Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1334. Odlok o sistemu zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč na območju Občine Cerkno, stran 1887.

Občinski svet občine Cerkno je v skladu z enotnimi temelji organiziranja in delovanja sistema zaščite in reševanja v RS, na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 13. in 14. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 5. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o sistemu zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč na območju Občine Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiziranja in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje Občine Cerkno natančno določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil zaščite in reševanja (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni,
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju,
– organizacijo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnostih.
Druge naloge s področja zaščite in reševanja se izvajajo na podlagi zakona in podzakonskih predpisov.
2. člen
Sile za zaščito in reševanje v Občini Cerkno se aktivirajo ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih razmerah, katerih obseg in posledice presegajo zmožnost delovanja rednih služb in organizacij.
Sile za zaščito in reševanje aktivirajo:
– župan Občine Cerkno oziroma tajnik občine,
– poveljniki in načelniki štabov CZ za njihovo območje,
– poslovodni organi v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.
II. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
3. člen
Na podlagi ocen ogroženosti Občine Cerkno in posameznih ocen za primer elementarnih in drugih nesreč se v Občini Cerkno načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi:
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob plazovih,
– prva medicinska pomoč,
– zaklanjanje in
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva.
4. člen
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu tega odloka obsegajo:
– predlaganje dejavnosti za preprečevanje oziroma zmanjševanje ogroženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– dejavnosti za odpravljanje posledic.
III. SILE ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI CERKNO
5. člen
Sile zaščite in reševanja v Občini Cerkno so:
– štabi, enote in službe civilne zaščite,
– poverjeniki CZ v KS, podjetjih in zavodih,
– operativne sestave prostovoljnih društev.
6. člen
V Občini Cerkno se ustanovi občinski štab za civilno zaščito ter štab civilne zaščite v podjetju ETA d.o.o.
Župan Občine Cerkno s posebnim sklepom imenuje poverjenike civilne zaščite v krajevnih skupnostih.
7. člen
Pri občinskem štabu za civilno zaščito Občine Cerkno se organizirajo enote in službe skladno z uredbo Ministrstva za obrambo RS o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Navedene enote in službe ustanavlja župan Občine Cerkno.
8. člen
Podjetja, zavodi in druge organizacije na območju Občine Cerkno ustanavljajo enote in službe civilne zaščite v skladu z uredbo Ministrstva za obrambo RS o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki jih določi župan Občine Cerkno, imenujejo poverjenike civilne zaščite.
9. člen
Naloge splošno reševalnih enot v Občini Cerkno opravljajo enote vseh prostovoljnih gasilskih društev v Občini Cerkno. Organizacijo, naloge in delovanje operativnih gasilskih enot določi župan Občine Cerkno s posebnim sklepom.
Za opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja lahko župan Občine Cerkno pooblasti operativne sestave drugih prostovoljnih organizacij in društev v občini.
V dogovoru s sosednjimi občinami pa se lahko oblikujejo skupne službe za opravljanje posameznih skupnih nalog, kar se uredi s posebno pogodbo.
IV. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
10. člen
Vodenje sil za zaščito in reševanje na nivoju Občine Cerkno opravlja poveljanik občinskega štaba za civilno zaščito, tako da:
– vodi podrejene štabe, enote, službe in druge sile, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju,
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira njihovo izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev za zaščito in reševanje,
– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje pri odpravljanju posledic,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta in župana.
Neposredno vodenje operativnih sestav prostovljnih organizacij in društev opravljajo pri reševalnih akcijah njihovi poveljniki oziroma vodje.
V. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
11. člen
Služba za opazovanje in obveščanje opravlja predvsem naslednje naloge:
– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito in reševanje ter jih posreduje vodilnim organom in drugim izvajalcem za zaščito in reševanje v Občini Cerkno,
– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o pretečih nevarnostih in jim posreduje napotke za zaščito in vzajemno pomoč,
– izvaja določene mobilizacijske naloge,
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju ukrepov in nalog za zaščito in reševanje ter napotke za njihovo izvajanje,
– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njihovi sanaciji.
12. člen
Naloge službe za opazovanje in obveščanje opravljajo v Občini Cerkno:
– podcenter za opazovanje in obveščanje Idrija,
– štabi civilne zaščite,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za zaščito in reševanje,
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Pristojni organi morajo v 30 dneh od začetka veljave tega odloka ustanoviti štaba, enote in službe civilne zaščite v skladu s tem odlokom.
Šestdeseti dan po začetku veljave tega odloka se na območju Občine Cerkno razpustijo naslednji štabi in enote civilne zaščite, ustanovljeni po dosedanjih predpisih:
– štab civilne zaščite v podjetju ETA d.o.o. Cerkno in KS Cerkno,
– enote civilne zaščite v podjetjih in krajevnih skupnostih.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 854-01/96
Cerkno, dne 5. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti