Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1333. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 1996, stran 1886.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 2. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 1996
1. člen
S proračunom Občine Cerkno za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Cerkno (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1996.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in obveznostmi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Bilanca prihodkov in odhodkov:
prihodki                     250,782.000 SIT
odhodki                     262,751.000 SIT
primanjkljaj                   11,969.000 SIT
Račun financiranja:
– zadolževanje                  11.969.000 SIT
– obveznosti                          –
– presežek                           –
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij, katerim se prihodki iz dejavnosti upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna se v proračunsko rezervo občine izloča 0,5% sredstev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz l. odstavka l2. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 300.000 SIT odloča župan.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov.
Župan lahko v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) ustavi financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskih proračunov določena sredstva za posamezne namene.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, se lahko dodatna sredstva namenijo iz druge postavke posameznega področja proračuna.
Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki prerazporeditvi sredstev župan.
8. člen
Sredstva tekoče rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da sredstva v proračunu niso planirana v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče rezerve do višine 200.000 SIT za posamezni namen odloča župan.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti.
Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo trimesečno.
Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna župan lahko začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posameznem področju.
10. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od njega pooblaščena oseba v občinskem uradu.
11. člen
Predvideno je zadolževanje občinskega proračuna za namene in v višini, ki jo dopušča zakon o financiranju občin.
O zadolževanju proračuna odloča župan, mora pa si predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta.
12. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljeni s tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s področja javnih financ.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-01/96
Cerkno, dne 2. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
         BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
       PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA LETO 1996


                            v 000 SIT
----------------------------------------------------------------
PRIHODKI
----------------------------------------------------------------
Prihodki za zagotovljeno porabo             193.962

A) Dohodnina                       147.865

B) Prihodki, ki pripadajo občini              2.472

C) Finančna izravnava                   43.625

Prihodki za druge naloge                 56.820

A) Davki in druge dajatve                 27.000

B) Prihodki od premoženja                 13.820

C) Prihodki iz naslova sofinanciranja           16.000
----------------------------------------------------------------
Prihodki skupaj                     250.782
----------------------------------------------------------------
ODHODKI

A) Tekoči odhodki                    170.652

1. Plače, prispevki in drugi prejemki           52.583

2. Materialni stroški                   33.372

3. Socialni transferji                  13.250

4. Plačila storitev in dotacije javnim
  zavodom                        21.723

5. Druga plačila storitev                 22.000

6. Subvencije in transferji v
  gospodarstvu                      23.530

7. Drugi odhodki                      4.194

B) Investicijski odhodki                 89.899

1. Delovanje občine                    1.530

2. Družbene dejavnosti                  11.169

3. Gospodarska infrastruktura               71.400

4. Gospodarski razvoj in drugo               5.800

C) Rezerve                         2.200
----------------------------------------------------------------
Odhodki skupaj                      262.751
----------------------------------------------------------------
Račun financiranja
----------------------------------------------------------------
A) Zadolževanje proračuna                 11.969

B) Odplačila kreditov 000
----------------------------------------------------------------
Neto zadolževanje                     11.969
----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti