Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4315. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa v gostinskih obratih in na kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 10896.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in 7. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 11. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa v gostinskih obratih in na kmetijah, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata in kmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetije), v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen
Gostinski obrati, ki se nahajajo na območju Občine Ribnica in so v stanovanjskih objektih ali v objektih v stanovanjskih naseljih ter kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih, lahko obratujejo med 6. in 22. uro.
3. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati in kmetije v naslednjem obratovalnem času:
1. okrepčevalnice in dnevni bari, od ponedeljka do četrtka do 23. ure, v petek, soboto in nedeljo do 24. ure,
2. restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne od ponedeljka do četrtka do 23., v petek, soboto in nedeljo do 24. ure,
3. nočni bari, diskoteke, največ do 1. ure zjutraj naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki najdlje do 4. ure naslednjega dne,
4. terase in letni vrtovi smejo obratovati v poletnih mesecih (junij, julij in avgust) največ do 23. ure, druge mesece pa največ do 22. ure,
5. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev. Če hišni red oziroma program prireditev nista sprejeta, veljajo za poslovanje v podaljšanem obratovalnem času določila iz 1. in 2. točke tega člena,
6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skladu s programom prijavljenih prireditev.
4. člen
Gostinskim obratom in kmetijam, ki se nahajajo izven stanovanjskih naselij, se obratovalni čas lahko podaljša za eno uro v skladu z določbami 3. člena.
5. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov se lahko obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije podaljša do 4. ure naslednjega dne ob raznih prireditvam na prostem (plesi, veselice, revije...), oziroma do 6. ure naslednjega dne, če se prireditev izvaja v zaprtih prostorih (poroke...), če gostinec oziroma kmet, ki prireditev organizira, na Upravni enoti Ribnica priglasi prireditev ter pridobi vsa potrebna soglasja.
Gostinec mora v skladu s pravilnikom zaprositi občinsko upravo za podaljšanje obratovalnega časa najkasneje 5 dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej.
6. člen
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki ga dobi na oddelku za gospodarstvo in kmetijstvo Občine Ribnica.
Vlogi za podaljšan obratovalni čas mora priložiti:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma prijavni list,
– soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala,
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja, če gre za strnjena stanovanjska naselja.
Soglasja in mnenje je veljavno, če ni starejše od 30 dni.
Gostinec oziroma kmet mora podaljšan obratovalni čas prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, pred začetkom obratovanja ali pred spremembo obratovalnega časa.
7. člen
Za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti v postopku ugotovi, da:
– je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe pravilnika,
– je obratovalni čas določen v skladu z merili tega pravilnika.
Na podlagi popolne vloge potrdi prijavljeni razpored obratovalnega časa.
Če pa za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti v postopku ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.
8. člen
Podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata se gostincu oziroma kmetu med letom z odločbo prekliče oziroma odvzame ali skrajša na redni obratovalni čas v naslednjih primerih:
– če pristojni organ nadzora v postopku ugotovi, da gostinski obrat oziroma kmetija obratuje preko dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– če so posredovane utemeljene pisne pritožbe prizadetih občanov zaradi kršitve javnega reda in miru na območju, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s strani policije, oziroma pristojnih inšpekcijskih organov.
V teh primerih je odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanju obratovalnega časa za 6 mesecev vnaprej, ki se šteje od dneva izdaje odločbe o odvzemu pravice do podaljšanega obratovalnega časa.
9. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravlja občinska uprava.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep št. 01-068-1-95 o obratovanju gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-306-54/00
Ribnica, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost