Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1341. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996, stran 1891.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 18. seji dne 11. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Dobrepolje za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Dobrepolje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1996.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem sklada bilance prihodkov in odhodkov.
Občinski proračun za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov              Račun
                  in odhodkov (SIT)        financiranja (SIT)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki              249,224.260,19              5,510.000
Odhodki              254,864.260,19               130.000
-------------------------------------------------------------------------------------
Primanjkljaj            5,640.000,00
Presežek                                  5,640.000
-------------------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računa financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči najmanj 0,5 % v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 1. odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča župan.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljani v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan in sicer: na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 2,000.000 tolarjev, na ostalih področjih pa do višine 500.000 tolarjev.
8. člen
Sredstva proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen, odloča župan.
9. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedno število delavcev in funkcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo le za amortizacijo premičnin.
10. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1996.
11. člen
Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
12. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi občinska uprava na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan, na predlog delavca občinske uprave, pristojnega za finance.
13. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
14. člen
Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infrastrukturi se bo Občina Dobrepolje v letu 1996 zadolžila z najetjem posojila do višine, določene s proračunom.
O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-2/96
Dobrepolje, dne 11. aprila 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Stane Jakič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti