Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1375. Statutarni sklep o oblikovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto, stran 1918.

Na podlagi 8. in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95 in 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 11. 4. 1996 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o oblikovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Zaradi učinkovitejšega uresničevanja skupnih potreb in interesov je Mestna občina Novo mesto razdeljena na naslednje krajevne skupnosti s pripadajočimi naselji, ulicami oziroma hišnimi številkami:
2. člen
Premoženje in delavce obstoječih krajevnih skupnosti prevzamejo nove krajevne skupnosti, ustanovljene s tem statutarnim sklepom.
3. člen
Pristojnosti krajevne skupnosti so:
– upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi,
– sprejema program razvoja,
– upravlja in vzdržuje lastne komunalne objekte,
– upravlja in vzdržuje pokopališča v upravljanju krajevne skupnosti,
– vzdržuje ceste in druge javne površine, ki so v upravljanju krajevne skupnosti,
– daje mnenja in predloge k prostorskim planom in prostorsko izvedbenim aktom,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
– opravlja druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.
4. člen
Krajevna skupnost ima statut, ki ga sprejme svet krajevne skupnosti po poprejšnji razpravi na zborih krajanov.
Statut krajevne skupnosti predvsem določa:
– območje krajevne skupnosti in delitev te skupnosti na ožje dele,
– naloge krajevne skupnosti,
– organe krajevne skupnosti in njihove pristojnosti,
– sredstva krajevne skupnosti,
– način financiranja in zbiranja sredstev in njihovo uporabo,
– način odločanja v krajevni skupnosti,
– druga pomembna vprašanja za delo krajevnih skupnosti.
5. člen
Krajevne skupnosti se smejo zadolževati največ do višine zagotovljenega tekočega letnega priliva sredstev.
Občina lahko s posebnim aktom prenese opravljanje določenih zadev iz občinske pristojnosti na krajevne skupnosti. Za opravljanje teh zadev mestna občina zagotovi potrebna finančna sredstva.
6. člen
Organi krajevne skupnosti so:
– svet KS,
– zbor krajanov v KS,
– drugi organi, ki jih določa statut KS.
7. člen
Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti.
Mandat sveta traja 4 leta, razen mandata prvega sveta krajevne skupnosti, ki traja do konca mandata sedanjega občinskega sveta.
8. člen
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
9. člen
Samoupravna organiziranost delov mestne občine, določena s tem statutarnim sklepom, se lahko spremeni, če se zato ugotovi interes prebivalcev posameznih delov. Interes prebivalcev se ugotovi na zborih krajanov.
Obrazložen predlog za spremembo organiziranosti z zapisnikom zbora krajanov predsednik sveta pošlje občinskemu svetu in županu.
Predlog zbora krajanov iz prejšnjega odstavka se šteje kot pobuda za spremembo tega statutarnega sklepa.
Po obravnavi pobude občinski svet oceni, ali so podani razlogi za spremembo samoupravne organiziranosti s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno gospodarskimi ali kulturnimi razlogi.
Občinski svet lahko, da bi preveril izraženi interes krajanov na zboru, razpiše svetovalni referendum.
Sprememba samoupravne organiziranosti velja z dnem objave spremembe tega statutarnega sklepa.
10. člen
Krajevni skupnosti Žužemberk in Dvor uredita medsebojna premoženjska razmerja najpozneje v šestih mesecih po volitvah.
11. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/96-12
Novo mesto, dne 11. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti