijo (v nadaljevanju: agencija) je z energetskim zakonom in sklepom o ustanovitvi agencije za energijo ustanovljena neodvisna organizacija za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom.
2. člen
Sedež agencije je v Mariboru, Vetrinjska 2.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime agencije je: Agencija za energijo Republike Slovenije
Angleški prevod imena je: Energy Agency of the Republic of Slovenia
Skrajšano ime je: AGEN-RS
Ime v angleškem jeziku lahko agencija uporablja samo skupaj z imenom v slovenskem jeziku.
Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom imena agencije. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije.
III. VODENJE IN ORGANIZACIJA AGENCIJE
4. člen
Organ agencije je direktor.
Poleg nalog, ki so določene z zakonom in ustanovitvenim aktom, direktor izvaja še naslednje naloge:
– organizira in vodi delovanje agencije,
– zastopa in predstavlja agencijo,
– izdaja mnenja in soglasja, ki se nanašajo na delovno področje agencije,
– izdaja in odvzema licence,
– organizira izvajanje nadzora nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom,
– imenuje občasna in stalna delovna telesa,
– skrbi za zakonitost poslovanja,
– v okviru finančnega načrta odloča o investicijskem vzdrževanju in nabavah oziroma prodaji osnovnih sredstev,
– odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev na določena delovna mesta agencije in izreka disciplinske ukrepe,
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji,
– odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu in ustanovitvenem aktu v njegovi pristojnosti.
5. člen
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri z magisterijem,
– da ima najmanj 10 let delovne dobe,
– da ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje ali prekršek s področja gospodarstva,
– da je strokovnjak s področja energetike.
Direktor je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.
Direktor imenuje namestnika direktorja, ki nadomešča direktorja v primeru njegove odsotnosti oziroma zadržanosti. Pridobi pravice in dolžnosti v obsegu iz pooblastila, ki ga določi direktor.
Notranja organizacija agencije
6. člen
Agencijo sestavljajo štiri službe:
– tehnična služba,
– ekonomska služba,
– pravna služba,
– služba skupnih dejavnosti.
Tehnična služba nudi podporo vodstvu agencije v tehničnih zadevah, ki se nanašajo na licenciranje, odločanje v sporih glede dostopa do omrežij in cen za uporabo energetskih omrežij.
Ekonomska služba nudi podporo vodstvu agencije v zadevah z ekonomskega področja, ki se nanašajo na analize in ukrepe vezane na stroške in cene reguliranih izvajalcev energetskih dejavnosti.
Pravna služba nudi podporo vodstvu agencije s pravnega vidika pri licenciranju, razreševanju sporov in splošnih zadevah agencije.
Služba skupnih dejavnosti služi funkciji upravnega poslovanja, vsebuje oddelek za informatiko in podpira ostale dejavnosti vezane na delo agencije.
IV. SREDSTVA AGENCIJE IN NJENO POSLOVANJE
7. člen
Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z zakonom o računovodstvu. Letno poročilo, ki ga agencija enkrat letno predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem, vsebuje tudi poročilo o delu agencije in o stanju na področju energetike. Letno poročilo mora biti pripravljeno v skladu z določili zakona o javnih financah.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo sredstev se opravlja v skladu z zakonom o Računskem sodišču Republike Slovenije, nadzor nad finančnim poslovanjem agencije pa se vrši v skladu z zakonom o javnih financah.
V. AKTI AGENCIJE IN POSREDOVANJE V SPORIH
8. člen
Direktor sprejme splošne akte agencije, zlasti pa:
– statut in spremembe in dopolnitve statuta,
– pravilnik o določitvi višine cene, načinu njenega obračunavanja in plačevanja, ki zajema kriterije za določitev cene za uporabo omrežja in metodologijo za določanje upravičenih stroškov ter
– pravilnik o podatkih, ki so jih izvajalci energetskih dejavnosti dolžni sporočati agenciji.
Na statut, spremembe in dopolnitve statuta daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
9. člen
Agencija lahko posreduje v sporih, ki niso navedeni v energetskem zakonu, če jo za to naprosita obe v spor vpleteni stranki.
Na tak način se lahko razrešujejo zlasti:
– spori med imetniki licenc npr. zaradi ravnanja enega od imetnikov licenc, meja med dvema ali več imetniki licenc ali priključitve odjemalcev;
– spori med imetniki licenc in njihovimi odjemalci ali kupci njihovega blaga ali storitev zaradi pritožb, računov, odklopov, meritev in drugih zadev s področja, ki ga ne pokriva zakonodaja in institucije za zaščito potrošnikov.
Vloga agencije je omejena na posredovanje pri doseganju dogovora med strankama. Iz procesa takšnega razreševanja spora lahko stranka v sporu kadarkoli izstopi. V primeru, da se stranki dogovorita, je sklenjen dogovor med strankama zavezujoč.
Način razreševanja spora iz prejšnjega odstavka ne izključuje sodne poti.
VI. JAVNOST DELA AGENCIJE
10. člen
Sporočila za javnost lahko posreduje direktor agencije ali oseba, ki jo pooblasti direktor.
11. člen
Agencija o svojem delu obvešča strokovno javnost z objavo poročil in letnih pregledov, z objavljanjem prispevkov v svojem ali drugih strokovnih glasilih in preko spletnih strani agencije.
Agencija o svojem delu obvešča splošno javnost preko javnih medijev, v obliki sporočil za javnost, s sklicevanjem tiskovnih konferenc ter preko spletnih strani agencije.
VII. OSTALE DOLOČBE
12. člen
Glede varovanja državne, vojaške, uradne ali poslovne tajnosti se za agencijo uporabljajo določbe, ki veljajo za državno upravo.
Direktor s posamičnim aktom določi, kateri podatki pomenijo uradno ali poslovno tajnost, stopnjo tajnosti podatkov ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.
13. člen
Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo v okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja za državno upravo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta statut sprejme vršilec dolžnosti direktorja, veljati pa začne z dnem, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije.
15. člen
Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-47/00
Maribor, dne 13. septembra 2000.
Vršilec dolžnosti direktorja
dr. Jože Koprivnikar l. r.
Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 21. 9. 2000 sprejela sklep št. 408-26/2000-3 o soglasju k statutu Agencije za energijo.

AAA Zlata odličnost