Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1411. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (ZLPPTR)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1412. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1413. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
1414. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
1415. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1495. Uredba o določitvi davčnih uradov davčne uprave Republike Slovenije in njihovih sedežev
1496. Uredba o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev
1497. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1498. Uredba o dopolnitvah uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1499. Uredba o subvencioniranju študentske prehrane

Sklepi

1500. Sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za avtobuse, s katerimi se bodo opravili prevozi obiskovalcev prireditev ob obisku papeža Janeza Pavla II. v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

1416. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Litija
1417. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Trebnje
1418. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Metlika
1419. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Podčetrtek
1420. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Rogatec
1421. Odredba o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Zreče
1422. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kozje
1423. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kočevje
1424. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Slovenska Bistrica
1425. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Videm
1426. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Mestne občine Ptuj
1427. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Zavrč
1428. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Majšperk
1429. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Juršinci
1430. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gorišnica
1431. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Destrnik-Trnovska vas
1432. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Rogaška Slatina
1433. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Dravograd
1434. Odredba dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1435. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
1436. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črna na Koroškem
1437. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Črnomelj
1438. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič
1439. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Ravne-Prevalje
1440. Odredba o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Slovenske Konjice
1441. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Pesnica
1442. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šentilj
1443. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Mežica
1444. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Ormož za leto 1996
1445. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gornja Radgona
1446. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Komen
1447. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Sežana
1448. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
1449. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Radenci
1450. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1451. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kungota
1452. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Ajdovščina za leto 1996
1453. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Celje za leto 1996
1454. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Črnomelj za leto 1996
1455. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Gornja Radgona za leto 1996
1456. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Kamnik za leto 1996
1457. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Ljutomer za leto 1996
1458. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Mozirje za leto 1996
1459. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Murska Sobota za leto 1996
1460. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah za leto 1996
1461. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih na območju Upravne enote Velenje za leto 1996
1462. Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil
1463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih na področju socialnega varstva
1464. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

1465. Odločba o razveljavitvi 28. člena zakona o odvetništvu
1466. Odločba o odpravi besedila na koncu prve alinee 9. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, ki se glasi: "oziroma druge dokaze, iz katerih izhaja, da so...
1467. Odločba, da je člen 18 stanovanjskega zakona v neskladju z ustavo in se ne sme uporabljati, razen kolikor določa predkupno pravico tistim, ki so bili ob uveljavitvi tega zakona imetniki stanovanjske pravice na stanovanjih v...
1468. Odločba, da se ne uporabljajo posamezne določbe oziroma elementi določb zakona o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže

BANKA SLOVENIJE

1501. Sklep o peti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

SODNI SVET

1469. Sklep o imenovanju sodnice na višje sodniško mesto okrožne sodnice
1470. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
1471. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1472. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega standarda 34 - računovodske rešitve v zadrugah
1473. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega standarda 33 - računovodske rešitve v društvih - in kontnega okvira za društva
1502. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 1996
1503. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1996

OBČINE

Brezovica

1481. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica
1482. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja

Brežice

1483. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1995
1484. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1996

Cankova-Tišina

1485. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci, za naselje Krajna
1486. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega samoprispevka za naselje Gerlinci v KS Cankova

Celje

1487. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Otok III-S sever-jug
1488. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

Črenšovci

1489. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1996
1490. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

1491. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec za leto 1995

Gorenja vas-Poljane

1492. Sklep o uvedbi samoprispevka
1493. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane (naselje Smoldno)

Grosuplje

1494. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, sprejetega 1986. in dopolnjenega 1987., 1989., 1990., 1993., 1994. leta

Ljubljana

1474. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa
1475. Pravilnik o priklenitvi in odstranitvi lisic
1476. Odredba o določitvi višine najemnine za rezervirane parkirne površine
1477. Odredba o višini parkirnine za vozila stanovalcev
1478. Odredba o dopolnitvi odredbe o višini uporabnine za postavitev neprometnih znakov, transparentov in panojev ter za posebno uporabo cest, posebnih prometnih površin in drugih javnih prometnih površin
1479. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/27 Šumi
1480. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 - Spodnja Šiška

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uskladitvi preživin
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti