Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4298. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Dankovci, stran 10881.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 83. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Svet KS Mačkovci na seji dne 17. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci – naselje Dankovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Mačkovci – naselje Dankovci za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 3. decembra 2000 od 7. do 19. ure v gasilskem domu Dankovci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnjo vodovoda
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale komunalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacijo cest,
– vzdrževanje pokopališča,
– izgradnjo mrliške vežice,
– društveno dejavnost,
– funkcionalno dejavnost.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni 12,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo 7,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Dankovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Dankovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Mačkovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI – naselje Dankovci
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 3. decembra 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Dankovci, ki se uporablja za:
– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnjo vodovoda
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale komunalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacijo cest,
– vzdrževanje pokopališča,
– izgradnjo mrliške vežice,
– društveno dejavnost,
– funkcionalno dejavnost.
g l a s u j e m
»ZA«               »PROTI«
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za naselje Dankovci.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Mačkovci.
9. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Mačkovci.
10. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija KS Mačkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Mačkovci.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-10/2000
Puconci, dne 17. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta KS Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

AAA Zlata odličnost