Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1377. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 1996, stran 1927.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS in 9/96 – odločba US RS) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na seji dne 8. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Osilnica za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in za financiranje drugih dogovorjenih nalog v Občini Osilnica (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1996.
2. člen
Občinski proračun sestavljata splošni del, to je bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja in posebni del, to je podrobni pregled odhodkov po namenih.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, prihodki iz naslova finančne izravnave, prihodki od upravljanja in razpolaganja s premoženjem in drugi prihodki v skladu z zakonom in občinskimi predpisi ter načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
3. člen
Proračun Občine Osilnica za leto 1996 obsega prihodke v višini 102,315.473 SIT in odhodke v višini 102,315.473 SIT.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna za leto 1996 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% sredstev v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljevanju: uporabniki) smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki dvanajstine.
7. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom.
Uporabniki so dolžni poročati županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
8. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan občine. Župan skrbi, da se prihodki med letom razporejajo sorazmerno glede na njihovo pritekanje.
9. člen
Če prihodki občinskega proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša ali zadrži zneske, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posebne namene. Pri tem mora zagotoviti sredstva za delovanje vseh proračunskih uporabnikov v okviru zagotovljene porabe.
10. člen
Občinski svet pooblašča župana, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostih proračunskih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog s področja javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poročati občinskemu svetu.
11. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih dejavnosti in drugih gospodarskih javnih služb v višini 10% zagotovljene porabe v letu 1995.
O najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom odloča občinski svet, pogodbo pa sklene župan.
12. člen
Ker občina s svojimi prihodki ne more zagotoviti financiranje zagotovljene porabe, se ji zagotovijo sredstva za finančno izravnavo v državnem proračunu.
Sredstva za finančno izravnavo se nakazujejo mesečno do 20. v mesecu za tekoči mesec glede na dosežene prihodke občine iz 21. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) v preteklem mesecu in glede na ustrezni del zagotovljene porabe občine.
13. člen
Za zakonito in smotrno uporabo proračunskih sredstev je odgovoren župan kot odredbodajalec.
14. člen
Za nadzor nad izvrševanjem proračuna ter namensko in smotrno porabo sredstev pri drugih uporabnikih proračuna je določen nadzorni odbor.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 354/96
Osilnica, dne 8. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.
               Bilanca

     prihodkov in odhodkov proračuna Občine Osilnica
             za leto 1996


I. Prihodki proračuna
----------------------------------------------------------------
Vrsta prihodka                     Plan 1996
                              v SIT
----------------------------------------------------------------
A. Prenešena sredstva iz preteklega leta       13,921.241

B. Prihodki za zagotovljeno porabo          30,732.987

C. Prihodki za druge naloge              57,661.245
----------------------------------------------------------------
Prihodki skupaj                   102,315.473
----------------------------------------------------------------


II. Odhodki proračuna
----------------------------------------------------------------
Vrsta odhodka                     Plan 1996
                              v SIT
----------------------------------------------------------------
A. Tekoči odhodki občinskega proračuna
  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)          38,873.473

1. Dejavnost občinskih organov
  in dejavnost občinske uprave           11,606.987

2. Osnovno izobraževanje               3,250.000

3. Otroško varstvo                  3,750.000

4. Socialno varstvo                  1,372.000

5. Zdravstvo                     1,880.000

6. Kultura                      1,170.000

7. Varstvo pred naravnimi in drugimi
  nesrečami                      550.000

8. Komunalna in cestna dejavnost           6,573.000

9. Prostorsko planiranje               5,040.000

10. Turizem                      1,000.000

11. Šport                       1,232.946

12. Sofinanciranje strank                186.000

13. Drugi odhodki                   1,262.540

B. Investicijski odhodki občinskega
  proračuna                     62,800.000

C. Rezerve
  (1+2)                        642.000

1. Sredstva rezerv                   442.000

2. Tekoča proračunska rezerva              200.000
----------------------------------------------------------------
Odhodki skupaj                   102,315.4732
----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti