Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1378. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica, stran 1928.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 61. in 62. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS in 9/96 – odločba US RS) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na 12. seji dne 8. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Osilnica,
– način oziroma oblike izvajanja gospodarskih javnih služb,
– strokovnotehnične in razvojne naloge,
– varstvo uporabnikov,
– vire financiranja in
– druga vprašanja povezana z izvajanjem gospodarskih javnih služb.
2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju Občine Osilnica se kot obvezne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. člen
Na območju Občine Osilnica se kot izbirne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija lokalnih in nekategoriziranih cest (krajevne ceste),
2. urejanje prometne in neprometne signalizacije,
3. javna razsvetljava v naseljih,
4. urejanje pokopališč,
5. gasilska služba,
6. zimska služba,
7. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
8. urejanje športnih in otroških igrišč in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami in opremo,
9. upravljanje, pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
5. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z odlokom iz 6. člena tega odloka za posamezno gospodarsko javno službo ni določeno drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo kot obvezne lokalne gospodarske javne službe na določenem območju, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo kot izbirne lokalne gospodarske javne službe, ni obvezna, če zakon ali akt občine za posamezne primere ne določa drugače.
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur.
III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Občina s splošnimi akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov. V primerih, ko le-ti niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
8. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
9. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem režijskih obratov ali javnih podjetij.
10. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti dejavnosti gospodarske javne službe neekonomično in neracionalno ustanoviti javno podjetje, istočasno pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije, ali neposrednega prenosa v izvajanje ali pa bi bilo to nesmotrno.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.
11. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali podjetje v mešani lastnini.
12. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina (koncedent) da koncesijo fizični ali pravni osebi (koncesionar), ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
13. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere Občinski svet občine Osilnica. Izbira koncesionarja se opravi brez javnega razpisa.
Na podlagi odločitve občinskega sveta izda župan upravno odločbo o izbiri koncesionarja.
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe s koncesijsko pogodbo.
14. člen
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.
IV. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
15. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
Naloge iz prejšnjega odstavka se lahko poveri v izvajanje ustrezni strokovno usposobljeni organizaciji ali podjetju, če je to racionalno in ekonomično ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema.
16. člen
Naloge iz 15. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje ali gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBIRN
17. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin Občine Osilnica, ki šteje 3 člane.
Člane imenuje občinski svet, pri čemer upošteva zastopanost vseh uporabnikov javnih dobrin celotnega območja občine.
18. člen
Svet uporabnikov zlasti:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje občinskim organom predloge iz področja gospodarskih javnih služb,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotavlja pogoje za delo sveta uporabnikov.
19. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta uporabnikov.
20. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici za katero meni, da je kršena in naloži izvajalcu gospodarske javne službe ustrezno ravnanje.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
21. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev občine in iz drugih virov.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačati.
22. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe. Cena je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov in glede na količino porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
23. člen
Predloge cen oziroma spremembe cen javnih dobrin oziroma storitev določa občinski svet na predlog izvajalca.
VII. PREDHODNI IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
Občinski svet mora ustanoviti svet uporabnikov javnih dobrin v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355/96
Osilnica, dne 8. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti