Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1319. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah, stran 1844.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za gospodarske dejavnosti v soglasju z ministrom za okolje in prostor in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter pogoje glede minimalnih storitev za opravljanje gostinske dejavnosti v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah.
2. člen
Minimalni tehnični pogoji se nanašajo na:
– označevanje gostinskega obrata,
– zunanje površine gostinskega obrata,
– poslovne prostore v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah,
– opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in kmetijah,
– opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata.
3. člen
Pogoji glede minimalnih storitev se nanašajo na opravljanje minimalnih storitev:
– v posameznih vrstah gostinskih obratov,
– pri sobodajalcih,
– na kmetijah,
– zunaj gostinskega obrata.
II. SKUPNE DOLOČBE
1. Označevanje gostinskega obrata
4. člen
Gostinski obrat mora imeti vidno označeno vrsto in ime obrata. Vsi napisi in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku.
Poleg slovenskega jezika se uporabljajo lahko tudi ustrezni mednarodni znaki ali napisi v drugih jezikih.
Vhod v gostinski obrat in napis morata biti v času nočnega obratovanja osvetljena.
2. Zunanje površine gostinskega obrata
5. člen
Zunanje površine gostinskega obrata so:
– tisti del funkcionalnega zemljišča objekta ali dela objekta v katerem je gostinski obrat, ki je namenjen in potreben za redno opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskem obratu (v nadaljevanju: funkcionalno zemljišče) ter
– druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata in na prostem.
6. člen
Površine namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov morajo biti fizično in vidno ločene od zunanjih površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih javnih površin.
7. člen
Gostinski obrat mora imeti urejen dostop do vhoda za goste, ter dovoz na parkirni prostor za goste.
Parkirni prostor ter dovoz naj se uredita v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa. Dostop do vhoda za goste ter parkirni prostor za goste morata biti urejena tako da funkcionalno oviranim osebam zagotavljajo dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir, na parkirnem prostoru pa mora biti najmanj eno parkirno mesto široko 3,20 m in rezervirano za parkiranje invalidskega avtomobila.
8. člen
Gostinski obrat, ki je dosegljiv z motornimi vozili, mora imeti za goste urejene parkirne prostore.
Minimalna površina za parkirni prostor se določi tako, da se za vsako mizo s 4 stoli zagotovi 1 parkirno mesto.
Izjema je gostinski obrat v naselju, kjer so parkirni prostori zagotovljeni v okviru javnih parkirnih površin.
9. člen
Gostinski obrat mora imeti urejeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odplak in varstvo pred požarom v skladu s predpisi, priključitev na električno omrežje ter zagotovljeno telefonsko povezavo z javnim telefonskim omrežjem.
10. člen
Druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti in so z gostinskim obratom (gostinski vrt in podobno) neposredno povezane, morajo biti primerno utrjene (popeskane ali popločene) in urejene (odvod meteorne vode in podobno) ter ograjene ali na drug način ustrezno označene.
11. člen
Druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti morajo biti primerno ograjene oziroma označene in morajo imeti:
– ločene površine za pripravo hrane s hrambo jedi in pijač, ter za njihovo strežbo,
– po potrebi prostor za izvajanje programa,
– v skladu s predpisi urejena stranišča,
– primerno urejeno odlaganje oziroma odstranjevanje smeti.
Ločene površine iz prejšnjega odstavka niso potrebne, če se priprava hrane ter strežba jedi in pijač opravljajo v premičnem gostinskem obratu.
3. Poslovni prostori, oprema in naprave
12. člen
Poslovni prostori gostinskega obrata ter prostori pri sobodajalcih in na kmetijah so funkcionalno povezani ter opremljeni prostori, za opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti (v nadaljevanju: poslovni prostori).
Poslovni prostori so prostori, namenjeni za:
– nastanitev gostov ter
– za pripravo in strežbo jedi in pijač.
13. člen
Poslovni prostori morajo biti urejeni v skladu s predpisi o graditvi objektov.
A) Prostori za nastanitev gostov
14. člen
Prostori za nastanitev gostov so:
– prostor za sprejem gostov,
– sobe za nastanitev,
– komunikacijske poti (stopnišče, hodniki, dvigala),
– zajtrkovalnica,
– dnevni prostor za goste.
15. člen
Prostor za sprejem gostov
Hotel, motel, penzion, hotelsko naselje in prenočišče morajo urediti poseben prostor za sprejem gostov (v nadaljevanju: recepcija), če ima posamezni obrat več kot 15 sob.
Recepcija ima:
– prostor za goste,
– prostor za sprejemno osebje,
– zagotovljen prostor za odlaganje prtljage.
Prostor za sprejemno osebje mora biti fizično ločen od prostora, kjer se zadržujejo gosti.
16. člen
Soba za nastanitev
Soba za nastanitev vključuje:
– bivalni prostor,
– kopalnico in
– predprostor (če je soba s kopalnico).
17. člen
Soba mora imeti najmanj:
– enoposteljna soba 8m2 površine,
– dvoposteljna soba 12m2 površine,
– na vsako dodatno ležišče 4 m2 površine,
– okno z naravno svetlobo,
– splošno razsvetljavo,
– električno vtičnico,
– posteljo, velikosti 90 x 190 in pri francoskih posteljah 135 x 190 cm,
– omarico ali polico pri ležišču,
– omaro z obešalniki za obleke in perilo,
– mizo in 1 stol na ležišče,
– nočno svetilko,
– zavese za popolno zatemnitev sobe,
– pred vsakim ležiščem položen predposteljnik (če tla niso obložena s tekstilno oblogo),
– košarico za odpadke,
– navodila v primeru nevarnosti,
– splošne informacije in
– cenik storitev, ki se nudijo v sobi,
– protihrupno zaščito.
Sobe morajo biti proti hrupu zaščitene v skladu s predpisi, ki veljajo za stanovanjsko gradnjo.
18. člen
Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
– umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo,
– ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico,
– pred umivalnikom položeno pralno preprogo,
– obešalnik za brisače,
– 2 brisači na osebo.
19. člen
Kopalnica v sobi za nastanitev mora imeti najmanj:
– toplo in hladno tekočo vodo,
– kopalno kad ali prho z zaveso,
– umivalnik,
– polico za toaletni pribor,
– ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico,
– splošno razsvetljavo,
– stranišče ( če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru ),
– obešalnik za brisače,
– 2 brisači na osebo,
– 1 kozarec na osebo,
– 1 milo na osebo ali tekoče milo,
– pri kadi ali prhi pralno preprogo,
– 2 zavitka toaletnega papirja,
– plastično vrečo za odpadke,
– koš za papir.
20. člen
V nastanitvenih poslovnih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice in stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 5 sob najmanj:
– 1 kopalnica,
– 1 žensko in
– 1 moško stranišče.
21. člen
Komunikacijske poti
Komunikacijske poti so:
– stopnišča,
– hodniki in
– dvigala.
Stopnišče oziroma dvigalo za goste mora biti ločeno od stopnišča oziroma dvigala za gospodinjsko oskrbo, če je v prenočitvenih poslovnih prostorih več kot 15 sob.
Tla komunikacijskih poti, ki so namenjena gostom morajo biti proti hrupu zaščitena.
Hodnik mora biti vedno primerno osvetlen in zračen.
Nastanitveni gostinski obrat, ki ima več kot tri nadstropja, mora imeti dvigalo.
22. člen
Zajtrkovalnica
Nastanitveni poslovni prostor, ki nima kuhinje in jedilnice mora imeti opremljen prostor za pripravo in strežbo zajtrkov (zajtrkovalnica).
23. člen
Dnevni prostor za goste
Nastanitveni poslovni prostor mora imeti skupni dnevni bivalni prostor za goste. Če je na voljo le jedilnica ali zajtrkovalnica, mora biti le ta dostopna gostom ves čas obratovanja.
B) Poslovni prostori za pripravo in strežbo jedi in pijač
24. člen
Poslovni prostori za pripravo in strežbo jedi in pijač (v nadaljevanju: prehrambeni prostori) so
glavni prostori:
– kuhinja s pripadajočimi skladiščnimi in pomožnimi prostori,
– jedilnica,
– točilnica,
pomožni prostori:
– stranišče za goste,
– garderobni prostori in stranišče za zaposlene.
25. člen
Kuhinja
Kuhinja je poslovni prostor v katerem se v tehnološko povezanem procesu izvajajo nečisti in čisti delovni postopki.
26. člen
Prostori za opravljanje nečistih postopkov so:
– sprejemni prostor za živila in druge neživilske izdelke,
– hlajeno in nehlajeno skladišče živil,
– prostor za predpripravo živil,
– prostor za pomivanje (kuhinjske posode in inventarja, jedilne posode, pribora in inventarja, transportne posode),
– prostor za kratkotrajno odlaganje odpadkov.
27. člen
Prostori za opravljanje čistih postopkov so:
– prostor za pripravo jedi (toplotno obdelanih jedi, hladnih jedi, sladic),
– prostor za izdajanje jedi.
28. člen
Kuhinja, ki se oskrbuje s predpripravljenimi in očiščenimi živili ter polpripravljenimi jedmi, ne potrebuje prostorov za predpripravo živil.
29. člen
Prostori za skladiščenje oziroma shranjevanje (kratkotrajno skladiščenje) živil morajo imeti:
– ločene prostore za posamezne skupine živil (meso, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, mesne izdelke, zamrznjena živila),
– naravno ali prisilno prezračevanje,
– zaščito pred glodalci in mrčesom.
30. člen
Jedilnica
Jedilnica je poslovni prostor za strežbo jedi in pijač. Ločimo:
– jedilnico restavracije in
– jedilnico gostilne.
31. člen
Jedilnica restavracije ima:
– 1,5 m2 površine na vsak restavracijski sedež,
– 1 m2 površine na sedež v specializirani restavraciji,
– štirikratno izmenjavo zraka na uro pri polni zasedenosti,
– opremo za shranjevanje strežnega inventarja.
Jedilnica gostilne (gostilniška soba) ima:
– 1 m2 površine na vsak gostilniški sedež,
– točilno mizo, ki je odmaknjena od miz za goste najmanj 2 m.
32. člen
Točilnica
Točilnica je poslovni prostor za točenje pijač.
Točilnica ima:
– točilno mizo za izdajanje pijač in sprejemanje steklenine,
– pomivalni stroj za steklenino ali dve pomivalni koriti z odcejalnikom,
– priročni odlagalni prostor za embalažo, ki je fizično in vidno ločen od gostov,
– hladilno napravo za hlajenje pijač,
– priročno skladišče pijač,
– skladišče embalaže.
Točilnica mora biti vezana na jedilnico in ločena od priprave hrane.
V restavraciji kjer strežejo pijače gostom neposredno s točilne mize, mora biti točilna miza v posebnem prostoru (točilnici).
33. člen
Stranišče za goste
Poslovni prostor za strežbo jedi in pijač mora imeti:
– do 40 sedežev: 1 stranišče za ženske ter 1 pisoar in 1 stranišče za moške,
– nad 40 do 80 sedežev: 2 stranišči za ženske ter 2 pisoarja in 1 stranišče za moške,
– na vsakih nadaljnih začetih 80 sedežev: 1 stranišče za ženske ter 1 pisoar in 1 stranišče za moške.
V predprostoru stranišča mora biti najmanj:
– umivalnik s tekočo vodo,
– pribor za umivanje in sušenje rok,
– koš za odpadke.
V kabini mora biti najmanj:
– toaletni papir,
– obešalnik za obleko,
– pribor za čiščenje in
– posoda za odpadke.
34. člen
Število stranišč za večje število prehrambenih poslovnih prostorov (prireditveni centri, nakupovalni centri, sejmišča in pod.), se izračunajo na osnovi skupnega števila sedežev.
III. POSEBNE DOLOČBE
35. člen
Gostinski obrati se po namenu delijo v nastanitvene gostinske obrate ali prehrambene gostinske obrate. Ti obrati so:
A) – nastanitveni gostinski obrati: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, hotelska naselja, počitniške hiše in apartmaji, planinski in drugi domovi, kampi;
B) – prehrambeni gostinski obrati: restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.
A) Nastanitveni gostinski obrati
36. člen
Pogoji glede minimalnih storitev
Pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah nastanitvenih gostinskih obratov se nanašajo na nudenje storitev pri sprejemu:
– prenočišče z zajtrkom,
– sprejem gostov najmanj 12 ur na dan,
– kontaktna oseba dosegljiva 24 ur na dan,
– čuvanje ključev,
– čuvanje vrednostnih predmetov,
– javni telefon za zunanje klice,
– posredovanje sporočil za gosta,
– prenašanje in čuvanje prtljage na željo gosta,
v sobi:
– posteljno perilo brezhibne kakovosti,
– menjava perila najmanj 1 krat tedensko,
– menjava brisače vsak drugi dan, če gost želi,
– menjava kopalne brisače vsak drugi dan če gost želi,
v jedilnici:
– kontinentalni zajtrk,
– strežba zajtrka do 9. ure,
– strežba jedi med 12. in 14. uro ter med 18. in 21. uro,
– namizno perilo brezhibne kakovosti,
– dnevna menjava perila, oziroma po potrebi po posameznih obrokih,
– posoda, steklo in pribor brezhibne kakovosti,
ostalo:
– skupni dnevni prostor za goste opremljen s TV in dnevnimi časopisi,
– dnevno čiščenje in vzdrževanje vseh prostorov, ki so na voljo gostu.
37. člen
Hotel
Hotel je nastanitveni obrat, ki ima:
– najmanj 15 nastanitvenih enot (sobe, apartmaji),
– najmanj 30% sob s kopalnico,
– sobe z 1 ali 2 posteljama,
– apartmaje,
– recepcijo,
– zajtrkovalnico,
– skupni dnevni prostor za goste,
– parkirni prostor za goste,
– neobvezno tudi prostore za strežbo jedi in pijač.
Hotel, ki nudi le nočitev z zajtrkom se označuje kot hotel z zajtrkom (garni).
38. člen
Hotelski apartmaji imajo:
– najmanj 1 spalnico,
– dnevno sobo,
– kopalnico in
– predprostor.
Vsi prostori morajo biti med seboj funkcionalno povezani.
Hotel, ki nudi nastanitev pretežno v apartmajih se označuje kot aparthotel.
39. člen
Hotelska soba mora biti urejena v skladu z določbami 16. do 20. člena tega pravilnika.
Dodatno mora imeti:
– prižiganje in ugašanje luči pri vratih in pri postelji,
– telefon v vsaki etaži z navodili v slovenskem in enem tujem jeziku,
– informacije o hišnem redu in varnosti v slovenskem in enem tujem jeziku in
– popis sobne opreme in inventarja.
40. člen
Depandansa je ločeni objekt s hotelskimi sobami, ki nudi le nastanitev. Vse ostale storitve izvaja matični hotel.
41. člen
Motel
Motel je nastanitveni obrat, ki ima:
– najmanj 10 nastanitvenih enot,
– zajtrkovalnico,
– neposredno zvezo na prometne poti,
– neobvezno tudi poslovne prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač.
Gostom nudi:
– prenočišče z zajtrkom,
– parkiranje oziroma garažiranje avtomobilov,
– neobvezno informacije o prevoznosti cest in servisih za avtomobile,
– neobvezno vzdrževanje in popravilo vozil,
– neobvezno jedi in pijače.
Ostale določbe tega pravilnika, ki veljajo za hotele, se smiselno uporabljajo tudi za motele.
42. člen
Penzion
Penzion je gostinski obrat, ki nudi gostom nastanitev in prehrano.
Penzion ima:
– najmanj 5 sob z eno, dvema ali tremi posteljami,
– prostor za pripravo in strežbo jedi in pijač.
Gostom nudi:
– prenočišče z zajtrkom,
– jedi na osnovi polpenziona ali polnega penziona,
– vse vrste alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
43. člen
Hotelsko naselje
Hotelsko naselje je skupina nastanitvenih objektov hotelskega tipa, ki so zgrajeni na enovitem, prostorsko sklenjenem in označenem prostoru z enotnim upravljanjem in s skupno recepcijo.
44. člen
Apartma
Apartma je enosobni (studio) ali večsobni nastanitveni poslovni prostor, kjer si gosti sami pripravljajo jedi.
Apartma ima:
– dnevni bivalni prostor,
– eno ali več spalnic,
– prostor za pripravo jedi,
– kopalnico in stranišče.
Enosobni apartma (studio) ima v dnevnem bivalnem prostoru največ 2 ležišči.
Prostor za pripravo jedi ima:
– štedilnik, posodo in pribor za kuhanje,
– posodo in jedilni pribor za serviranje,
– hladilnik in omaro za shranjevanje jedi in inventarja,
– posodo za odpadke.
Več apartmajev povezanih v naselje je apartmajsko naselje. V apartmajskem naselju mora biti organizirana prodaja živil in drugih proizvodov.
45. člen
Prenočišče
Prenočišče je nastanitveni gostinski obrat, ki nudi gostom sobo ali ležišče v sobi za prenočevanje.
Prenočišče ima:
– najmanj 5 sob,
– prostor za sprejem gostov če ima več kot 15 sob,
– sobe z največ 4 ležišči,
– v sobi omaro z obešalniki za obleke in perilo, ki ima toliko predalov s ključem, kolikor je postelj.
V prenočišču, ki ima do 15 sob se ključi hranijo pri osebi, ki čisti in vzdržuje prenočišče.
Če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo mora imeti prenočišče ločeno urejeno umivalnico za moške in ločeno za ženske.
Prenočišče mora imeti:
– na vsakih 20 ležišč 2 stranišči s predprostorom, 1 za ženske in 1 za moške,
– na vsakih 10 ležišč eno kopalnico.
46. člen
Kamp
Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan prostor, ki nudi gostom:
– prostore za postavitev avtodomov, šotorov, počitniških prikolic in hišic ter osebnih avtomobilov,
– nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah in hišicah,
– hrambo vrednostnih stvari.
47. člen
Kamp mora imeti:
– vstopno zapornico oziroma vrata,
– načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov,
– sprejemni prostor (recepcijo),
– omarico za prvo pomoč,
– ravne in urejene funkcionalne površine,
– električne priključke (minimalno za 50% kampirnih prostorov),
– razsvetljene poti do sprejemnega prostora in do sanitarij,
– tekočo pitno vodo,
– posebna mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom,
– prostor za postavitev šotora ali počitniške prikolice s povprečno velikostjo 65 m2,
– v delih kjer so nameščeni samo šotori, minimalno razdaljo med šotori 3m,
– umivalnik in tuš kabino s toplo vodo,
– 2 stranišči (eno za ženske in eno za moške),
– dvodelno korito za pomivanje posode z odcejalnikom,
– dvodelni pralnik za perilo,
– prostor za čiščenje kemičnega stranišča,
na vsakih 15 prostorov:
– umivalnik,
– 2 stranišči (eno za ženske in eno za moške),
– eno prho,
na vsakih 40 prostorov:
– dvodelni pralnik in
– dvodelno korito za pomivanje posode z odcejalnikom,
– odlagalno mesto za odpadke (pokrite posode, zabojniki).
Kamp, ki ima na vhodu mednarodni znak za dostopnost funkcionalno oviranim osebam, mora prilagoditi eno stranišče ter eno umivalnico funkcionalno oviranim ljudem.
48. člen
Planinski dom
Planinski dom (planinski dom in planinska koča), ki je dostopen z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb preko celega leta, se uvršča med gostinske obrate in se zanj upoštevajo določila tega pravilnika.
49. člen
Planinski dom ima:
– sobe za prenočevanje z do 4 posteljami (ležišči),
– skupne spalnice z do 8 posteljami (ležišči),
– skupna ležišča (ležišča v nizu),
– ležišča v dveh etažah,
– velikost postelje v sobi in skupni spalnici najmanj 80 x 190 cm,
– velikost ležišča v nizu (skupno ležišče) najmanj 70 x 190 cm,
– v prostorih za prenočevanje police in obešalniki za odlaganje obleke in opreme,
– neobvezno prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač,
– stranišče za goste.
Če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo, mora imeti planinski dom ločeno urejeno umivalnico za moške in ženske. Kolikor ima planinski dom etažno urejena stranišča, so lahko umivalnice urejene v predprostoru stranišča.
50. člen
Planinski dom nudi:
– sprejem in prenočišče,
– čuvanje ključev (upravitelj postojanke),
– ožji izbor jedi in pijač.
B) Prehrambeni gostinski obrati
51. člen
Prehrambeni gostinski obrati so obrati za pripravo in strežbo jedi ter pijač (v nadaljevanju: prehrambeni obrati).
Ti obrati so:
– restavracija,
– gostilna,
– kavarna,
– slaščičarna,
– okrepčevalnica,
– bar in
– obrat za pripravo in dostavo jedi (catering).
52. člen
Restavracija
Restavracija ima:
– kuhinjo,
– eno ali več jedilnic za goste,
– točilnico,
– stranišče za goste,
– garderobo za goste ter garderobo in stranišče za zaposlene.
Restavracija nudi po naročilu:
– širok izbor toplih in hladnih jedi,
– napitke in pijače,
– menuje za kosilo in večerjo.
Jedi in pijače se streže pri mizah.
Restavracija mora imeti ločen prostor za nekadilce oziroma, če ima več jedilnic ločeno jedilnico za nekadilce.
Specializirana restavracija nudi specializirani izbor jedi (npr. ribja restavracija, vegetarijanska restavracija, kitajska restavracija, samopostrežna restavracija).
53. člen
Gostilna
Gostilna ima:
– kuhinjo,
– gostilniško sobo (s točilnim pultom) ali
– točilnico in jedilnico,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
Gostilna nudi po naročilu gostom:
– ožji izbor toplih in hladnih jedi,
– najmanj tri za območje značilne tople jedi,
– najmanj dve v naprej pripravljeni topli jedi,
– napitke in pijače vseh vrst.
Izbor jedi in urejenost gostilne so prilagojeni domačemu in kraju značilnemu okolju.
Gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja.
54. člen
Gostilna, ki nudi sobe za prenočevanje ima lahko ime gostišče ali gostilna s prenočišči.
55. člen
Kavarna
Kavarna ima:
– v prostoru za goste na vsak sedež najmanj 0,75 m2 površine,
– posebno udobne sedeže,
– živo glasbo, ki mora biti oddvojena od sedežev gostov najmanj 1 m (če ima glasbo),
– plesišče, ki mora biti označeno in oddvojeno od sedežev (če ima glasbo za ples),
– jakost glasbe mora biti prilagojena notranjemu prostoru (če ima glasbo),
– organizirano garderobo ali urejene obešalnike,
– stranišče za goste.
56. člen
Kavarna nudi:
– tople in hladne napitke,
– slaščice in enostavne tople in hladne prigrizke,
– brezalkoholne in alkoholne pijače,
– dnevne časopise in revije.
Pijače strežejo na kavarniški način (strežba na tasi). Priprava in strežba enostavnejših toplih jedi in slaščic je lahko v istem prostoru, če je priprava ločena od gostov s strežnim pultom in je izvajanje nečistih del izven prostora za pripravo jedi v skladu z določbo prvega odstavka 26. oziroma 28. člena tega pravilnika.
57. člen
Slaščičarna
Slaščičarna ima:
– kuhinjo za pripravo sladic,
– prostor za goste,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
Slaščičarna nudi:
– najmanj pet vrst sladic,
– hladne in tople napitke,
– brezalkoholne pijače ter
– likerje in desertna vina.
V prostorih slaščičarne kajenje ni dovoljeno.
58. člen
Okrepčevalnica
Okrepčevalnica ima:
– prostor za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
Okrepčevalnica nudi:
– tople in hladne jedi,
– pijače vseh vrst,
– tople in hladne napitke.
Priprava in strežba jedi in pijač je lahko v istem prostoru, če je ločena od gosta s strežnim pultom. Izvajanje nečistih del mora biti izven prostora za pripravo hrane v skladu z določbo 26. oziroma 28. člena tega pravilnika.
Okrepčevalnica lahko nudi gostom le posamezne vrste jedi ali napitkov. Posebna ponudba mora biti označena v napisu (npr. mlečna okrepčevalnica, picerija, hitra prehrana, itd).
59. člen
Bar
Bar ima:
– točilnico,
– stranišče za goste.
Bar nudi:
– pijače vseh vrst,
– tople in hladne napitke,
– lahko tudi v naprej pripravljene tople in hladne prigrizke.
Strežba gostom je praviloma pri točilni mizi.
Bar lahko nudi gostom le posamezne vrste pijač (kava bar).
Bar, ki nudi tudi mehansko glasbo za ples (discoteka, nočni bar in pod.) ima:
– prostor za ples,
– proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice,
– garderobo in stranišče za goste,
– urejen direktni izhod na prosto.
60. člen
Gostinski obrat, ki nudi gostom tudi glasbo za ples in družabni program mora imeti:
– prostor za ples,
– prostor za nastopajoče,
– garderobni prostor za nastopajoče.
61. člen
Obrat za pripravo in dostavo jedi
Obrat za pripravo in dostavo hrane pripravlja in dostavlja hrano v prostore naročnikov (letalom in drugim prevoznikom, organizacijam banketov in pod.), lahko tudi s postrežbo in dodatnimi storitvami (catering).
Za pripravo in dostavo hrane se smiselno upoštevajo določbe 25. do 29. člena tega pravilnika.
62. člen
Premični gostinski obrat
Premični gostinski obrat ima:
– prostor za pripravo hrane,
– prostor za strežbo jedi in pijač (če strežba ni organizirana v prostore gostov),
– umivalnik, ki mora imeti lastno napravo s tekočo vodo, če objekt ni priključen na vodovodno omrežje,
– hladilne naprave za jedi in pijače,
– posodo za odpadke,
– stranišče za goste,
– garderobne omare za osebje.
Premični gostinski obrat nudi:
– ožji izbor jedi po naročilu,
– v naprej pripravljene tople in hladne jedi,
– ožji izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
Za pripravo jedi v premičnih gostinskih obratih se upoštevajo določbe 25. do 29. člena tega pravilnika, prilagojene vrsti obrata in obsegu nudenih storitev.
63. člen
Opravljanje gostinske dejavnosti pri sobodajalcih
Sobodajalec oddaja gostom sobe, stanovanje ali počitniško hišo.
Sobodajalec nudi:
– prenočišče,
– storitve v zvezi z nastanitvijo,
– čiščenje in vzdrževanje prostorov,
– neobvezno zajtrk.
Če sobodajalec nudi gostom prenočišče z zajtrkom, mora imeti urejen prostor za pripravo in strežbo zajtrka (če se zajtrk ne streže v sobo).
64. člen
Počitniška hiša ali stanovanje ima:
– eno ali več opremljenih sob,
– kuhinjo ali prostor za pripravo jedi (kuhinjsko nišo),
– kopalnico in stranišče,
Skupne določbe 13., 16. do 20. ter 44. člena tega pravilnika se upoštevajo tudi za nastanitev gostov pri sobodajalcih.
65. člen
Opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah (turistična kmetija)
Turistična kmetija lahko nudi gostom hrano, pijače in namestitev kot dopolnilno dejavnost in ima na kmetiji organizirano lastno kmetijsko pridelavo.
Zunanja ureditev, prostori in oprema kmetije so prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim in avtentični okolju.
Prostori, v katerih strežejo jedi in pijače zagotavljajo domačnost (domača kuhinja, kmečke izbe in pod.) in v njih ni značilne gostilniške opreme. Prostor v katerem strežejo jedi in pijače mora biti ločen od prostora za pripravo hrane.
V domači kuhinji je treba ločiti delovna območja za čista opravila od delovnih območij za nečista opravila. V območju za nečista opravila se lahko uporabljajo isti prostori in oprema za vsa opravila pod pogojem, da so ločene čiste in umazane poti ter, da se ne izvajajo istočasno in da se predhodno oprema očisti in po potrebi razkuži.
66. člen
Turistične kmetije so:
– kmetija z nastanitvijo in prehrano,
– izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat),
– vinotoč in osmica.
67. člen
Kmetija z nastanitvijo gostov
Kmetija z nastanitvijo gostov ima:
– sobe za goste, apartmaje, kmečke hiše ali prostore za kampiranje,
– domačo kuhinjo za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač (kmečko izbo),
– stranišče za goste.
68. člen
Kmetija lahko sprejema goste na nastanitev, če ima urejene nastanitvene prostore v skladu z določbami 16.do 19., in 44. člena tega pravilnika.
V prostoru v katerem strežejo jedi in pijače mora biti najmanj toliko stolov kolikor je ležišč oziroma toliko miz kot je sob na kmetiji.
69. člen
Za na posestvu urejene prostore za kampiranje veljajo določbe 46. in 47. člena tega pravilnika. Sanitarni prostori (umivalnica, stranišče), ki so urejeni v sklopu hiše, ne smejo biti oddaljeni od prostorov za kampiranje več kakor 200 m.
70. člen
Gostom nudi:
– nastanitev na kmetiji,
– prostor za kampiranje,
– prenočišče z zajtrkom,
– celodnevno oskrbo na osnovi pol ali polnega penziona.
Kmetija pripravlja za goste praviloma en menu za kosilo ali večerjo, oziroma ne nudi hrane po naročilu.
71. člen
Izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat)
Kmetija ima:
– domačo kuhinjo za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač (kmečko izbo),
– stranišče za goste.
Izletnikom nudi:
– jedi in pijače (lastne jedi, vino, mošt, sadni sok, žganje) ter
– mineralno vodo.
Gostinske storitve nudi konec tedna (petek popoldan, sobota, nedelja in prazniki) po dogovoru pa lahko tudi med tednom, vendar le v naprej najavljenim skupinam.
Kmetija, ki ima v prostoru za strežbo jedi in pijač več kot 50 sedežev, mora prilagoditi minimalne tehnične pogoje določbam 25., 26., 27., 29. in drugega odstavka 31. člena tega pravilnika.
72. člen
Vinotoč in osmica
Vinotoč in osmica sta obliki strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Gostinske storitve se nudijo na kmetiji oziroma v vinski kleti.
Vinotoč ali osmica ima:
– točilni prostor,
– prostor za pripravo hrane (če se nudijo tople jedi – enolončnice),
– tekočo hladno in toplo vodo,
– stranišče ločeno za ženske in moške.
Vinotoč nudi:
– vino in druge alkoholne in brezalkoholne pijače,
– hladne narezke, domač kruh in potico,
– pristne krajevno značilne enolončnice (npr. bograč, klobasa s kislim zeljem, jota, štruklji in pod.).
V vinotoču prodajajo in strežejo čez vse leto, dokler imajo svojo lastno pijačo.
V osmici prodajajo in strežejo lahko največ dvakrat na leto do deset dni, dokler imajo lastno pijačo in prehrano.
73. člen
Vinogradnik lahko prodaja svoje vino v skladu z določili zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
74. člen
Obstoječi gostinski obrati, sobodajalci in turistične kmetije morajo uskladiti:
– pogoje glede minimalnih storitev in predmet poslovanja ter ime obrata, glede na vrsto obrata, v roku enega leta po uveljavitvi tega pravilniku,
– gradbeno-tehnične preureditve poslovnega prostora v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.
75. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in o storitvah v gostinskih obratih in pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih prostorov za sprejemanje na prenočevanju ter za pripravo in strežbo hrane in pijač v gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88).
76. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-00/041-95
Ljubljana, dne 12. aprila 1996.
Metod Dragonja l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti
Soglašam:
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam:
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti