Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1371. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1996, stran 1914.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95), je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 10. aprila 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1996 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1996 v višini 388,618.000 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki dosegajo 388,618.000 SIT sredstva razporedijo za:
– zagotovljeno porabo v znesku          257,318.000 SIT
– namensko porabo v znesku            131,300.000 SIT
4. člen
Če se med izvajanjem proračuna spremeni zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade Republike Slovenije obseg zagotovljene porabe za proračun občine za tekoče leto, župan občine tako spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane njegov sestavni del.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Moravske Toplice se 0,7% izloči na rezervni sklad Občine Moravske Toplice.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku se uporabljajo za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV
PRORAČUNA
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike, do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem proračunu. Na račun proračuna ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni oddelku za proračun, finance in družbene dejavnosti v okviru občinskega urada, kot pristojnemu organu občine, predložiti predračune in finančne načrte za tekoče leto ter zaključne račune za preteklo leto do 31. 3. tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev, ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan in nadzorni odbor.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI
12. člen
V okviru zagotovljene porabe proračuna se za potrebe krajevnih in vaških skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov in strokovna, finančna ter administrativna dela krajevnih in vaških skupnosti,
– za pokrivanje stroškov ulične javne razsvetljave.
13. člen
V okviru investicijske porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest do višine 35% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja do višine 35% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja do višine 35% vrednosti po končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 30% vrednosti.
14. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojnemu oddelku občinskega urada predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje do konca marca tekočega leta.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samoprispevka in drugih prihodkov krajevne skupnosti opravlja občinski urad – oddelek, pristojen za finance in proračun in župan.
IV. SREDSTVA REZERV
15. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem sproti seznanja občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
17. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejeteta proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod točko 2 tega člena, odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
18. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan.
19. člen
O dajanju poroštev, določenih v 19. členu zakona o financiranju občin, odloča občinski svet.
20. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT. Investicijska in investicijsko vzdrževalna dela in storitve se oddajajo s pogodbo.
21. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja, upravlja župan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Moravske Toplice, opravlja dela, povezana s stavbnimi zemljišči, župan in o tem sproti obvešča občinski svet.
24. člen
Po sprejetju premoženjske delitvene bilance občin – pravnih naslednic dosedanje Občine Murska Sobota, se presežki iz tega naslova vključijo v bilanco prihodkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1996 in se razporedijo v skladu s sprejetimi sklepi.
25. člen
Računovodsko finančna opravila za krajevne skupnosti in administrativno tehnična dela za organe krajevnih in vaških skupnosti opravljajo zaposleni v občinskem uradu.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 20/96
Moravske Toplice, dne 10. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.
    Bilanca prihodkov proračuna Občine Moravske Toplice
             za leto 1996

----------------------------------------------------------------
Zap.
št. Namen                        Znesek
----------------------------------------------------------------
1  2                             3
----------------------------------------------------------------
A)  PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO         257,318.000

1.  Prihodki, ki se razporejajo med republiko
   in občino                     5,368.000

1.1. Dohodnina                    95,368.000

2.  Prihodki, ki pripadajo občini           4,000.000

2.1. Davek na dediščine in darila            300.000

2.2. Davek na dobitke od iger na srečo          700.000

2.3. Davek na promet nepremičnin            2,800.000

2.4. Upravne takse                    100.000

2.5. Taksa na igralne avtomate              100.000

3.  Finančna izravnava               157,950.000

3.1. Finančna izravnava               157,950.000


B)  PRIHODKI ZA NAMENSKO PORABO           131,300.000

4.  Prihodki od prodaje stavbnega zemljišča     33,000.000

5.  Odškodnina za spremembo namembnosti
   kmet. zemljišča                  5,000.000

6.  Krajevna turistična taksa            20,000.000

7.  Komunalna taksa                  5,000.000

8.  Ekološka taksa                  1,000.000

9.  Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest       450.000

10. Odškodnina za izkoriščanje rudnin         3,500.000

11. Lastni prihodki uprave              2,000.000

12. Prihodki od obresti                1,000.000

13. Vračila kreditov                  350.000

14. Prihodki CATV                   1,000.000

15. Sredstva požarnega sklada             2,500.000

16. Sredstva za dvojezične potrebe          6,500.000

17. Sredstva na podlagi razpisov           30,000.000

18. Sredstva po delitveni bilanci          20,000.000
----------------------------------------------------------------
   S K U P A J PRIHODKI              388,618.000
----------------------------------------------------------------

    Bilanca odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice
             za leto 1996

----------------------------------------------------------------
Zap.
št. Namen                        Znesek
----------------------------------------------------------------
1  2                             3
----------------------------------------------------------------
A)  ZAGOTOVLJENA PORABA

I.  SREDSTVA ZA DELO OBČINSKIH            95,207.000
   ORGANOV IN ZAVODOV

1.  Sredstva za delo občinskih organov        46,317.000

2.  Sredstva za delo zavodov             48,890.000

II. SOCIALNI TRANSFERJI, DOTACIJE,          53,523.000
   SUBVENCIJE

3.  Socialni transferji               15,439.000

4.  Dotacije                      901.000

5.  Kultura                      3,860.000

6.  Informiranje - predstavitev občine         901.000

7.  Otroško varstvo                   901.000

8.  Vzgoja in izobraževanje             11,579.000

9.  Šport                       3,216.000

10. Intervencije v gospodarstvu           16,726.000

III. DRUGE JAVNE POTREBE IN REZERVE          24,317.000

11. Požarna varnost, zaščita in reševanje       7,720.000

12. Financiranje političnih strank          2,316.000

13. Financiranje delovanja krajevnih skupnosti    7,720.000

14. Tekoča proračunska rezerva            3,988.000

15. Stalna proračunska rezerva            2,573.000

IV. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE            58,539.000

16. Amortizacija osnovnih šol             5,146.000

17. Amortizacija vrtcev                4,117.000

18. Amortizacija športnih objektov          2,573.000

19. Amortizacija občinske zgradbe           2,573.000

20. Amortizacija zdravstvenih objektov        2,573.000

21. Amortizacija na področju kulture         3,860.000

22. Amortizacija in vzdrževanje vaško-gasilskih
   domov                       3,860.000

23. Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest     28,176.000

24. Investicijsko vzdrževanje komunalnih
   objektov                     4,117.000

25. Sredstva za področje ekologije          1,544.000

V.  INVESTICIJSKA PORABA               25,732.000

26. Investicije                   25,732.000
----------------------------------------------------------------
   Skupaj sredstva zagotovljene porabe       257,318.000
----------------------------------------------------------------


B)  NAMENSKA PORABA

VI. NAMENSKA PORABA                 131,300.000

27. Urejanje stavbnih zemljišč            33,000.000

28. Urejanje kmetijskih zemljišč           5,000.000

29. Poraba sredstev krajevne turistične takse    20,000.000

30. Sredstva komunalne takse Moravskih Toplic     5,000.000

31. Sredstva ekološke takse              1,000.000

32. Sredstva za gozdne ceste              450.000

33. Sredstva od izkoriščanje rudnin          3,500.000

34. Sredstva za delo uprave              2,000.000

35. Sredstva od obresti za investicije po namenu   1,000.000

36. Vračila kreditov - intervencije v gospodarstvu   350.000

37. Sredstva CATV                   1,000.000

38. Sredstva požarnega sklada             2,500.000

39. Sredstva za dvojezične potrebe          6,500.000

40. Sredstva na podlagi razpisov - za investicije  30,000.000

41. Sredstva po delitveni bilanci - za investicije  20,000.000
----------------------------------------------------------------
   Skupaj sredstva namenske porabe         131,300.000
----------------------------------------------------------------
   Skupaj poraba proračuna             388,618.000
----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti