Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1355. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Šmartno v Tuhinju, stran 1906.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa po razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Šmartno v Tuhinju in izida glasovanja na referendumu dne 14. 4. 1996 je svet KS Šmartno v Tuhinju na seji dne 16. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Šmartno v Tuhinju
1. člen
Za območje KS Šmartno v Tuhinju se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih petletnih programov dela na območju KS Šmartno v Tuhinju.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 5. 1996 do 30. 4. 2001.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
– 80% za ureditev cest, kanalizacije, telefonije in kabelske televizije;
– 15% za vzdrževanje že obstoječih objektov v KS;
– 5% za sofinanciranje programov delovanja društev, organizacij, varovanje okolja, delovanje organov KS.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah konec leta 1995 40,000.000 SIT.
S samoprispevkom pa bo zbranih 16,000.000 SIT.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 2% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v KS Šmartno v Tuhinju, ki imajo stalno bivališče na območju KS, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 2%.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od pokojnine oziroma od osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca določenega z zakonom.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se KS Šmartno v Tuhinju odstavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
S sredstvi, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal svet KS Šmartno v Tuhinju, ki je odgovoren za zbiranje in pravilno namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in prabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 1996.
Šmartno v Tuhinju, dne 16. aprila 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Šmartno v Tuhinju
Franc Modrijan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti