Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1348. Odlok o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1996, stran 1900.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 11. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 126,075.000 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna dosegajo 126,075.000 SIT sredstva razporedijo za:
– tekoče obveznosti v znesku 62,930.800 SIT
– investicijske obveznosti v znesku 63,144.200 SIT.
4. člen
Če med izvajanjem proračuna zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade RS spremeni obseg zagotovljene porabe za proračun Občine Hodoš-Šalovci za tekoče leto, župan občine lahko spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del proračuna. Spremembo posreduje župan občinskemu svetu v potrditev.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Hodoš-Šalovci se 0,5% izloči na rezervni sklad Občine Hodoš-Šalovci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce oziroma uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posameznim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za ta namen odobrena v občinskem proračunu. Na računu proračuna ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobene obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan in nadzorni odbor.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI
12. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih skupnosti
– za počastitev dneva starejših občanov.
13. člen
Krajevne skupnosti so dolžne občinskemu uradu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca meseca februarja.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samoprispevka in drugih prihodkov krajevne skupnosti upravlja občinski urad in župan.
IV. SREDSTVA REZERV
14. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih in postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
16. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
17. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča župan.
O dajanju poroštev določene v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
18. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT.
Investicijska in investicijsko-vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo.
19. člen
Krajevne skupnosti na katerem območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije.
20. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
O razporeditvi prostih denarnih sredstev mora župan na sejah občinskega sveta poročati.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Sredstva iz naslova presežkov proračuna in ostalih računov bivše Občine Murska Sobota po zaključnem računu za leto 1994 se po delitveni bilanci med novo nastalimi občinami naknadno vključijo v proračun občine.
22. člen
Finančno-računovodska opravila za občinski proračun in krajevne skupnosti za leto 1996 vodi samostojni servis Trajbar iz Cankove na osnovi pogodbe. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da vodijo finančno-računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva v proračunu.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Št. 6/96
Šalovci, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti