Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4290. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, stran 10867.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00), 5. in 8. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00), in 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00), 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) in 16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99) sta Občinski svet občine Kamnik na 15. seji, dne 27. 9. 2000 in Občinski svet občine Komenda na 18. seji dne 3. 10. 2000 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občina Kamnik in Občina Komenda (v nadaljevanju: ustanoviteljici) s tem odlokom ustanavljata javni zdravstveni zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za občini Kamnik in Komendo.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.
Sedež zavoda je: Novi trg 26, 1240 Kamnik.
Skrajšano ime zavoda: ZD Kamnik.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
4. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
Za organizacije nadstandardnih dejavnosti za potrebe prebivalcev posamezne občine je potrebno soglasje občine, na območju katere se dejavnost organizira.
Za organizacije nadstandardnih dejavnosti za potrebe prebivalcev območja obeh občin, ki se izvajajo v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca, je potrebno soglasje obeh občin.
Za ukinitev dejavnosti je potrebno soglasje obeh občin.
5. člen
Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7. členom zakona o zdravstveni dejavnosti, zlasti pa:
– organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– nujno medicinsko pomoč,
– splošno medicino,
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
– patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko,
– izvaja in zagotavlja družinsko medicino,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
– medicino dela,
– fizioterapijo in rehabilitacijo,
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občine Kamnik in Komenda.
Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občine Kamnik in Komenda v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijsko dejavnostjo naslednja:
· N 85.1 Zdravstvo,
· N 85.121 Osnovna zdravstvena dejavnost,
· N 85.12 Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
· N 85.122 Specialistična ambulantna dejavnost,
· N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost.
Za potrebe izvajanja dejavnosti zavod izvaja tudi:
· N 74.12 Računovodska in knjigovodska dejavnost,
· N 70.20 Dajanje nepremičnin v najem.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
7. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– eden predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– trije predstavniki občin ustanoviteljic.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta Občinska sveta občine Kamnik (dva predstavnika) in Občine Komenda (en predstavnik).
8. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Člani sveta zavoda so lahko ponovno izvoljeni.
9. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicama in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje glavnega direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– na predlog glavnega direktorja imenuje in razrešuje pomočnika direktorja,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije II. stopnje, izvršilnih organov in stalnih in občasnih komisij,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
Predstavniki sveta zavoda sprejmejo program dela in razvoja zavoda, ter finančni načrt s konsenzom.
b) Direktor
10. člen
Direktorja imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama.
11. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih in je državljan Republike Slovenije.
Direktor je imenovan za dobo 4 let.
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri.
Če sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Področje delovanja, pristojnosti, odgovornosti in imenovanje strokovnega vodje se opredeli v statutu zavoda.
c) Strokovni svet
12. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ. Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
13. člen
Premoženje s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanoviteljic. Za upravljanje z premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicama.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva s plačili za opravljene zdravstvene storitve iz zdravstvenega zavarovanja Republike Slovenije. Nadalje pridobiva sredstva iz proračuna občin, sredstva iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi sodelavci koncesionarji ter iz drugih virov, določenih z zakonom.
15. člen
Ustanoviteljici iz občinskih proračunov zagotavljata na osnovi sprejetega programa zdravstvenega varstva v občinah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so skupnega pomena, natančno opredeljene v planu dejavnosti in za druge obveznosti določene z zakonom in tem odlokom v višini:
Občina Kamnik         85,67%
Občina Komenda        14,33%
Občina zunaj sedeža zavoda, na območju katere je organizirana zdravstvena postaja, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje le-te.
Predlog letnega načrta za naslednje leto je zavod dolžan predložiti ustanoviteljicama najkasneje do 30. 11. za prihodnje poslovno leto.
16. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa, oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni občin.
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljici o rezultatih poslovanja ter dajati ustanoviteljicama druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČINI KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nadalje nameni za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme. Del presežka pa se po predhodnem soglasju ustanoviteljic lahko nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev v obliki enkratnega nagrajevanja.
18. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krijeta ustanoviteljici le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanoviteljici pa ugotovita, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin, ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
19. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
20. člen
Če zavod v medletnim in letnim obračunskim obdobjem izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
21. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastna realizacija), je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodke iz prvega odstavka tega člena se ne more razporejati za investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne dasta soglasje ustanoviteljici.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljic.
23. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
24. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor.
25. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z ustanoviteljicama oddal v najem ali v zakup koncesionarju ter vzdrževati in obnavljati opremo v teh prostorih, v skladu s pogodbo.
26. člen
Zavod je dolžan dati koncesionarju možnost najema poslovnih prostorov in opreme, ki ju ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe, ter omogočiti vlaganje lastnih najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
27. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže, le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela zdravstvenega zavoda, h kateremu sta dali predhodno soglasje.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
28. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicama najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljic.
29. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa, po dinamiki, ki jo z zavodom dogovorita ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavljata ustanoviteljici v razmerju določenem v 15. členu tega odloka.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
30. člen
Zavod mora od ustanoviteljic:
– pridobiti soglasje k določbam statuta in statutarnim spremembam,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja.
X. PREHODNI DOLOČBI
31. člen
Prebivalci obeh občin, za kateri je zavod izvajal zdravstveno varstvo do uveljavitve tega odloka, ohranijo enake pravice pri uveljavljanju zdravstvenega varstva tudi v naprej.
32. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, urejata občini s posebno pogodbo.
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Do uveljavitve statuta zavoda uporablja zavod statut ter druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, ter odlokom in drugimi predpisi.
Svet zavoda sprejme statut v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
34. člen
Do imenovanja poslovodnega organa skladno s tem odlokom opravlja zadeve tega organa dosedanji poslovodni organ. To delo opravlja do izteka mandata.
35. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku 45 dni po uveljavitvi tega odloka. Do oblikovanja sveta zavoda po tem odloku opravlja njegove naloge dosedanji organ upravljanja. Mandat članov sveta ustanoviteljice Občine Kamnik velja do poteka mandata. Občina Komenda pa imenuje svojega člana v skladu s 7. členom tega odloka.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS, št. 23/91 in 22/92).
37. člen
Ta odlok začne veljati takoj, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet občine Kamnik in Občinski svet občine Komenda.
38. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v glasilu Občine Komenda
Št. 01504-4/00
Kamnik, dne 27. septembra 2000.
Župan
Občina Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
Št. 02201-1/00
Komenda, dne 3. oktobra 2000.
Župan
Občina Komenda
Tomaž Drolec l. r.

AAA Zlata odličnost