Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1314. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-C), stran 1837.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-C)
Razglašam zakon o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. aprila 1996.
Št. 001-22-44/96
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-C)
1. člen
V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) se na koncu prvega odstavka 6. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo “in tisti sorodnik do vključno drugega dednega reda, ki je na dan uveljavitve tega zakona stalno, več kot dve leti, živel v ekonomski skupnosti s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice (v nadaljnjem besedilu: prejšnji uporabnik)”.
2. člen
Peti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Skupnost lastnikov v večstanovanjski hiši oziroma skupnost lastnikov več večstanovanjskih hiš ali večdružinskih stanovanjskih hiš v strnjeni gradnji je lahko pravna oseba, registrirana za gospodarjenje in upravljanje te hiše oziroma teh hiš.”
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“Skupnost lastnikov postane pravna oseba z vpisom v sodni register.
Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo:
1. pogodba iz prvega odstavka tega člena;
2. statut skupnosti lastnikov;
3. druge listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni register;”.
3. člen
V 27. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Pogodbo iz prvega odstavka tega člena so lastniki dolžni skleniti najkasneje do 31. 12. 1996.
Žiro računi prejšnjih skupnosti stanovalcev se odpravijo najkasneje do 31. 12. 1996. Če niso odpravljeni v tem obdobju, se po uradni dolžnosti odpravijo 31. 12. 1996.”
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 28. člena se na koncu pete alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– ukrepi za zaščito večstanovanjske hiše in varnosti prebivalcev, ki jih je upravnik dolžan odrediti v primeru izrednih dogodkov.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Upravnik mora v primerih, ko so zaradi izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, potrebna neodložljiva popravila, brez odlašanja odrediti ukrepe, ki jih določa pogodba iz drugega odstavka tega člena. Dokler pogodba med lastniki in upravnikom ni sklenjena ali če pogodba ne vsebuje določil, ki jih predpisuje šesta alinea drugega odstavka tega člena, mora upravnik nemudoma sklicati lastnike in ukrepati v skladu z njihovimi navodili. Ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve, najkasneje do 30. 9. 1996 določi kriterije, na podlagi katerih se takšni dogodki štejejo za izredne.”
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnik ugovarja. V takem primeru mora lastnik ravnati v skladu z določbami pogodbe o upravljanju, ki ureja medsebojna razmerja med lastniki. O sporu dokončno odločijo lastniki po postopku, ki ga za takšne primere določa pogodba o upravljanju.”
5. člen
V tretjem odstavku 31. člena se besede “sprememba namembnosti, prenova, izboljšave” črtajo.
6. člen
V petem odstavku 54. člena se besedilo “na stanovanju iz drugega odstavka 113. člena tega zakona” črta.
7. člen
Za 106. členom se doda nov 106.a člen, ki se glasi: ”106.a člen
Upravnik je dolžan v roku, ki ga določi inšpekcijski organ, ravnati v skladu z izvršljivo odločbo, ki jo ta organ izda ob inšpekcijskem pregledu in zagotoviti izvršitev odrejenih ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.”
8. člen
Za 135. členom se doda nov 135.a člen, ki se glasi:
“135.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 9.000 tolarjev se kaznuje za prekršek upravnik, ki ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo inšpekcijskega organa, s katero mu je naložena obveznost odprave ob inšpekcijskem pregledu ugotovljenih nepravilnosti (106.a člen).”
9. člen
V drugem odstavku 3. člena, četrtem odstavku 10. člena, tretjem odstavku 27. člena, prvem odstavku 28. člena, drugem odstavku 40. člena, tretjem odstavku 41. člena, drugem odstavku 50. člena, v 135. členu, četrti točki 136. člena in v 137. členu se beseda “občinski” v vseh sklonih črta.
10. člen
V petem odstavku 10. člena, drugem odstavku 32. člena, v 34. členu, četrtem in petem odstavku 53. člena, prvem in drugem odstavku 66. člena, drugem odstavku 103. člena, drugem odstavku 105. člena, v 108. členu in v tretjem odstavku 121. člena se beseda “upravni” v vseh sklonih črta.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 805-01/90-3/117
Ljubljana, dne 10. aprila 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti