Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4294. Program priprave ureditvenega načrta za območje zdravilišča Rimske Toplice, stran 10873.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 13. seji dne 4. 10. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
ureditvenega načrta za območje zdravilišča Rimske Toplice
I
S tem programom priprave se podrobneje določijo postopek priprave in sprejetja Ureditvenega načrta za območje zdravilišča Rimske Toplice, način pridobitve strokovne rešitve za ureditveni načrt, organi, organizacije oziroma skupnosti, ki bodo sodelovale pri pripravi ureditvenega načrta, ter okvirni roki za pripravo in sprejem ureditvenega načrta.
II
Območje ureditvenega načrta zajema površine znotraj mej, ki jih opredeljujejo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Laško za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana občine Laško za obdobje 1986–1990 za območje Občine Laško, in ki na severu in severovzhodu potekajo ob južnem robu državne javne ceste G 1/5, na zahod po pobočju nad Stojanškovim grabnom, na jugozahodu, jugu in jugovzhodu pa po pobočju nad kompleksom zdravilišča in za Amalijinim gričem.
Območje ureditvenega načrta je podrobneje prikazano na priloženi grafični prilogi “Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Laško” v merilu 1:5000.
III
Območje znotraj mej ureditvenega načrta je namenjeno zdraviliškim in turističnim dejavnostim, vsi posegi v prostor, ki so predvideni znotraj tega območja, pa morajo voditi k ponovni vzpostavitvi in nadaljnjem razvoju teh dejavnosti v “poslovno medicinsko zdraviliški center Rimske Toplice”.
V ta namen je znotraj obravnavanega območja predvidena prenova, nadomestitev in dograditev obstoječih hotelskih in zdraviliških objektov do zmogljivosti 240 ležišč v hotelskih objektih in okoliških vilah, dodatnimi prostori za zdraviliški program ter notranjimi in zunanjimi kopališči, obnova in dopolnitev zunanjih parkovnih in rekreacijskih površin, ter prometna, komunalna in energetska ureditev območja s prestavitvijo obstoječe javne ceste in prilagoditvijo javne peš poti skozi zdraviliški kompleks.
IV
Pri pripravi ureditvenega načrta je potrebno v čim večji meri upoštevati naslednje strokovne usmeritve ter že izdelane strokovne podlage:
a) usmeritve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Laško;
b) konzervatorski program prenove zdraviliškega kompleksa v Rimskih Toplicah (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, januar 1993).
Strokovne rešitve za ureditveni načrt bo ob upoštevanju navedenih strokovnih usmeritev in podlag ter na podlagi zastavljene programske zasnove in investicijskega elaborata zagotovil naročnik ureditvenega načrta.
Vsebina ureditvenega načrta bo v skladu z veljavno zakonodajo zajemala:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
V
Naročnik ureditvenega načrta za območje zdravilišča Rimske Toplice bo družba Barsos MC d.o.o. Ljubljana, Gregorčičeva 11, ki je pridobila območje zdraviliškega kompleksa v dolgoročni najem.
Izdelovalec ureditvenega načrta bo projektivno podjetje, ki ga bo izbral naročnik ureditvenega načrta.
Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom ureditvenega načrta bo opravljal Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško.
V postopku priprave ureditvenega načrta bodo sodelovali naslednji organi, organizacije in skupnosti:
a) Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje;
b) Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Celje;
c) Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Celje;
d) Ministrstvo za promet in zveze, Direkcije RS za ceste, Ljubljana;
e) Krajevna skupnost Rimske Toplice, Rimske Toplice;
f) Elektro Celje, Celje;
g) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
h) Pivovarna Laško, Laško;
i) Komunala Laško, Laško;
j) Zdravstveni inšpektorat RS, Ljubljana;
k) Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Celje;
l) Veterinarska uprava RS, Veterinarska inšpekcija, enota Celje, Celje;
Navedeni organi, organizacije in skupnosti bodo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor sodelovali v postopku priprave ureditvenega načrta tako, da bodo pred pripravo osnutka načrta v okviru svojih pristojnosti določili pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi pripravi, ter pred sprejemom načrta podali soglasje k izdelanemu predlogu ureditvenega načrta.
Organi, organizacije in skupnosti morajo določiti pogoje, ki jih mora upoštevati pripravljalec načrta pri njegovi pripravi, ter podati soglasje k izdelanemu predlogu ureditvenega načrta najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge. V primeru, da posamezen organ, organizacija ali skupnost pogojev ne določi ali soglasja ne izda ali odreče v tem času, se šteje, da je soglasje dano.
VI
Priprava ureditvenega načrta bo skladno z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor potekala po naslednjem postopku:
a) priprava in sprejem Programa priprave ureditvenega načrta;
b) pridobitev pogojev in smernic organov, organizacij in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri njegovi pripravi;
c) priprava osnutka ureditvenega načrta;
d) župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razpravi in se ga objavi v Uradnem listu RS;
e) obravnava in potrditev osnutka ureditvenega načrta na Občinskem svetu občine Laško;
f) javna razgrnitev ureditvenega načrta, ki traja 30 dni v Krajevni skupnosti Rimske Toplice in na sedežu Občine Laško, ter javna obravnava osnutka ureditvenega načrta v Krajevni skupnosti Rimske Toplice;
g) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane med javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka ureditvenega načrta, priprava stališč do tem pripomb in predlogov, ter sprejem teh stališč na Občinskem svetu občine Laško;
h) priprava predloga ureditvenega načrta (dopolnitev osnutka ureditvenega načrta z rešitvami v zvezi s predlogi in pripombami iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka, za katere bo odločeno, da jih je potrebno pri nadaljnji izdelavi ureditvenega načrta upoštevati);
i) pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti k predlogu ureditvenega načrta;
j) sprejem odloka o ureditvenem načrtu na Občinskem svetu občine Laško;
k) objava ureditvenega načrta v Uradnem listu RS.
VII
Naročnik in izdelovalec ureditvenega načrta ter organ Občine Laško, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom ureditvenega načrta, morajo aktivnosti organizirati tako, da bo priprava ureditvenega načrta lahko potekala v naslednjih okvirnih časovnih terminih:
– sprejem programa priprave na seji občinskega sveta: 4. 10. 2000,
– priprava osnutka ureditvenega načrta: oktober, november 2000,
– javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta: december 2000, januar 2001,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na javni obravnavi: februar 2001,
– priprava ureditvenega načrta za sprejetje na občinskem svetu: marec 2001,
– objava ureditvenega načrta v Uradnem listu RS: marec 2001.
VIII
Ta program priprave ureditvenega načrta za območje zdravilišča Rimske Toplice začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33306-1/98-5-1
Laško, dne 4. oktobra 2000.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost