Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1342. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet občine Dobrepolje, stran 1894.

Občinski svet občine Dobrepolje je na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 3/85, 9/86) in 16. ter 90. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/59) na seji dne 11. aprila 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Dobrepolje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Dobrepolje sprejel Občinski svet občine Dobrepolje
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo roki za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, obveznosti nosilcev priprave prostorskih izvedbenih aktov, organi organizacije in skupnosti, ki dajejo soglasja ali drugače sodelujejo v postopku priprave prostorskih izvedbenih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg
V letu1996 bo Občinski svet občine Dobrepolje pripravil naslednje prostorske izvedbene akte:
1. PUP Dobrepoljska dolina (PPC VI/1, 2, 4)
2. PUP Struška dolina
3. ZN Obrtno-industrijska cona Predstruge
4. ZN Stanovanjska cona Predstruge
3. člen
Organizacija priprave prostorskih izvedbenih aktov
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– na podlagi javnega razpisa;
– z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostoru (Ur. l. SRS, št.18/84 in naprej)
b) kot koordinator postopka priprave se določi:
Urad za prostor občine Grosuplje.
4. člen
Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov so:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljubljana:
3. Cestno podjetje vzdrževanje d.o.o., Ljubljana:
4. Komunalne gradnje d.o.o., Upravljalec krajevnih cest;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
7. RS, Upravna enota Grosuplje, Varstvo kmetijskih zemljišč
8. Zavod za ribištvo Ljubljana;
9. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.
10. TELEKOM Slovenija
11. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
12. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana;
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
14. Vsi upravljalci vaških vodovodov v občini Dobrepolje;
in drugih organizacij in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi in se nahajajo na območju predvidenega posega.
Organi in organizacije iz prejšnega odstavka določijo pred začetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri njihovi pripravi.
5. člen
Terminski plan
– roki pričetka s pripravo strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov so opredeljeni v že podpisanih izvajalskih pogodbah ali so podani v 2. členu tega odloka.
– Občinski svet občine Dobrepolje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšne alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Dobrepolje in na bivših sedežih bivših krajevnih skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšne alinee;
– javna razprava se izvede na bivših sedežih prizadetih Krajevnih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajana javne razgrnitve osnutka prostorskega izvedbenega akta;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila Urada za prostor občine Grosuplje, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga Uradu za prostor občine Grosuplje ali pooblaščeni izvajalski organizaciji, da poskbi za pripravo usklajenega osnutka prostorskega izvedbenga akta, pridobi soglasja pristojnih organov in organizacij navedenih v 3. členu tega odloka.
– Občinski svet sprejme prostorski izvedbeni akt z odlokom.
6. člen
Ta program priprave prostorskih izvedbenih aktov se spremeni in dopolni, če to terjajo spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Dobrepolje ali iz drugih razlogov, ki jih ugotovi Občinski svet občine Dobrepolje.
7. člen
Program priprave prostorsko izvedbenih aktov se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352/1/95
Dobrepolje, dne 11. aprila 1996.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Stane Jakič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti