Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1315. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-A), stran 1838.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. aprila 1996.
Št. 001-22-45/96
Ljubljana, dne 24. aprila 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-A)
1. člen
V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) se določbe 1. do 9. člena v I. poglavju – Splošne določbe – in v II. poglavju – Funkcije vlade – v celoti nadomestijo z novim besedilom 1. do 7. člena pod poglavjem I. Splošne določbe, tako da se glasijo:
“I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije.
2. člen
Vlada v skladu z ustavo, z zakoni in z drugimi splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države.
Vlada predlaga Državnemu zboru v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države.
S proračunskim memorandumom predstavi vlada Državnemu zboru temeljne cilje in naloge ekonomske, socialne in proračunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih financ za naslednje leto. Proračunski memorandum vsebuje tudi globalne cilje politike javnih financ za naslednja leta kot izhodišče za sestavo predloga državnega proračuna.
3. člen
Vlada je samostojna pri opravljanju svojih funkcij v okviru ustave in zakonov, državnega proračuna ter načelnih in dolgoročnih usmeritev Državnega zbora.
4. člen
Vlada je odgovorna Državnemu zboru za politiko države, ki jo vodi, in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti države; odgovorna je tudi za izvajanje zakonov in drugih predpisov Državnega zbora ter za celotno delovanje državne uprave.
Za vlado so skupno odgovorni vsi njeni člani, za delo posameznega ministrstva pa pristojni minister.
5. člen
Vlada usmerja državno upravo prek ministrov.
Vlada nadzoruje delo ministrstev, jim daje smernice za izvajanje politike in za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje naloge.
Vlada lahko zadrži izvršitev predpisa ministra, če oceni, da ni v skladu z ustavo, z zakonom ali z drugim predpisom Državnega zbora ali z njenim predpisom.
Vlada odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil.
Vlada ureja delovni čas v državni upravi ter sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade in ministrstev.
6. člen
Vlada izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji kot ustanoviteljici zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.
7. člen
Vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni drugače določeno.
Vlada upravlja z nepremičninami in z drugim premoženjem Republike Slovenije, če glede posameznih nepremičnin s posebnim zakonom ni drugače določeno.”
2. člen
Naslov III. poglavja – Razmerja do Državnega zbora ter določbe 10. do 13. člena se črtajo.
3. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
“V vladi so lahko tudi največ trije ministri brez resorja.”
4. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 17. člena se besede “pri čemer se ne vštevata ministra brez resorja” nadomestijo z besedami “pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja”.
5. člen
Četrti odstavek 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Z dnem, ko priseže minister, mora državni sekretar ponuditi svoj odstop novemu ministru.”.
6. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
“25.a člen
Vlada ima svet za nacionalno varnost kot svoj posvetovalni in usklajevalni organ za področje obrambe, varnostnega sistema, sistema zaščite in reševanja ter za druga vprašanja nacionalne varnosti.”
7. člen
Prvi odstavek 26. člena se razdeli na dva odstavka, ki se glasita:
“Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razčlenjuje v zakonu ali v drugem aktu Državnega zbora določena razmerja v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma drugega predpisa.
Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in drugih oseb lahko izda le na podlagi izrecnega pooblastila v zakonu.”
Za novim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo določeno, da jih ureja vlada z odlokom.”
8. člen
V drugem stavku drugega odstavka 27. člena se za besedami “Službe vlade za zakonodajo” dodajo besede “in vladnih služb, ki jih vodijo ministri brez resorja,”.
9. člen
V 28. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
10. člen
V 29. členu se črta drugi odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 33. člena se besede “Z dnem uveljavitve tega zakona” nadomestijo z besedami “Do uveljavitve predpisov, s katerimi bo vlada določila organizacijo in delovno področje posameznih vladnih služb,”.
12. člen
Poglavja IV. do VII. se preštevilčijo v poglavja II. do V.
14. člen in naslednji členi se preštevilčijo tako, da postanejo 8. do 35. člen.
13. člen
Od dneva uveljavitve tega zakona opravljata z zakonom o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) določene upravne naloge:
– vodenje evidence javnih glasil in vodenje evidence samostojnih novinarjev – Ministrstvo za kulturo,
– akreditacijo tujih dopisništev in dopisnikov – Ministrstvo za notranje zadeve.
14. člen
Predpise, s katerimi bo določena organizacija in delovno področje posameznih vladnih služb, sprejme vlada najkasneje v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/92-13/34
Ljubljana, dne 16. aprila 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti