Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10. 11. 2000

Kazalo

4297. Sklep o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev, stran 10878.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 6/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 70/00) in 20. člen statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) ter odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/00) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 20. seji dne 26. 10. 2000 po obravnavi predloga cenika pokopaliških in pogrebnih storitev sprejel
S K L E P
o cenah pokopaliških in pogrebnih storitev
1
S tem sklepom se določijo cene za pokopališke in pogrebne storitve javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.
2
Cene pokopaliških in pogrebnih storitev:
-----------------------------------------------------------------------------------------
    Storitev                    Enota             Cena
                           mere         november 2000
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.   POGREBNE STORITVE
a)   Izkop in zasutje groba, odpiranje
    in zapiranje grobnice
    – enojni, dvojni grob             ura/m3              4,5
    – otroški grob                ura/m3              4,5
    – grobnica                  SIT/kos            6.791
    – žarni grob                 SIT/kos            2.930
b)   Postavitev in demontaža zaščitnega
    odra na sosednji grob             ura/kos             4,5
c)   Demontaža in dvig robnikov          SIT/kos            8.240
d)   Postavitev robnikov in spomenikov       SIT/kos            9.953
e)   Dela v zvezi s pokojnikom:
    – preoblačenje, umivanje in britje
    umrlega ter dvig trupla na domu, v
    mrtvašnici ali bolnišnici)          SIT              8.191
    – polaganje ponesrečenca v krsto
    v normalnem stanju              SIT              1.186
    – polaganje ponesrečenca v krsto v
    razpadajočem ali razkosanem stanju
    ali obešenca                 SIT              5.390
    – urejanje dokumentov pokojnika        SIT              2.212
    – enkratna uporaba transportne krste     SIT              1.024
f)   Enkratna uporaba obdukcijske sobe       SIT               974
g)   Uporaba hladilnika
    – prvi dan                  SIT/dan             719
    – drugi dan                  SIT/dan             646
    – vsak naslednji dan             SIT/dan 431
h)   Najem in uporaba objektov in prostorov
    – najem poslovitvenih in gospodarskih
    objektov z dekoracijo             SIT/dan            5.750
    – najem poslovilne dvorane z dekoracijo    SIT/dan             9500
    – uporaba sobe za pripravo pokojnika     SIT               3200
    – najem mrliške vežice            SIT/dan             5800
i)   Dezinfekcija prostora, oseb in naprav     SIT/kos             538 
j)   Izvršitev pogreba na delovni dan
    – za pogrebca                 ura               2,0
    – ob nedeljah in praznikih
    povečanje cen za 100%
    – izven Novega mesta povečanje
    cen za 50% brez prevoza
k)   Izvršitev pogreba na delovni dan
    z mašo – za pogrebca             ura               2,5
    – ob nedeljah in praznikih
    povečanje cen za 100%
    – izven Novega mesta povečanje
    cen za 50% brez prevoza
l)   Opravljanje pogrebnih storitev        SIT/ura            1.976
m)   Pobiranje pokojnika na klic          SIT              5.750
n)   Prva ureditev groba:
    – grob za odraslo osebo            ura/kos              3
    – otroški grob                ura/kos              2
    – grobnica                  ura/kos              1
    – žarni grob                 ura/kos             1,50
    – enojni grob                 ura/kos              3
    – dvojni grob                 ura/kos              5
o)   Prva ureditev groba z nasaditvijo cvetja   SIT/kos         Po naročilu!
p)   Ozvočenje
    – postavitev in demontaža ozvočenja      SIT/kos            4.025
    – uporaba ozvočenja              SIT/kos            6.100
r)   Montaža in demontaža odra za krsto      SIT/kos            7.935
2.   POGREBNI PREVOZI
a)   Lokalni prevoz do 10 km            SIT/km             5.300
b)   Prevoz nad 10 km (s šoferjem)         SIT/km              124
3.   EKSHUMACIJA
a)   Pred pretekom 10 let
    (z izkopom in zasutjem jame)         SIT/kos            58.103
b)   Po preteku 10 let
    (z izkopom in zasutjem jame)         SIT/kos            44.112
4.   LETNA NAJEMNINA GROBOV
a)   enojni grob                  SIT/leto            4.186
b)   dvojni grob                  SIT/leto            6.163
c)   otroški grob                 SIT/leto            1.688
d)   žarni grob                  SIT/leto            2.929
e)   prenos najemnine grobov            SIT/kos            3.144
5.   PRISPEVEK ZA UREDITEV ZEMLJIŠČA
    ZA NOV GROB                  SIT/kos            10.041
6.   PREDPRIPRAVA GROBNEGA
    POLJA IN DOSTOPNE POTI ZA
    POSTAVITEV SPOMINSKEGA OBELEŽJA        IT/kos             9.800
8.   RAZSTROS PEPELA IZ ŽARE
    NA POSEBNEM PROSTORU             SIT/kos            15.000
-----------------------------------------------------------------------------------------
3
Pogodbo o najemnini grobov je možno skleniti ali podaljšati največ za obdobje 10 let, s tem da se plačuje dvakrat letno po veljavnih cenah.
Za opravljanje pogrebnih storitev v tujini se storitve obračunajo po dejanskih stroških.
Za naročene intervencije izven delovnega časa in za pogrebe izven delovnega časa se cene delavcev povečajo za 50%.
Cenik je enoten za vsa pokopališča v MO Novo mesto v upravljanju Komunala Novo mesto, d.o.o.
4
V cenah storitev ni vračunan 8% davek na dodano vrednost.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-10-2/1999-1200
Novo mesto, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost