Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1380. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Dobje pri Planini, stran 1934.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/95) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Dobje pri Planini ter izidom referenduma z dne 31. marca 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Dobje pri Planini
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Dobje pri Planini, se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 31. marca 1996 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– modernizacija posameznih cestnih odsekov v višini 50%,
– vzdrževanje krajevnih cest (popravila in preplastitve) v višini 30%,
– izgradnja nadstrešja pri mrliški veži in nabava opreme za mrliško vežo v višini 10%,
– dotacija društvom in organizacijam v KS ter dotacija osnovni šoli za urejanje okolice šole v višini 10%.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Dobje pri Planini in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Dobje pri Planini,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
Tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov vikendov ter drugih gradbenih objektov (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov), vinogradov in sadovnjakov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Občine Šentjur pri Celju.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samopripevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek je uveden za obdobje pet let in sicer od 1. maja 1996 do 30. aprila 2001.
6. člen
Zbrana sredstva samoprispevka so strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu: KS Dobje pri Planini št. ž. r.: 50700-842-120-82037, Krajevni samoprispevek KS Dobje pri Planini.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Dobje pri Planini. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka poroča svet krajevne skupnosti najmanj enkrat letno.
7. člen
Samoprispevek odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo Ministrstvo za finance RS - izpostava Šentjur.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini in zavezanci, ki so lastniki vikendov oziroma drugih gradbenih objektov (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti zgrajenih iz različnih materialov), vinogradov in sadovnjakov, ki nimajo stalnega prebivališča v Občini Šentjur pri Celju plačujejo samoprispevek dvakrat letno in sicer prvi obrok do 30. junija in drugi obrok do 31. decembra tekočega leta po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje - izpostava Šentjur.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-2/96-1
Dobje pri Planini, dne 10. aprila 1996.
Predsednik
sveta KS Dobje pri Planini
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti