Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1346. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje, stran 1897.

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 3/85, 9/86) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/59) na seji dne 27. 3. 1996 sprejel
P R O G R A M
priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo roki za pripravo prostorskih izvedebenih aktov, obveznosti nosil- cev priprave prostorskih izvedbenih aktov, organi or- ganizacije in skupnosti, ki dajejo soglasja ali drugače sodelujejo v postopku priprave prostorskih izvedbenih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg
V letu1996 bo Občinski svet občine Grosuplje pripravil naslednje prostorske izvedbene akte:
1. PUP Severno od avtoceste (PPC I/5)
2. PUP Južno od Grosuplja (PPC I/3, I/4, I/6, I/7, I/8)
3. PUP Šmarje – Grosuplje (PPC I/1, I/2)
4. PUP Ilova Gora (PPC VI/3)
5. UrN Zadrževalnika Bičje
6. Programska zasnova Gospodarska cona Grosuplje
7. Sprememba ZN OC Brezje
8. Sprememba ZN Dvori 2.
3. člen
Organizacija priprave prostorkih izvedbenih aktov
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– na podlagi javnega razpisa;
– z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostoru (Uradni list SRS, št. 18/84 in naprej)
b) kot koordinator postopka priprave se določi:
Urad za prostor Občine Grosuplje.
4. člen
Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov so:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljubljana:
3. Cestno podjetje vzdrževanje d.o.o., Ljubljana:
4. Komunalna gradnja d.o.o., Upravljalec krajevnih cest;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
7. RS, Upravna enota Grosuplje, Varstvo kmetijskih zemljišč
8. Zavod za ribištvo Ljubljana;
9. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.
10. TELEKOM Slovenija
11. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
12. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana;
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
14. Vse KS v Občini Grosuplje;
15. Vsi upravljalci vaških vodovodov v Občini Grosuplje;
in drugih organizacij in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravmi v splošni rabi in se nahajajo na območju predvidenega posega.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri njihovi pripravi.
5. člen
Terminski plan
– roki pričetka s pripravo strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov so opredeljeni v že podpisanih izvajalskih pogodbah ali so podani v 2. členu tega odloka.
– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za prostor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– javna razprava se izvede na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka prostorskega izvedbenega akta;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila Urada za prostor občine Grosuplje, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga Uradu za prostor občine Grosuplje, da poskbi za pripravo usklajenega osnutka prostorskega izvedbenga akta, pridobi soglasja pristojnih organov in organizacij navedenih v 3. členu tega odloka.
– Občinski svet sprejme prostorski izvedbeni akt z odlokom.
6. člen
Ta program priprave prostorskih izvedbenih aktov se spremeni in dopolni, če to terjajo spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Grosuplje ali iz drugih razlogov, ki jih ugotovi Občinski svet občine Grosuplje.
7. člen
Program priprave prostorsko izvedbenih aktov se objavi v Uradnem listu SRS.
Št. 352-37/96
Grosuplje, dne 27. marca 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti