Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1314. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-C)
1315. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-A)

Drugi akti

1316. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1317. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1397. Uredba o lokacijskem načrtu avtoceste za odsek Slivnica-Fram-BDC
1398. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996
1399. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1400. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

Sklepi

1401. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 1996/97
1402. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1996/97
1403. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 1996/97
1404. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu v študijskem letu 1996/97
1405. Sklep o sofinanciranju investicij v osnovnošolski prostor na demografsko ogroženih območjih
1406. Sklep o povišanju rejnin
1407. Sklep o uskladitvi preživnin
1408. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah
1409. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah

MINISTRSTVA

1318. Pravilnik o uporabi in registraciji zrakoplovov ministrstva za obrambo
1319. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
1320. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij
1321. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1322. Količnik za preračun katastrskega dohodka
1410. Odredba o prepovedi prometa na cestah in na železnici v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

1323. Odločba o odpravi prvega odstavka 2. člena uredbe o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev v delu, po katerem se najvišje veleprodajne cene medicinskega blaga določijo tiste, ki so se uporabljale...

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1324. Sklep o določitvi stopnje članarine Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1996
1325. Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

OBČINE

Brežice

1327. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Brežice
1328. Pravilnik o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane v Občini Brežice

Cankova-Tišina

1329. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Cankova-Tišina
1330. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1995

Cerkno

1331. Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Cerkno
1332. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 1995
1333. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 1996
1334. Odlok o sistemu zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč na območju Občine Cerkno
1335. Odlok o imenovanju naselja Laznica (Cerkno)
1336. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi (Cerkno)
1337. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Destrnik-Trnovska vas

1338. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas

Divača

1339. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 1995
1340. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1996

Dobrepolje

1341. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996
1342. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet občine Dobrepolje
1343. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dobre-polje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993. in 1994. leta ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana...

Grosuplje

1344. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
1345. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v Občini Grosuplje
1346. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje
1347. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993. in 1994. leta ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana...

Hodoš-Šalovci

1348. Odlok o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1996
1349. Sklep o javni razgrnitvi

Idrija

1350. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Idrija za leto 1995
1351. Odlok o spremembi odloka o prostorskoureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija
1352. Odlok o pripravi in organizaciji čipkarskega festivala v Idriji

Kamnik

1353. Sklep o določitvi najemnine za rezervirane parkirne površine
1354. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Kamnik-Mekinje
1355. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Šmartno v Tuhinju
1356. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 14. 4. 1996 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju

Kobarid

1357. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 1995

Kozje

1358. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 1995
1359. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 1995
1360. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 1996
1361. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1996
1362. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje
1363. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Kuzma

1364. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 1995
1365. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma

Litija

1366. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za modernizacijo krajevnih cest na območju KS Sobrače

Ljubljana

1326. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca (Ljubljana)

Ljutomer

1367. Sklep Občinskega sveta občine Ljutomer, da daje soglasje k spremembam in dopolnitvam statutov
1368. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava

Moravske Toplice

1369. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
1370. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice
1371. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1996
1372. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Moravske Toplice
1373. Statutarni sklep Občine Moravske Toplice
1374. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Moravske Toplice za leto 1996

Novo mesto

1375. Statutarni sklep o oblikovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto
1376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev Mestne občine Novo me-sto, namenjenih za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero

Osilnica

1377. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 1996
1378. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica

Sevnica

1379. Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica

Šentjur pri Celju

1380. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Dobje pri Planini
1381. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Kalobje
1382. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici
1383. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Ponikva
1384. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Prevorje
1385. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobje pri Planini
1386. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kalobje
1387. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici
1388. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ponikva
1389. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Prevorje
1390. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blagovna
1391. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dramlje
1392. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Slivnica
1393. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loka pri Žusmu
1394. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjur-mesto
1395. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjur-okolica

Vojnik

1396. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter specialna vozila komunalnih organizacij

POPRAVKI

1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-A)
2. Popravek zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
3. Popravek aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
4. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lokavec (Lenart)
5. Popravek odloka o lokacijskem načrtu za severno obvoznico Novega mesta
6. Popravek odloka o dopolnitvah odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto
7. Popravek razpisa prvih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Ruše
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti