Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1340. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 1996, stran 1891.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača, je Občinski svet občine Divača na redni seji dne 4. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 1996
1. člen
Proračun Občine Divača za leto 1995 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Divača.
2. člen
Občinski proračun za leto 1995 obsega 243.700.880 SIT in sicer v
a) bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodkov                     243,700.880
– odhodkov                      238,480.880
b) račun financiranja
– prihodkov (najetje posojil)                 0
– odhodkov (odplačevanje posojil)           5,220.000
Od skupnega obsega proračuna v znesku SIT 243,700.880 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti                 238,480.880
– odplačilo kreditov                  5,220.000
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu fnanciranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad Občine Divalča odvaja 0,5 %. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale stredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin kot so: poplava, suša požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.
V nujnih primerih odloča župan.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen da odloča o:
– Uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih dohodkov. O porabi sredstev obvesti občinski svet.
– Uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnostih težav.
– Začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela in storitve odajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.
Št. 37/96
Divača, dne 10. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti