Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1343. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dobre-polje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993. in 1994. leta ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana..., stran 1895.

Občinski svet občine Dobrepolje je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. ter 90. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) na seji dne 11. 4. 1996 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989, 1993 in 1994 leta
ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987, 1990, 1993 in 1994 leta
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1989, 1993 in 1994 leta (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 23/86, 16/90 in Uradni list RS, št. 3/93, 17/94 in 78/94) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega 1987, 1990, 1993 in 1994 (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 36/86, 9/87, 29/90 in Uradni list RS, št. 3/93, 17/94 in 78/94 – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opravljati, določijo se roki za posamezne faze priprave občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se spremenijo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček:
– 5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju ZUPr) ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju NPA), kadar se vsebina nanaša na konceptualni del oziroma na organizacijo dejavnosti v prostoru;
– 7., 32. in 33. člena ZUPr ter 10. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prostoru oziroma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena območja naselij;
– 34. in 35. člen ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na urbanistično ali krajinske zasnove oziroma na podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;
– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtevnejši posegi.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.
3. člen
Organizacija priprave in sprememb in dopolnitev
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Fakulteta za arhitekturo iz 66. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in naprej)
b) kot koordinator postopka priprave se določi Urad za prostor občine Grosuplje, pooblaščeni predstavnik Saša Galonja d.i.a., vodja urada in Peter Gabrijelčič d.i.a pooblaščeni izvajalec.
4. člen
Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljubljana;
3. Cestno podjetje vzdrževanje d.o.o., Ljubljana:
4. Komunalne gradnje d.o.o., Upravljalec krajevnih cest;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
7. RS, Upravna enota Grosuplje, Varstvo kmetijskih zemljišč
8. Zavod za ribištvo Ljubljana;
9. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.
10. TELEKOM Slovenija
11. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
12. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana;
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
14. Vse vaške skupnosti v Občini Dobrepolje;
15. Vsi upravljalci vaških vodovodov v Občini Dobrepolje.
Organi in organizacije iz prejšnega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev občinskih planov upoštevati pri njegovi pripravi.
5. člen
Terminski plan
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične (se je pričelo) 1. 3. 1996;
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu do maja.
– Občinski svet občine Dobrepolje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšne alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Dobrepolje in na sedežih prizadetih vaških skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšne alinee.
– javna razprava se izvede na sedežih prizadetih vaških skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila pooblaščenega izvajalca, ki predhodno obravnava pripombe in predloge z občinsko upravo in Uradom za prostor občine Grosuplje;
– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšne alinee naloži županu oziroma poblaščeni strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan).
– župan Občine Dobrepolje posreduje po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o predmetih sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke 18.1.1. – planska in urbanistična dokumentacija.
7. člen
Objava
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352/1/95
Dobrepolje, dne 11. aprila 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Stane Jakič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti