Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4300. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci - naselje Mačkovci, stran 10883.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 83. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Svet KS Mačkovci na seji dne 17. 10. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci – naselje Mačkovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Mačkovci – naselje Mačkovci za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 3. decembra 2000 od 7. do 19. ure v zadružnem domu Mačkovci.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnjo vodovoda
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale komunalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacijo cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društveno dejavnost,
– funkcionalno dejavnost.
Za izvršitev tega programa bo potrebno po oceni 18,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo 13,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Mačkovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 9% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Mačkovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Mačkovci in z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST MAČKOVCI – naselje Mačkovci
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 3. decembra 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za naselje Mačkovci, ki se uporablja za:
– gradnjo javne razsvetljave,
– gradnjo vodovoda
– vzdrževanje cest, mostov, vodotokov ter ostale komunalne infrastrukture,
– vzdrževanje objektov KS,
– modernizacijo cest,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– društveno dejavnost,
– funkcionalno dejavnost.
g l a s u j e m
  »ZA«           »PROTI«
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za naselje Mačkovci.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Mačkovci.
9. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Mačkovci.
10. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija KS Mačkovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Mačkovci.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-12/2000
Puconci, dne 17. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta KS Mačkovci
Štefan Zelko l. r.

AAA Zlata odličnost