Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1352. Odlok o pripravi in organizaciji čipkarskega festivala v Idriji, stran 1902.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 26. člena statuta občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95), 8. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) in 22. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) na seji dne, 28. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o pripravi in organizaciji čipkarskega festivala v Idriji
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Čipkarski festival v Idriji je osrednja tradicionalna turistična, gospodarska in kulturna prireditev sloneča na osnovah idrijske čipke, zato naj povezuje vse, ki se posredno in neposredno ukvarjajo z njeno izdelavo, oblikovanjem ali promocijo.
Čipkarski festival ni le najpomembnejša turistična prireditev v Idriji, ampak mora imeti vseslovenski značaj in mednarodno uveljavljenost, saj povezuje ljubitelje čipk iz vse Slovenije in Evrope.
II. ORGANIZACIJA ČIPKARSKEGA FESTIVALA
1. Upravni svet
2. člen
Za pripravo in organizacijo festivala imenuje občinski svet upravni svet čipkarskega festivala na predlog odbora za turizem in promocijo. Mandat članov sveta traja štiri leta.
Upravni svet vodi predsednik, ki ga člani upravnega sveta izvolijo izmed sebe.
3. člen
Način dela upravnega sveta festivala se določi s poslovnikom, ki ga sprejme upravni svet festivala.
2. Odbori upravnega sveta
4. člen
Upravni svet festivala sestavljajo:
– programsko-razvojni odbor,
– poslovno-finančni odbor in
– organizacijski odbor.
5. člen
Programsko-razvojni odbor skrbi za vsebinsko ustreznost festivala kulturno-etnološkemu in zgodovinskemu izročilu.
Pod okriljem festivala se izvajajo le tiste aktivnosti, ki jih programsko-razvojni del odbora potrdi.
Odbor sestavlja pet članov. Po en član iz Mestnega muzeja, čipkarske šole, občine ali krajevne skupnosti, turističnega društva in predstavnik proizvodno-obrtne dejavnosti vezane na idrijsko čipko.
6. člen
Poslovno-finančni odbor skrbi in je zadolžen za pozitivni poslovni rezultat festivala.
Odbor sestavljajo trije člani: blagajnik, računovodski delavec in predsednik upravnega sveta festivala, ki je tudi vodja poslovno-finančnih nalog.
7. člen
Organizacijski odbor izvaja vodenje organizacije festivalskih aktivnosti in skrbi za ustrezno izvedbo redarske službe, zavarovanja ljudi, prometnega redu in zdravniške pomoči v času osrednjih dni čipkarskega festivala.
Za izvajanje organizacijskih del po programu praznovanja sprejetem na programsko-razvojnem odboru lahko upravni svet podeli koncesijo v skladu z določili zakona o zavodih. Koncesija je odplačna. Izbiro koncesionarja opravi upravni svet z javnim razpisom v prvem četrtletju za tekoče leto.
V primeru nepodeljene koncesije ali večjega preostanka posameznih aktivnosti festivala sme organizacijski odbor v soglasju s poslovno-finančnim odborom s pogodbo oddati posamezne aktivnosti v izvedbo določenim skupinam oziroma organizacijam ob upoštevanju določil vsakič veljavne uredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Koordinacijo in nadzor nad izvajanjem dela iz drugega in tretjega odstavka tega člena izvaja organizacijski odbor.
Odbor sestavlja 6–8 članov.
3. Tajnik festivala
8. člen
Tajnik festivala profesionalno opravlja naloge za izvedbo festivala praviloma v času od maja do septembra in je po svoji profesionalni dolžnosti član upravnega sveta.
Čas profesionalnega opravljanja nalog se prilagaja obsegu programa festivala in obsegu podeljene koncesije.
Tajnik festivala je izvajalec nalog sprejetih na upravnem odboru festivala.
Tajnik festivala mora imeti najmanj srednjo izobrazbo in organizacijske sposobnosti.
4. Nadzorni odbor
9. člen
Občinski svet imenuje nadzorni odbor, ki ima 3 člane. Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela ter finančno poslovanje festivala.
Sprejema zaključno finančno poročilo festivala.
5. Častni pokrovitelj
10. člen
Upravni svet festivala v protokolarno-promocijske namene med uglednimi Slovenci (državniki, kulturniki, umetniki..) izbere častnega pokrovitelja festivala.
6. Častni odbor
11. člen
Upravni svet imenuje častni odbor festivala, katerega člani so fizične in pravne osebe, ki sodelujejo v protokolarnih in družabnih srečanjih v okviru festivala.
III. PRIPRAVA FESTIVALA
12. člen
Programsko-razvojni odbor pripravi predlog programa praznovanja festivala do sredine marca.
Poslovno-finančni odbor pripravi plan prihodkov festivala do sredine marca.
13. člen
Upravni svet do začetka maja sprejme dokončen program festivala in finančni načrt za njegovo izvedbo.
Tako dogovorjen program je temelj za izvedbo festivalskih aktivnosti.
14. člen
Vsaka izvedena aktivnost mora imeti dovoljenje programsko-razvojnega odbora glede vsebine in odobritev poslovno-finančnega odbora glede finančnih sredstev, ki jih ta aktivnost zahteva.
IV. FINANCIRANJE ČIPKARSKEGA FESTIVALA
15. člen
Finančni viri za pripravo in organizacijo čipkarskega festivala so:
– prispevki gostinskih in trgovskih lokalov,
– prihodki na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe,
– donacije fizičnih in pravnih oseb,
– najemnine za stojnice,
– drugo.
16. člen
Gostinski in trgovski lokali na območju festivala, ki so na osrednja dneva festivala (praviloma sobota in nedelja) odprti, plačajo posebni prispevek upravnemu svetu festivala.
Višino prispevka in morebitnih olajšav ter oprostitev se določi s sklepom občinskega sveta, ki ga sprejme vsako leto najmanj mesec dni pred festivalom.
Gostinski in trgovski lokali prijavijo obratovalni čas za te dni v vlogi za obratovalni čas v začetku koledarskega leta ali pa 14 dni pred festivalom ustrezni službi. Ob prijavi obratovalnega časa plačajo posebni prispevek.
Poslovni čas na osrednja dneva festivala ni omejen.
17. člen
Poslovno-finančni odbor spremlja prihodke in odhodke festivala sproti.
Do 31. oktobra pripravi celotno finančno poročilo, ki ga obravnava upravni svet, sprejme nadzorni odbor in se posreduje občinski upravi, krajevni skupnosti in občinskemu svetu.
18. člen
V primeru pozitivnega finančnega poslovanja oziroma izgube v finančnem poslovanju festivala pripravi poslovno-finančni odbor plan razdelitve presežka oziroma plan poravnave primankljaja, ki ga obravnava upravni svet.
V. OBVEZNOSTI POSAMEZNIH SUBJEKTOV DO FESTIVALA
19. člen
Občina je dolžna:
– nuditi strokovno pomoč upravnemu svetu festivala,
– poskrbeti za pravočasno in strokovno ustrezno zaposlitev tajnika festivala,
– zagotoviti oziroma priskrbeti plačilo dela tajnika festivala.
20. člen
Krajevna skupnost Idrija je dolžna:
– nuditi administrativno, računovodsko in tehnično pomoč pri organizaciji festivala,
– nuditi opremo, rekvizite, prostore, ki so last KS za izvedbo festivala,
– skrbeti za medsebojno sodelovanje vseh v KS delujočih društev, zvez, fizičnih in pravnih oseb, ki lahko pripomorejo k uspešnosti festivala.
21. člen
Izložbe lokalov v območju in času festivala morajo biti na ustrezen način urejene.
VI. ČAS, OBMOČJE IN PROMETNI RED FESTIVALA
22. člen
Festival se izvaja praviloma zadnjo soboto in nedeljo v avgustu.
23. člen
Območje festivala obsega center mesta Idrija in sicer: Trg sv. Ahaca, Mestni trg, ulica sv. Barbare in IX. korpusa ter Kosovelova, Prelovčeva, Študentovska, Rožna, Lapajnetova, Bazoviška, Tomšičeva, Vodnikova, Arkova, Rudarska in ulica Carla Jakoba.
24. člen
Na območju festivala velja za čas festivala poseben prometni režim, ki ga določi z odredbo občinski svet.
VII. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40311-12/96
Idrija, dne 28. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti