Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1321. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 1852.

Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– nosilca ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
– način dodeljevanja sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo ta sredstva,
– merila za oceno upravičenosti do sredstev oziroma za določitev njihove višine,
– postopek dodeljevanja in
– nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev.
2. člen
Ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
II. UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, KI JIH IZVAJA MINISTRSTVO
Način dodeljevanja sredstev
3. člen
Sredstva za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: sredstva), se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
4. člen
Javni razpis iz prejšnjega člena mora vsebovati:
1. predmet razpisa (namene, za katere se sredstva dodeljujejo),
2. skupno višino sredstev,
3. pogoje za prijavo na razpis,
4. natančnejša merila in kriterije za oceno upravičenosti do pridobitve sredstev oziroma za določitev njihove višine,
5. rok za oddajo vloge, ki ne more biti krajši od 30 dni od dneva objave javnega razpisa, in način, na katerega mora biti vloga oddana,
6. dokumentacijo, ki jo mora prosilec priložiti vlogi,
7. rok, v katerem mora ministrstvo odločiti o dodelitvi sredstev, ki ne sme biti daljši od 30 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Nameni, za katere se lahko dodeljujejo sredstva
5. člen
Ministrstvo izvaja naslednje ukrepe aktivne politike zaposlovanja:
– nadomestitev dela stroškov za odpiranje novih delovnih mest,
– nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest,
– nadomestitev dela stroškov za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo.
6. člen
Sredstva za namene iz prejšnjega člena se lahko dodelijo:
– v obliki subvencioniranja obrestne mere za najeta posojila pri poslovnih bankah,
– z neposrednim subvencioniranjem dela stroškov,
– z izdajanjem poroštev Republike Slovenije za obveznosti pravnih oseb iz naslova sklenjenih posojilnih pogodb s poslovnimi bankami.
7. člen
Do nadomestitve dela stroškov za odpiranje novih delovnih mest so upravičena podjetja ali gospodarske družbe (v nadaljevanju: družba), ki se obvežejo, da bodo za nedoločen čas zaposlile pogodbeno število oseb, ki so vpisane v evidenco o brezposelnih osebah.
8. člen
Do nadomestitve dela stroškov za ohranitev delovnih mest so upravičene družbe, ki se na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev, obvežejo, da bodo najmanj dve leti po pridobitvi teh sredstev ohranile najmanj pogodbeno določeno število oseb, zaposlenih za nedoločen čas.
9. člen
Do nadomestitve dela stroškov za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo so upravičene družbe, če se njeni delavci zaradi tehnoloških ali tržnih razlogov usposabljajo ali izobražujejo za isto ali drugo delovno mesto.
10. člen
Ministrstvo lahko v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključuje tudi trajno presežne delavce v času odpovednega roka, če se s tem preprečuje njihov prehod v odprto brezposelnost (projektno razreševanje trajno presežnih delavcev).
Pogoji in merila za oceno upravičenosti do sredstev
11. člen
Do sredstev so upravičene družbe, ki niso posredno ali neposredno v lasti države.
Ne glede na prejšnji odstavek so do sredstev upravičene družbe, v katerih je država manjšinski lastnik in če družba na prostem trgu dosega najmanj 75% svojega prihodka.
Do sredstev niso upravičene pravne osebe, ki izvajajo gospodarsko javno službo.
12. člen
Pri izbiri družb, ki se jim dodelijo sredstva, se kot splošno merilo upošteva da:
1. gre za družbo, ki glede na rezultate svojega poslovanja ni zmožna pokriti stroškov odpiranja novih delovnih mest, ohranjanja delovnih mest ali stroškov prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije,
2. gre za družbo, ki ima na podlagi ekonomskih pokazateljev možnosti za obstoj ali uveljavitev na trgu,
3. gre za družbo, ki se razvija oziroma ima možnost za razvoj,
4. gre za družbo, ki ohranja ali uvaja proizvodni program z zagotovljenim trgom,
5. gre za družbo, katere proizvodnja temelji na ekološko sprejemljivi tehnologiji.
Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imele družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so neto izvozniki,
– so pri izplačilu plač upoštevale oziroma upoštevajo omejitve določene z veljavnimi predpisi,
– pri katerih se aktivno vključuje v sanacijo poslovna banka,
– ki ponudijo kvalitetnejšo obliko zavarovanja vračila sredstev v primeru kršitve pogodbe iz 20. člena tega pravilnika,
– se nahajajo na območju z visoko stopnjo brezposelnosti ali na manj razvitem območju.
13. člen
Kot posebno merilo pri dodelitvi sredstev za odpiranje novih delovnih mest se upošteva:
– število na novo odprtih delovnih mest,
– kadrovska fluktuacija v sami družbi oziroma z njo povezanih družbah,
– status osebe, ki jo družba na novo zaposli.
Prednost pri dodeljevanju sredstev iz prejšnjega odstavka bodo imele družbe:
– ki bodo odprle večje število delovnih mest,
– ki bodo zaposlile dolgotrajno brezposelne osebe oziroma osebe, katerih zaposlitev se rešuje v okviru projektnega reševanja trajno presežnih delavcev.
14. člen
Kot posebno merilo pri dodeljevanju sredstev za ohranjanje delovnih mest oziroma prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo se upošteva:
– možnost za samostojno financiranje kadrovskega prestrukturiranja in ohranjanja delovnih mest,
– čas ohranitve delovnih mest,
– dosedanje financiranje kadrovskega prestrukturiranja družbe iz proračunskih sredstev.
Prednost pri dodelitvi sredstev iz prejšnjega odstavka bodo imele družbe:
– ki bodo zagotovile daljši čas ohranitve delovnih mest, kot je naveden v 8. členu tega pravilnika,
– ki v zadnjih dveh letih niso pridobile proračunskih sredstev za namene iz 8. člena tega pravilnika,
– ki bodo zagotovile večji odstotek lastnih sredstev pri izvedbi kadrovskega prestrukturiranja.
Merila za določitev višine sredstev
15. člen
Družbam se lahko dodelijo sredstva za nadomestitev dela stroškov za odpiranje novih delovnih mest do višine 120.000 SIT za vsako brezposelno osebo, ki jo zaposlijo.
Za nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest se lahko družbam dodelijo sredstva do višine 100.000 SIT za vsako ohranjeno delovno mesto.
Družbam se lahko dodelijo sredstva za nadomestitev dela stroškov za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo do višine 50.000 SIT za vsakega delavca, ki se prekvalificira ali dokvalificira.
Skupna višina dodeljenih sredstev družbi praviloma ne sme presegati 90,000.000 SIT.
16. člen
Zneski iz prejšnjega člena se lahko z natančnejšimi kriteriji in merili, ki se določijo v javnem razpisu, povečajo do 25 odstotkov, če se sredstva dodelijo v obliki subvencioniranja obrestne mere za najeta posojila pri poslovnih bankah ali z izdajanjem poroštev Republike Slovenije za obveznosti pravnih oseb iz naslova sklenjenih posojilnih pogodb s poslovnimi bankami.
Z natančnejšimi kriteriji in merili, ki se določijo v javnem razpisu, se lahko določijo povečanja zneskov iz prejšnjega člena tudi za druge elemente ekonomske politike, ki jih je treba dodatno spodbujati.
Postopek dodeljevanja sredstev
17. člen
Družba uveljavlja sredstva za ukrepe aktivne politike zaposlovanja s prijavo na javni razpis.
Družba v prijavi na javni razpis posreduje ministrstvu pisno vlogo, kateri priloži naslednjo dokumentacijo:
1. podatke iz sodnega registra o družbi,
2. odločbo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoje za izvajanje registrirane dejavnosti,
3. pravno-organizacijsko obliko družbe v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve vloge oziroma za obdobje, v katerem je družba poslovala, če je to obdobje krajše od dveh let,
4. poslovni načrt družbe,
5. računovodska izkaza in poslovni poročili za zadnji dve poslovni leti s podatki o stanju premoženja in podatki o vpisanih hipotekah in hipotekarno prostem premoženju, poslovni izid družbe (BON 1 in BON 2), ki ne sme biti starejši od mesec dni, potrdilo o rednem plačilu prispevkov in davkov za obdobje zadnjega meseca pred vložitvijo vloge ter podatke o poslovanju v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge,
6. podatke o izvozu v zadnjem letu,
7. podatke za odločanje o merilih iz 12., 13. in 14. člena tega pravilnika,
8. prikaz kadrovske fluktuacije v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve vloge oziroma za obdobje, v katerem družba posluje, če je to krajše od dveh let,
9. prikaz sedanje in predvidene kadrovske strukture družbe v prihodnje,
10. število brezposelnih oseb, ki jih družba bo ali jih je zaposlila v skladu s 7. členom tega pravilnika, število ohranjenih delovnih mest oziroma število delavcev, ki se bodo prekvalificirali ali dokvalificirali – priloženi morajo biti obrazci M1 ali M2,
11. obliko sodelovanja družbe s sredstvi oziroma višino vloženih sredstev v kadrovsko prestrukturiranje v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge, oziroma za čas, v katerem družba deluje, če je ta čas krajši od dveh let,
12. elaborat banke posojilodajalke, oceno banke glede bonitete posojilojemalca in posojilno pogodbo, ki vsebuje predvsem znesek posojila, čas posojila, namembnost in dinamiko črpanja posojila, odlog plačil, obrestno mero in instrumente zavarovanja ter stroške posojila, če se vloga nanaša na subvencioniranje obrestne mere ali izdajo poroštev,
13. sanacijski ali razvojni program družbe, ki vključuje program kadrovskega prestrukturiranja.
Z javnim razpisom se lahko določi tudi druga dokumentacija, ki jo mora družba priložiti k vlogi na javni razpis.
18. člen
Javni razpis vodi komisija, ki jo imenuje minister za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
Komisijo sestavlja najmanj pet članov, ki so strokovnjaki za področja oziroma dejavnosti, na katere se vloga nanaša.
Delo komisije vodi član komisije, ki ga določi minister.
Člani komisije ne smejo biti zaposleni, pogodbeno vezani ali imeti lastniških deležev oziroma biti člani organa upravljanja družbe, ki je dala vlogo.
Izvedba javnega razpisa se lahko zaupa tudi zunanjim izvajalcem, ki so usposobljeni za navedeno področje.
Strokovne naloge za komisijo izvaja ministrstvo.
19. člen
Strokovni delavci ministrstva na podlagi popolne dokumentacije v 14 dneh po zaključku razpisa pripravijo mnenje o vlogi, ki vključuje kriterije iz 12., 13. in 14. člena tega pravilnika in ga nemudoma posredujejo komisiji iz prejšnjega člena.
Mnenje o vlogi lahko izdela tudi gospodarska družba, ki ima zaposlene strokovnjake z ekonomskega področja.
Komisija v 14 dneh po prejemu mnenja poda ministru predlog izbire družbe, za katero predlaga dodelitev sredstev, obliko dodelitve sredstev in višino teh sredstev.
Odločitev o izbiri družbe, ki se ji dodelijo sredstva, ter obliko in višino dodeljenih sredstev sprejme minister.
20. člen
O dodelitvi sredstev skleneta ministrstvo in družba pogodbo, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti.
Če višina sredstev, ki se dodelijo družbi presega 30,000.000 SIT, se s pogodbo iz prejšnjega odstavka določi obročno financiranje, pri čemer je pogoj za plačilo naslednjega obroka pozitivna ocena poročila iz tretjega odstavka 21. člena tega pravilnika.
Oceno poda strokovni delavec ministrstva ali od ministrstva pooblaščena strokovna organizacija ali oseba.
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev
21. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev izvaja ministrstvo oziroma z njegove strani pooblaščena fizična ali pravna oseba.
Družba mora kadarkoli omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na namensko uporabo dodeljenih sredstev.
Družba je dolžna trimesečno obveščati ministrstvo o namenski porabi sredstev, po izteku pogodbenih rokov, v katerih se je zavezala, da bo ohranila določeno število delovnih mest, da bo zaposlila določeno število nezaposlenih oseb ali izvedla prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo, pa je družba dolžna posredovati končno poročilo.
III. UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, KI JIH IZVAJA ZAVOD
22. člen
Zavod izvaja naslednje ukrepe aktivne politike zaposlovanja:
– pospeševanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve, težje zaposljivih invalidov in dolgotrajno brezposelnih,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– usposabljanje in izobraževanje,
– sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme za zaposlitev težje prizadetih invalidov,
– javna dela.
Zavod lahko izvajanje posameznih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ob predhodnem soglasju ministrstva, prenese na drugo pravno osebo, izbrano na podlagi javnega razpisa.
23. člen
Programi iz prejšnjega člena so namenjeni pospeševanju zaposlovanja brezposelnih oseb, ki jim s postopki rednega posredovanja dela ni bilo možno zagotoviti zaposlitve in so v času prijave na zavodu izkazovale lastno aktivnost (npr. vključevanje v eno od oblik animacije in usposabljanje za iskanje zaposlitve, ki jih za brezposelne osebe organizira zavod).
24. člen
Zavod lahko v programe pospeševanja samozaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja vključuje tudi trajno presežne delavce v času odpovednega roka, če se s tem preprečuje njihov prehod v odprto brezposelnost (projektno razreševanje trajno presežnih delavcev).
25. člen
Vsebino, pogoje, kriterije in postopke za izvajanje posameznega programa ureja akt, ki ga sprejme upravni odbor zavoda.
26. člen
Programi aktivne politike zaposlovanja se izvajajo v obsegu, določenem v proračunu Republike Slovenije in v skladu s programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije.
IV. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati navodilo o postopku za nadomestitev dela stroškov delodajalcu za ohranitev delovnih mest (Uradni list RS, št. 56/94) in navodilo za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 10/95).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0007/96
Ljubljana, dne 22. aprila 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti