Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1996 z dne 29. 4. 1996

Kazalo

1354. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Kamnik-Mekinje, stran 1905.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94; odločba US RS, Uradni list RS, št. 13/95) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Kamnik-Mekinje, sta zbor krajanov in svet KS dne 1. 3. 1996 sprejela
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Kamnik-Mekinje
1. člen
Za območje KS Kamnik-Mekinje se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih štiriletnih programov na območju Krajevne skupnosti Kamnik-Mekinje.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. junija 1996, od 7. do 19. ure, na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi 1% samoprispevka za obdobje štirih let, in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 8. 2000.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila:
– za pridobivanje in opremljanje zemljišč, izgradnjo javne razsvetljave, urejanje cest, ulic in javnih površin ter kanalizacijskih sistemov, delno sofinanciranje prizidka k OŠ Mekinje, za vzdrževanje že obstoječih objektov v KS, za sofinanciranje programov delovanja društev, organizacij, varovanje okolja in delovanje organov KS.
Skupna vrednost programov znaša 30,000.000 SIT, po cenah iz začetka leta 1996. S samoprispevkom bo zbranih ca. 12,000.000 SIT.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Kamnik-Mekinje, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 1% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov,
2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v KS Kamnik-Mekinje, ki imajo stalno bivališče na območju KS, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po 1% stopnji.
6. člen
Samoprispevek obravnavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se KS Kamnik-Mekinje dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet KS Kamnik-Mekinje, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Kamnik-Mekinje, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilni imenik s stalnim bivališčem v KS Kamnik-Mekinje in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
11. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK-MEKINJE
                   GLASOVNICA
Na referendumu dne 23. junija 1996 za uvedbo samoprispevka v višini 1% v KS Kamnik-Mekinje, za obdobje od 1. 8. 1996 do 31. 8. 2000; to je štirih let, za financiranje pridobivanja in opremljanja zemljišč, izgradnjo javne razsvetljave, urejanje cest, ulic in javni površin ter kanalizacijskih sistemov, delno sofinanciranje prizidka k OŠ Mekinje, za vzdrževanje že obstoječih objektov v KS ter ostalih dejavnosti po programu krajevnega samoprispevka
GLASUJEM
                 ZA      PROTI
                   (pečat)
Glasujoči krajan izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Kamnik-Mekinje.
13. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
14. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnevom sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Kamnik-Mekinje, dne 17. aprila 1996.
Predsednica
sveta KS Mekinje
prof. Marija Reba l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti