Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1370. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice, stran 1912.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95 ), 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95) ter soglasij svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 17. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Moravske Toplice
1. člen
S tem odlokom se za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Moravske Toplice določa število članov svetov krajevnih skupnosti ter volilne enote za volitve članov v svete in druga vprašanja, pomembna za pripravo in izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti, ki niso z zakonom izrecno določena.
2. člen
Območje Občine Moravske Toplice je razdeljeno na štirinajst krajevnih skupnosti:
1. KS Andrejci obsega naselje Andrejci
2. KS Bogojina obsega naselje Bogojina, Bukovnica, Ivanci
3. KS Filovci obsega naselje Filovci
4. KS Ivanovci obsega naselje Ivanovci
5. KS Krnci obsega naselje Krnci
6. KS Martjanci obsega naselje Martjanci
7. KS Moravske Toplice obsega naselje Moravske Toplice
8. KS Motvarjevci obsega naselje Motvarjevci
9. KS Noršinci obsega naselje Noršinci
10. KS Prosenjakovci obsega naselje Prosenjakovci, Berkovci, Čikečka vas, Ivanjševci, Pordašinci, Središče
11. KS Ratkovci obsega naselje Ratkovci, Kančevci, Lončarovci
12. KS Sebeborci obsega naselje Sebeborci
13. KS Selo-Fokovci obsega naselje Selo, Fokovci
14. Tešanovci obsega naselje Tešanovci, Lukačevci, Mlajtinci, Suhi Vrh, Vučja Gomila.
3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
4. člen
Za volitve članov sveta KS Andrejci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Andrejci.
Voli se pet članov sveta KS.
5. člen
Za volitve članov sveta KS Bogojina se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno šest članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Bogojina – voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Bukovnica – voli se en član sveta.
3. Volilna enota obsega območje naselja Ivanci – voli se dva člana sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta KS Filovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Filovci.
Voli se pet članov sveta KS.
7. člen
Za volitve članov sveta KS Ivanovci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Ivanovci.
Voli se pet članov sveta KS.
8. člen
Za volitve članov Krnci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Krnci.
Voli se pet članov sveta KS.
9. člen
Za volitve članov sveta KS Martjanci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Martjanci.
Voli se sedem članov sveta KS.
10. člen
Za volitve članov sveta KS Moravske Toplice se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno sedem članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Moravske Toplice in sicer: Levstikovo ul., Ul. Ob igrišču, Delavsko ul., Kratko in Kranjčevo ulico (razen hiš. št. 41, 43 in 49).
Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Moravske Toplice in sicer: Na bregu, Lešče, Brezje, Brzinšček in del Dolge ulice (neparne hiš. št. od 1 do 115 in parne hiš. št. od 4 do 116) ter del Kranjčeve ulice (hiš. št. 41, 43 in 49).
Volijo se trije člani sveta.
3. volilna enota obsega območja naselja Moravske Toplice in sicer Rumičev breg, Cuber, Moravske gorice in Vinsko grabo ter del Dolge ulice (parne hiš. št. od 200 do 264 ter neparne št. od 201 do 293).
Voli se dva člana sveta.
11. člen
Za volitve članov sveta KS Motvarjevci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Motvarjevci.
Voli se sedem članov sveta KS.
12. člen
Za volitve članov sveta KS Noršinci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Noršinci.
Voli se pet članov sveta KS.
13. člen
Za volitve članov sveta KS Prosenjakovci se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli sedem članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Prosenjakovci – voli se dva člana.
2. volilna enota obsega območje naselja Berkovci – voli se en član.
3. volilna enota obsega območje naselja Čikečka vas – voli se en član.
4. volilna enota obsega območje naselja Ivanjševci – voli se en član.
5. volilna enota obsega območje naselja Pordašinci – voli se en član.
6. volilna enota obsega območje naselja Središče – voli se en član.
14. člen
Za volitve članov sveta KS Ratkovci se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli 7 članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Ratkovci – voli se tri člane.
2. volilna enota obsega območje naselja Kančevci – voli se dva člana.
3. volilna enota obsega območje naselja Lončarovci – voli se dva člana.
15. člen
Za volitve članov sveta KS Sebeborci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Sebeborci.
Voli se sedem članov sveta KS.
16. člen
Za volitve članov sveta KS Selo-Fokovci se določita 2 volilni enoti, v katerih se voli skupno pet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Selo – voli se tri člane.
2. volilna enota obsega območje naselja Fokovci – voli se dva člana.
17. člen
Za volitve članov sveta KS Tešanovci se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Tešanovci – voli se tri člane.
2. volilna enota obsega območje naselja Lukačevci – voli se en člana.
3. volilna enota obsega območje naselja Mlajtinci – voli se dva člana.
4. volilna enota obsega območje naselja Suhi Vrh – voli se dva člana.
5. volilna enota obsega območje naselja Vučja Gomila – voli se tri člane.
18. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti za prve volitve v svete krajevne skupnosti imenuje občinska volilna komisija na predlog sveta krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
19. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev v svete krajevne skupnosti,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore ter volilni odbor za predčasno glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– ugotavlja rezultate glasovanja,
– razglaša in objavlja izid volitev ter daje poročila o izidu volitev,
– izdaja potrdila o izvolitvi,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
20. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
– opravlja duge naloge, ki jih določa zakon,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
21. člen
Volilni odbor:
– vodi glasovanje na voliščih,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Mandatna doba članov svetov krajevnih skupnosti, izvoljenih na prvih volitvah, traja do prvih rednih volitev v občinski svet, sicer pa traja mandatna doba svetov KS štiri leta.
23. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti, imenovanih za prve volitve v svete KS, traja do izteka mandata občinske volilne komisije, sicer pa traja mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti štiri leta.
24. člen
Prvo sejo izvoljenih članov svetov KS skliče predsednik volilne komisije krajevne skupnosti najpozneje v 20 dneh po izvolitvi sveta KS.
Na tej seji se izvoli predsednika in podpredsednika sveta po postopku, za katerega se smiselno uporabljajo določbe občinskega statuta o volitvah predsednika in podpredsednika občinskega sveta.
25. člen
Sveti krajevnih skupnosti sprejmejo statute krajevnih skupnosti najkasneje v treh mesecih po konstituiranju sveta.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 58/95), spremembe in dopolnitve odloka o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti in vaških skupnosti v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 62/95) in odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 58/95).
27. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25/96
Moravske Toplice, dne 17. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti